Dataskyddsregister

Fortums uppdaterade dataskyddsregister innehåller information om behandling av personuppgifter. Läs igenom registret noggrant så att du förstår vår syn på och vår praxis i fråga om personuppgifter och behandling av dessa på Fortum.

Personuppgiftsansvariga enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:

Fortum Markets Oy

 • FO-nummer: 1852328-0
 • Besöksadress: Kägelviksvägen 2–4, Esbo
 • Postadress: PB 100, 00048 Fortum
 • Telefon: 010 4511
 • Webbplats: www.fortum.fi

Fortum Power and Heat Oy

 • FO-nummer: 0109160-2
 • Besöksadress: Kägelviksvägen 2–4, 02150 Esbo
 • Postadress: PB 100, 00048 Fortum

Fortum Waste Solutions Oy

 • Y-tunnus: 0350017-4
 • Käyntiosoite: Kuulojankatu 1, 11120 Riihimäki
 • Postiosoite: PL 181, 11101 Riihimäki

Ekopartnerit Turku Oy

 • FO-nummer: 1568601-7
 • Besöksadress: Travargatan 40, 20380 Åbo
 • Postadress: Travargatan 40, 20380 Åbo

Fortum Environmental Construction Oy

 • FO-nummer: 1604947-4
 • Besöksadress: Kuulojankatu 1, 11120 Riihimäki
 • Postadress: PB 181, 11101 Riihimäki

Hur behandlar Fortum personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för många olika ändamål och på många olika sätt.  All behandling av personuppgifter sker med iakttagande av ändamålsenliga skyddsåtgärder och principerna i dataskyddslagstiftningen.

I dessa uppgifter har vi samlat de olika uppgiftstyper, användningsändamål och rättsliga grunder med stöd av vilka vi behandlar uppgifter. Om vi gör betydande ändringar i uppgifterna meddelar vi dig om dessa ändamålsenligt på det sätt som beskrivs i slutet av texten.

Behandling av personuppgifter på Fortum

Vilka uppgifter samlar Fortum in?

Fortum samlar in och behandlar olika kategorier av personuppgifter, till exempel:

 • Kontaktuppgifter, exempelvis namn, adress, telefonnummer, användarnamn, kundnummer, lösenord och vid behov fotografi
 • Avtals- och tjänsteuppgifter, exempelvis uppgifter om vilka av våra tjänster du använder, avtalsperiod och uppsägningsanmälan samt andra uppgifter gällande ditt avtal
 • Betalnings- och konsumtionsuppgifter, exempelvis uppgifter om köp av våra produkter och konsumtion av våra tjänster
 • Ekonomi- och faktureringsuppgifter, exempelvis faktureringsadress, betalningsvillkor, kreditkortsnummer och bankkontouppgifter
 • Arbetsorderuppgifter, exempelvis uppgifter om din kommunikation med Fortums kundtjänst, installationer, supportarbetsorder och reklamationer osv.
 • Beteende- och konsumtionsuppgifter, exempelvis kundsegment, din reaktion på våra erbjudanden och ditt sätt att använda våra produkter, tjänster och webbplatser
 • Uppgifter om din dator eller mobila enhet, exempelvis IP-adress och andra uppgifter från kakor (cookies)
 • Tillståndsuppgifter, exempelvis marknadsföringstillstånd.

Fortum samlar in de uppgifter som är nödvändiga för kundrelationen mellan dig och Fortum och för de ändamål där uppgifterna används. All behandling av personuppgifter hos oss har en rättslig grund.

 

 

Från vilka källor inhämtas personuppgifter?

Dina personuppgifter som vi behandlar kommer från olika källor:

 • Från dig själv när du beställer våra tjänster, fyller i kontaktformulär eller skickar dina personuppgifter till oss. Då meddelar vi vilka uppgifter vi behöver för att tillhandahålla dig den aktuella tjänsten.
 • Från vår relation till dig som kund, exempelvis energiförbrukningsuppgifter, behandling av arbetsorder, anläggningsdata och beteendeuppgifter.
 • Från offentliga källor, exempelvis offentliga adressregister eller tredje parter som vi samarbetar med, bland andra leverantörer av kreditupplysningar, indrivningstjänster, installationspartner och marknadsföringspartner.

