Online nyheter

Bra produktionsår 2014 vid Fortums Lovisa kraftverk

fre, 01/02/2015 - 10:32

​År 2014 var ett lyckat produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk. Kraftverket producerade sammanlagt 7,88 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket är cirka 12 procent av den totala elproduktionen i Finland. Driftfaktorn var 90,9 %. Lovisa 1 hade en driftfaktor på 92,5 % och Lovisa 2 en driftfaktor på 89,3 %. Driftfaktorn var en av de bästa i tryckvattenanläggningarna internationellt sett.

Under fjolåret genomgick enheten Lovisa 1 en så kallad kort årsrevision och Lovisa 2 en omfattande besiktningsrevision som görs vart fjärde år. Revisionen vid Lovisa 1 räckte 21 dygn och vid Lovisa 2 35 dygn. Utöver det programenliga underhålls- och besiktningsarbetet gjordes flera säkerhets- och tillgänglighetshöjande arbeten vid Lovisa 2.

Under perioden 2015‒2018 genomförs flera omfattande investerings- och moderniseringsprojekt vid Lovisa kraftverk. Syftet med projekten är att trygga säker, tillförlitlig och lönsam elproduktion fram till åren 2027 och 2030 då kraftverksenheternas drifttillstånd löper ut. Ett av de viktigaste projekten är förnyelsen av kraftverkets automation, som slutförs i samarbete med Rolls-Royce. Företaget valdes till ny samarbetspartner i maj 2014. Målsättningen är att slutföra automationsförnyelsen före utgången av år 2018.

Fjolårets mest synliga säkerhetshöjande investeringsprojekt var installationen av ett luftbaserat kylsystem. Det kyltornsbaserade systemet, som avlägsnar restvärmen om anläggningen av någon osannolik anledning inte kan använda havsvatten, färdigställs under innevarande år.

År 2013 investerade Fortum i Lovisa 60 miljoner euro. År 2014 var investeringarna ännu större.

Vid enheten Lovisa 2 moderniserades primärkretsens tryckkontroll och förnyades säkerhetsventilerna för färsk ånga. Därtill förnyades två huvudtransformatorer med generatorbrytare och installerades ett nytt meteorologiskt observationssystem. Det nya systemet togs i bruk under året.

Lovisa kraftverk är en viktig arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar över 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. Under fjolåret deltog därtill sammanlagt 930 externa underhålls- och besiktningsexperter i årsrevisionerna och förnyelsearbetena. Cirka 80 procent av dessa var finländare.  

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Biträdande direktör Thomas Buddas, Fortums Lovisa kraftverk, tfn 050 455 3710