Marknadsföringsregister

Fortum Markets Oy

Fortum Markets Oy:s dataskyddsbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).
Datum för senaste uppdatering 1.9.2011.

Registeransvarig och kontaktperson
Fortum Markets Oy
FO-nummer: 1852328-0
Besöksadress: Kägeluddsvägen 1, Esbo
Postadress: PB 100, 00048 FORTUM
Telefon: 010 4511
Fax: 010 4536 500

Webbplats: www.fortum.fi

Kontaktperson i registerärenden: Timo Liiri, tfn 010 453 6461

Registrets namn
Fortum Markets Oy:s marknadsföringsregister

Motivering för registret
19 § i personuppgiftslagen

Registrets syfte
Personuppgifterna används i enlighet med 19 § i personuppgiftslagen för Fortum Markets Oy:s direktmarknadsföring, distansförsäljning, opinionsundersökningar eller därmed jämförbara ändamål.

Fortum Markets Oy anlitar direktmarknadsförings- och distansförsäljningspartner som agerar på Fortum Markets Oy vägnar. Dessa samarbetspartner har rätt att behandla uppgifter i Fortums marknadsföringsregister i enlighet med 8 § 1 mom. 7 punkten i personuppgiftslagen.

Fortum Markets Oy kan endast med den registrerades skriftliga samtycke skicka direktreklam genom ett elektroniskt medium, såsom e-post eller sms, till den registrerade.

Registrets datainnehåll
I registret behandlas uppgifter inom följande kategorier:

namn, ålder eller födelseår, kön, modersmål, telefonnummer, e-postadress och annan elektronisk adressinformation, tillstånd och förbud med avseende på direktmarknadsföring som kunden uppgett samt en identifieringsuppgift om den registrerade.

Normala uppgiftskällor
Personuppgifter inhämtas från den registrerade själv bl.a. då denne deltar i marknadsföringslotterier eller tävlingar som arrangeras av Fortum Markets Oy. Personuppgifter kan också inhämtas och uppdateras från Fortum Markets Oy:s kundregister, befolkningsdatasystemet, Suomen Asiakastietos register, telefonbolagens katalogregister, Finlands Direktmarknadsföringsförbund ASML:s förbudsregister och andra myndigheter och företag som tillhandahåller personuppgiftstjänster.

Normalt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter i Fortum Markets Oy:s marknadsföringsregister lämnas inte ut till någon utanför Fortumkoncernen utan kundens uttryckliga medgivande. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter med stöd av gällande lagstiftning.

Principer för skydd av registret
Uppgifterna i marknadsföringsregistret samlas i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Tillgång till uppgifterna har endast anställda hos Fortum Markets Oy eller aktörer med auktorisering av Fortum Markets Oy som behöver informationen i sina arbetsuppgifter. Fortum kräver att dess anställda och samarbetspartner förbinder sig att iaktta sekretess ifråga om kundinformationen. De ges användarnamn och lösenord för att få tillgång till informationen. Det manuella materialet förvaras i låsta och bevakade lokaler som Fortum Markets Oy förfogar över.

Rätt till insyn, förbud och korrigering
Den registrerade har med stöd av 26 § i personuppgiftslagen rätt till insyn i de uppgifter som registrerats om henne eller honom samt rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter. Begäran om rätt till insyn och korrigering ska lämnas skriftligt och undertecknad till Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PB 100, 00048 FORTUM.

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av sina uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller opinionsundersökningar genom att meddela detta skriftligt till Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PB 100, 00048 FORTUM eller per telefon till kundtjänsten tfn 0200 19000 (lna/msa), mån–fre kl. 9–17.

Registerbeskrivningen finns till påseende på webbplatsen fortum.fi och hos Fortum Markets Oy, Kägeluddsvägen 1, Esbo.