För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

Personuppgifter behandlas enbart för i förväg fastställda ändamål. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • Hantering av kundrelationer och kundnöjdhetsenkäter. Fortum behöver personuppgifter för att upprätthålla kundrelationer och exempelvis för att ge kundservice via telefon, e-post och våra digitala kanaler. Vi behandlar klagomål från kunderna genom att samla in information och sammanställa svar. Vi kommunicerar med kunderna om kundrelationen via e-post, telefon och våra digitala kanaler.
 • Hantering av avtal och produkter, tillhandahållande och upprätthållande av tjänster och rapportering om användning. Fortum är tvunget att ingå avtal med alla kunder för att fullgöra sina avtalsskyldigheter gentemot kunderna. Därför samlar vi in personuppgifter för att upprätta och hantera avtal samt för att tillhandahålla produkter och tjänster. Vi informerar våra kunder genom att skicka meddelanden gällande bland annat avtal. Vi uppdaterar våra kunders uppgifter och samlar in uppgifter om kundernas förbrukning och därmed förknippade tjänster för att vi ska kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösningar.
 • Fakturor och indrivning. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fakturera våra kunder för energiförbrukning samt våra produkter, varor och tjänster. Vi sammanställer fakturor utifrån kunduppgifter, avtalsuppgifter och uppgifter om levererad energi, varor eller tjänster. Vi behandlar avgifter som våra kunder har betalat, svarar på begäran om ändringar och arkiverar fakturor och avtal.
 • Försäljning och marknadsföring samt produkt- och tjänsteutveckling. Vi använder kundernas e-postadresser för meddelanden, nyhetsbrev och marknadskommunikation. Vi kan informera kunderna om våra kundförmåner, våra tjänster och hur de används, våra nya produkter och andra aktuella frågor. I fråga om eventuella nya kunder behandlar vi personuppgifter som vi får bland annat vid evenemang, tävlingar samt förfrågningar och andra åtgärder som sker på våra webbplatser. Vi utför en automatisk transkription av kundbetjäningens samtalsinspelningar vilken vi analyserar för att förbättra kundbetjäningens kvalitet.
 • Intern rapportering och rapportering till myndigheter.

 

Vilken är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av flera rättsliga grunder:

 • Ditt uttryckliga och frivilliga samtycke. Om behandlingen av personuppgifter hos oss grundar sig på ditt samtycke kan du återkalla samtycket när som helst.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal som har ingåtts mellan dig och oss eller för att upprätta ett sådant avtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet (lagstiftningen kräver till exempel att vi lagrar uppgifter under en viss tid) och/eller för att fastställa eller genomföra rättsliga krav eller klagomål eller för att försvara Fortum mot dessa.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som hänför sig till våra eller tredje parters berättigade intressen. I dessa fall beaktas den registrerades intressen och grundläggande rättigheter och friheter (balans mellan intressen). Våra berättigade intressen vid denna typ av behandling av uppgifter är att:
  • Upprätthålla rättsliga, relevanta och enhetliga arkiv och uppgifter
  • Utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster samt värna om goda kundrelationer, exempelvis genom att använda oss av kundrespons och kundenkäter
  • Utföra kostnadseffektiva och relevanta affärstransaktioner
  • Säkerställa ändamålsenlig kundrelationshantering exempelvis vid behandling av säkerheter och behörigheter.
  • Tillhandahålla relevant och effektiv direktmarknadsföring till nuvarande kunder, exempelvis profilering och segmentering i marknadsföringssyfte (se mer information nedan)
  • Erhålla betalning för utförda eller levererande produkter och tjänster exempelvis vid skuldindrivning
  • Tillhandahålla effektiv kundsupport och transaktionshantering, exempelvis inspelning av samtal för att säkerställa kvaliteten på kundservicen samt olika uppdrag.

På detta sätt behandlar vi dina uppgifter i marknadsföringssyfte

På Fortum värdesätter vi att vår marknadsföring till dig som kund är effektiv och öppen. Behandling av personuppgifter för marknadsföring är nödvändig med hänsyn till våra berättigade intressen för att utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster samt upprätthålla goda kundrelationer.

