Information om MKB-förfarandet för Lovisa kraftverk

Syftet med MKB-förfarandet, är förutom att främja bedömningen av miljökonsekvenserna och att de beaktas redan i planeringsskedet, även att förbättra möjligheter att få information och delta i planeringen av projektet.

Förfarandet indelas i två skeden

MKB-förfarandet indelas i två skeden. I MKB-programmet anges hur MKB-förfarandet ska ordnas. 

I det andra skedet av MKB-förfarandet görs den egentliga miljökonsekvensbedömningen utifrån MKB-programmet och kontaktmyndighetens utlåtande om det.  Resultatet av bedömningsarbetet sammanställs i en MKB-beskrivning.

Både i MKB-program och beskrivningsskedet ordnas ett nationellt och internationellt samråd. Utifrån MKB-beskrivningen och utlåtandena om den sammanställer kontaktmyndigheten en motiverad slutsats om projektets mest betydande miljökonsekvenser som ska beaktas i senare tillståndsprocesser.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) är kontaktmyndighet för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. I Finland är miljöministeriet kontaktmyndighet för det internationella samrådet.

Riktgivande tidsplan för projektalternativen.

Riktgivande tidsplan för projektalternativen. 

yva-metsätie

Loviisa kärnkraftverk miljökonsekvensbedömning (MKB)

Rapport, program och sammanfattning

Se material