Alternativ som ska ses över i Lovisas kraftverk EIA-program

MKB-förfarandet bedöms miljökonsekvenserna av både fortsatt drift och avveckling av kraftverket samt av slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.  

Alternativ 1:
Fortsatt drift av Lovisa kärnkraftverk maximalt i cirka 20 år efter den nuvarande drifttillståndsperioden, varefter det avvecklas.

  • I alternativet ingår också bl.a. åtgärder för att förlänga kraftverkets drifttid, avveckling av kraftverket efter tillståndsperioden, drift av de delar av kraftverket som blir självständiga och slutligen rivning av dem samt avfallshanteringsåtgärder i alla dessa faser.
  • Dessutom ingår i alternativet möjligheten att ta emot, behandla, mellanlagra och slutförvara små mängder radioaktivt avfall som uppstått på andra håll i Finland.

Alternativ 0:

Avveckling av Lovisa kärnkraftverk efter den nuvarande tillståndsperioden (år 2027/2030).

  • I alternativet ingår också drift av de anläggningsdelar som blir självständiga och slutligen rivning av dem samt avfallshanteringsåtgärder i alla dessa faser.

 

Alternativ 0+:
Avveckling av Lovisa kärnkraftverk efter den nuvarande tillståndsperioden (år 2027/2030).

  • I alternativet ingår också drift av de anläggningsdelar som blir självständiga och slutligen rivning av dem samt avfallshanteringsåtgärder i alla dessa faser.
  • Dessutom ingår i alternativet möjligheten att ta emot, behandla, mellanlagra och slutförvara små mängder radioaktivt avfall som uppstått på andra håll i Finland.
yva-metsätie

Loviisa kärnkraftverk miljökonsekvensbedömning (MKB)

Rapport, program och sammanfattning

Se material