I all kommunikation mellan oss ges du möjlighet att avvisa och förbjuda alla marknadsföringsmeddelanden som skickas via olika kanaler.

Vi gör till exempel marknadsanalyser, samlar in statistikuppgifter och utvärderar och utvecklar våra produkter och tjänster samt informerar dig om dem. Du kan få månatliga nyhetsbrev eller allmän information om exempelvis kundförmåner, om du inte uttryckligen förbjuder denna typ av meddelanden. Vi kan också skicka riktade förmåner och erbjudanden till dig utifrån dina köp, vilka produkter och tjänster du använder och/eller ditt kommunikationsbeteende. Syftet med denna typ av riktade erbjudanden är att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevanta erbjudanden på produkter och tjänster som vi tror att du är intresserad av. Riktade erbjudanden förutsätter att vi delar in kunder i olika grupper (genom segmentering eller profilering) utifrån interaktionen med oss.
 

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan fatta beslut om dig med hjälp av automatiserat beslutsfattande till exempel genom att göra automatiska kreditkontroller vid ingående av avtal och under avtalsperioden. Detta kan påverka dina möjligheter att använda våra tjänster. Vi använder automatiserade beslut för att säkerställa att våra besluts- och affärsprocesser är effektiva, digitala, förutsägbara och rättsligt säkra. Vi ger dig vanligen mer detaljerade och utförliga uppgifter om denna typ av automatiserade beslutsprocesser i samband med starten av ett program eller beslutsfattandet, till exempel om logiken bakom behandlingen och dess följder.

Om automatiserat beslutsfattande inte behövs för att upprätta ett avtal mellan oss ber vi om ditt samtycke till automatiserat beslutsfattande i förväg.

Om vi har fattat ett beslut gällande dig enbart utifrån automatiserad behandling (exempelvis genom automatiserad profilering) och det påverkar din förmåga att använda våra tjänster eller påverkar dig avsevärt i övrigt kan du begära att det aktuella beslutet inte ska tillämpas på dig, om vi inte kan påvisa för dig att det aktuella beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan Fortum och dig.

Hur länge lagras personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter endast under den tid som det är nödvändigt utifrån typen av personuppgifter och ändamålet med behandlingen av dem.

Allmänt taget lagras personuppgifter under kundrelationen och i sex år efter att kundrelationen har upphört. Personuppgifter som hänför sig till mätdata (om bland annat energiförbrukning och -produktion) lagrar vi i tio år från det datum då dessa mätdata erhölls. Lagringstiderna kan variera utifrån till vilka kategorier uppgifterna hör. Fortum omarbetar och omvärderar regelbundet de uppgiftstypsspecifika lagringstiderna för de personuppgifter som Fortum innehar. När personuppgifterna inte längre behövs raderar eller avidentifierar Fortum dem så snart som möjligt.

Vem behandlar personuppgifter?

I regel säljer vi inte dina personuppgifter, handlar inte med dem och ger inte tredje parter tillstånd att använda dem. De företag som hör till Fortumkoncernen kan behandla personuppgifter enligt gällande lagar om integritetsskydd. Vi kan lämna ut personuppgifter till behöriga anställda eller dotterbolag om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifterna är aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för dem som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. Vi anlitar också tredje parter som personuppgiftsbiträden som hjälper oss med behandlingen av personuppgifter. När en tredje part behandlar personuppgifter för vår räkning säkerställer vi alltid genom avtalsarrangemang att personuppgifterna alltid behandlas säkert och med iakttagande av lagar om integritetsskydd och bästa praxis för behandling av uppgifter.
Förteckning över kategorier av tredje parter (= personuppgiftsbiträden) som behandlar personuppgifter:

 • Leverantörer av exempelvis utskriftstjänster, indrivningstjänster, installationsservice, kreditupplysningar och konsulttjänster
 • Leverantörer av IT-tjänster och molntjänster
 • Samarbetspartner inom försäljning och marknadsföring

Personuppgifter kan dessutom lämnas ut till myndigheter för behandling.

