Fjärrvärmepriser för husbolag och företag

Information om energi- och effektavgifter

Energiavgiften varierar varje månad i produkten Fortum Aktiivilämpö varemot i produkten Fortum Vakaalämpö är energiavgiften stabil. Med energiavgiften täcker vi produktionskostnaderna t.ex. bränslen inklusive energiskatter.

Effektavgiften grundar sig på den värmeeffekt som använts och uppmätts (kW). I produkten Fortum Aktiivilämpö tillämpas den högsta värmeeffekten för de 36 senaste månaderna. I produkten Fortum Vakaalämpö grundar sig effekten på fastighetens uppskattade effektbehov och den ändras inte om det inte sker en relevant förändring i effektbehovet.

Med effektavgiften sörjer vi för våra kunders värmedistribution. Vi säkrar en störningsfri värmedistribution genom att underhålla och reparera vårt distributionsnät och våra anläggningar samt vid behov förnyar nätet. Dessutom dejourerar vår jourtjänst dygnet runt.

Fjärrvärmepriser

Priser år 2021


Fortum Aktiivilämpö

Hintakuvaaja Espoo Aktiivilämpö SVE

 

Fortum Vakaalämpö

Fortum Vakaalämpö -produkten kan inte väljas mera.

Hintakuvaaja Vakaalämpö Espoo SVE

 

Anslutningspriser

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.

Effekt

Anslutningsavgift

Tomtledning

Under 25 kW

Anslutningsavgift för egnahemshus

20 m

25 - 60 kW

 7 300 €

20 m

61 - 190 kW

12 500 €

40 m

191 - 350 kW

 20 000 €

40 m

Över 350 kW

Räknas från fall till fall

40 m

Anslutningsavgiften höjs 242 €/m om längden på ledningen som dras på tomten överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.

På avgifterna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Serviceprislista

Serviceavgifter
MOMS 0 %
MOMS 24 %

 Jourbesök utanför arbetstid  

120,97 €

150,00 €

Installation av pulsanläggningar i samband med mätarinstallation   

145,67 €

180,00 €

Installation av pulsanläggningar, separat besök 

245,97 €

305,00 €

Fortum Optimi – kartläggning av värmeanläggningen

475,81 €

590,00 €

Kontroll av mätaren på kundens begäran, befogad 

Kostnadsfri

Kontroll av mätaren på kundens begäran, obefogad

Enligt kostnaderna

 

Förmedling, rapportering och analysering av förbruksdata
MOMS 0 %
MOMS 24 %

Yritys Online Plus-tjänst €/mån./förbrukningsplats

För  el- och värmekunder 

 

6,99 €

3,50 €

 

8,67 €

4,34 €

Analysering av förbruksdata €/h 

48,39 €

60,00 €

Överföring av pulsdata från mätare €/mån

7,26 €

9,00 €

 

Andra avgifter
MOMS 0 %
MOMS 24 %

Avbrytandet av värmeleveransen

96,77 €

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt under arbetstid

96,77 €

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt utanför arbetstid

241,94 €

300,00 €

Betalningspåminnelse

10,00 €

 

Upprättande av betalningsavtal

 

5,00 €

  • Under betalningstiden debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Förflyttning av fjärrvärmenät på kundens begäran och andra arbeten eller tjänster som inte ingår i prislistan faktureras enligt separat avtalad prissättning.

Använd fjärrvärme redan när du bygger

Vi erbjuder driftsäker värme för uppvärmning och torkning under byggnadstiden.

Energipriset för fjärrvärme är 73 €/MWh (moms 0 %).

Kontakta vår försäljning 

Du kan byta din fjärrvärmeprodukt en gång om året