Fjärrvärmepriser för husbolag och företag

 

Information om energi- och effektavgifter

Energiavgiften varierar varje månad i produkten Fortum Aktiivilämpö varemot i produkten Fortum Vakaalämpö är energiavgiften stabil. Med energiavgiften täcker vi produktionskostnaderna t.ex. bränslen inklusive energiskatter

Effektavgiften grundar sig på den värmeeffekt som använts och uppmätts (kW). I produkten Fortum Aktiivilämpö tillämpas den högsta värmeeffekten för de 36 senaste månaderna. I produkten Fortum Vakaalämpö grundar sig effekten på fastighetens uppskattade effektbehov och den ändras inte om det inte sker en relevant förändring i effektbehovet.

Med effektavgiften sörjer vi för våra kunders värmedistribution. Vi säkrar en störningsfri värmedistribution genom att underhålla och reparera vårt distributionsnät och våra anläggningar samt vid behov förnyar nätet. Dessutom dejourerar vår jourtjänst dygnet runt.

Priser i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

Priser 2019


Fortum Aktiivilämpö

AktiiviEsbo2019

 

Fortum Vakaalämpö: produkten kan inte väljas fr.o.m. 1.5.2019

VakaaEsbo2019

Anslutningspriser

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.

Effekt Anslutningsavgift Tomtledning
Under 25 kW Anslutningsavgift för egnahemshus 20 m
25 - 60 kW  7 300 € 20 m
61 - 190 kW 12 500 € 40 m
191 - 350 kW  20 000 € 40 m
Över 350 kW Räknas från fall till fall 40 m

Anslutningsavgiften höjs 242 €/m om längden på ledningen som dras på tomten överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.

På avgifterna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Serviceprislista

Serviceprislista 1.1.2019

Serviceavgifter

MOMS 0 %

MOMS 24 %

 Jourbesök utanför arbetstid   120,97 € 150,00 €
Installation av pulsanläggningar i samband med mätarinstallation    145,67 € 180,00 €
Installation av pulsanläggningar, separat besök  245,97 € 305,00 €
Fortum Optimi – kartläggning av värmeanläggningen 475,81 € 590,00 €
Kontroll av mätaren på kundens begäran, befogad  Kostnadsfri
Kontroll av mätaren på kundens begäran, obefogad Enligt kostnaderna

 

Förmedling, rapportering och analysering av förbruksdata

MOMS 0 %

MOMS 24 %

Förbrukningsrapport fyra gånger om året  24,19 € 30,00 €
Analysering av förbruksdata €/h  48,39 € 60,00 €
Överföring av pulsdata från mätare €/mån 7,26 € 9,00 €

 

Andra avgifter MOMS 0 % MOMS 24 %
Avbrytandet av värmeleveransen 96,77 € 120,00 €
Inledande av värmeleverans på nytt under arbetstid 96,77 € 120,00 €
Inledande av värmeleverans på nytt utanför arbetstid 241,94 € 300,00 €
Betalningspåminnelse 5,00 €  
Upprättande av betalningsavtal   5,00 €
  • Under betalningstiden debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Förflyttning av fjärrvärmenät på kundens begäran och andra arbeten eller tjänster som inte ingår i prislistan faktureras enligt separat avtalad prissättning.

Använd fjärrvärme redan när du bygger

Vi erbjuder driftsäker värme för uppvärmning och torkning under byggnadstiden.

Energipriset för fjärrvärme är 73 €/MWh (moms 0 %).

Kontakta vår försäljning redan i god tid.

Du kan byta din fjärrvärmeprodukt en gång om året