Överför Fortum personuppgifter till tredje länder?

I regel överför Fortum inte personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi dock överför personuppgifter utanför EU eller EES vidtar vi ändamålsenliga skyddsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning, till exempel Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler.

Hur skyddar Fortum personuppgifter?

Fortum vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder med vilka Fortum säkerställer och påvisar att dataskyddslagstiftningen iakttas vid behandling av personuppgifter.

Till dessa åtgärder hör bland annat övervakning av användarrättigheter så att endast behöriga personer har tillgång till personuppgifter, användning av brandväggar, avidentifiering av uppgifter (anonymisering, pseudonymisering), detaljerade anvisningar och utbildning i skydd av personuppgifter för personalen och noggrann utvärdering vid val av tjänsteleverantörer som deltar i behandlingen av personuppgifter för Fortums räkning.
 

Hur behandlar Fortum personuppgifter som erhållits från IP-adresser, kakor (cookies) och motsvarande tekniker?

När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser kan Fortum samla in uppgifter om din dator eller mobila enhet med hjälp av  kakor (cookies) och andra uppföljningstekniker.
Kakor (cookies) är små textfiler som vi använder för att identifiera och räkna de webbläsare och datorer som besöker våra webbplatser. Fortum eller tredje parter kan använda dessa uppgifter i marknadsföringssyfte.
Användningen av kakor varierar beroende på vilken av Fortums webbplatser du besöker. Du får mer information om vilka kakor vi använder på respektive webbplats genom att läsa de specifika uppgifterna om kakor på den aktuella webbplatsen.

Vilka rättigheter gällande dina personuppgifter har du?

Som registrerad är du garanterad flera rättigheter enligt lagstiftningen:

 • Rätt till tillgång till egna uppgifter. Du har rätt att ta reda på huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av de personuppgifter som Fortum behandlar samt tilläggsuppgifter om den behandling som Fortum utför.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter kan ha rätt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
 • Rätt till radering. Du har rätt att få uppgifter som rör dig raderade om
  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de har behandlats,
  • du återkallar ditt samtycke till ett behandlingssätt och Fortum efter det inte längre har en rättslig grund för behandling av uppgifterna,
  • dina uppgifter har behandlats på olagligt sätt eller
  • behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att fullgöra lagstadgade krav, för att kunna fastställa, genomföra eller försvara rättsliga krav och/eller för arkiverings- eller forskningsändamål eller statistiska ändamål.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till en viss behandling kan du alltid återkalla ditt samtycke.
 • Rätt att invända mot behandling av personuppgifter. När behandlingen sker utifrån Fortums eller en tredje parts berättigade intressen har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om inte Fortum kan påvisa berättigade skäl för behandlingen, avslutar Fortum behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har när som helst rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Då avslutar vi behandlingen av dina personuppgifter i det aktuella syftet.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter under den tid som vi undersöker och kontrollerar din begäran.
 • Rätt att inte bli föremål för ett automatiserat beslut. Om vi har fattat ett sådant beslut om dig som enbart grundas på ett automatiserat förfarande och detta beslut har rättsliga följder eller följder som i övrigt påverkar dig av betydande grad, kan du kräva att vi kontrollerar beslutet genom en ny och individuell bedömning. Detta gäller om vi inte kan påvisa att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå ett avtal mellan oss eller verkställa ett sådant.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten eller en annan behörig regleringsmyndighet om du tror att vi behandlar dina uppgifter i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Ändringar i Fortums dataskyddsregister

Fortum förbehåller sig rätten till ändringar i detta dataskyddsregister. Vi meddelar om eventuella ändringar i dataskyddsregistret på vår webbplats.
Ändringar kan vara nödvändiga för att utveckla våra tjänster eller till exempel på grund av ändringar i relevanta lagar.

Kontaktuppgifter

Frågor, anmärkningar eller begäran gällande detta dataskyddsregister kan lämnas på nedanstående e-postadress eller per brev.
Fortum Abp
Integritetsskydd

[email protected]
Kägelviksvägen 2–4, CD-huset
02150 Esbo

 

Hitta dina egna uppgifter