Dataskydd och register

Registeransvarig och kontaktperson
Fortum Markets Oy
FO-nummer: 1852328-0
Besöksadress: Kägeluddsvägen 1, Esbo Postadress: PB 100, 00048 FORTUM Telefon: 010 4511
Fax: 010 4536 500 Webbplats: www.fortum.fi
Kontaktperson för registret: Timo Liiri; telefon: 010 453 6461

Registrets namn
Fortum Markets Oy:s kundregister

Syfte med behandlingen av personuppgifter och registrets syfte samt grund för registerföringen

Registerhållaren eller dennes auktoriserade samarbetspartner använder sina kunders eller potentiella kunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för följande ändamål:

 • skötsel och utveckling av kundrelationer

 • erbjudande, leverans eller produktion av produkter och tjänster

 • betalning, betalningsövervakning och inkassering

 • marknadsföring, reklam och distansförsäljning av registerhållarens produkter och tjänster

 • utveckling av registerhållarens affärsverksamhet och tjänster samt utveckling av kundtjänsten i anslutning till dessa och

 • segmentering och profilering för ovan angivna syften

Hanteringen av personuppgifter sker enligt för var tid gällande personuppgiftslag, särskilt:

 • i avtalsförhållandet mellan Fortum Markets Oy och den registrerade bland annat då den registrerade har tecknat elavtal med Fortum Markets Oy
 • efter medgivande från den registrerade bland annat då den registrerade har lämnat sitt medgivande till elektronisk direktmarknadsföring

 • Fortum Markets Oy:s legitima intresse och i relevant samband mellan Fortum Markets Oy och den registrerade bland annat då Fortum Markets Oy använder den registrerades uppgifter för reklam eller marknadsföring av sina produkter och tjänster eller hanterar uppgifterna inom Fortum-koncernen

 • Fortum Markets Oy:s lagstadgade skyldighet bland annat då Fortum Markets Oy lagrar kundens personuppgifter för att efterleva bokförings- eller annan tvingande lagstiftning

 1. lagras endast under den tid som krävs för att uppnå fastställda syften. Kunden kan även själv påverka hur länge uppgifterna ska sparas på nedan beskrivna sätt.

Registrets datainnehåll

Personuppgifter samlas in och sparas om kunder och potentiella kunder som lämnat sitt medgivande till marknadsföring och kontakttagande i den mån de är nödvändiga för ändamålen ovan, som mest omfattar:

Uppgifter om kunden

 • namn

 • personbeteckning

 • kundnummer

 • juridisk eller fysisk person

 • språkkod

 • kontaktuppgifter för kontakt (bl.a. telefonnummer och e-postadress)

 • övriga uppgifter om kunden och efter medgivande från potentiella kunder, som är nödvändiga för att den tjänst som kunden önskat ska kunna genomföras

 • Kundens marknadsföringsmedgivande och -förbud per anläggning

Uppgifter om förbrukningsstället

 • adress

 • postnummer

 • postanstalt

 • boendeform och ägarförhållande

 • förbrukningens tidsmässiga fördelning

 • uppvärmningsform

 • uppskattad elförbrukning eller uppgifter om förbrukningen (statistikuppgifter)

 • huvudsäkringens storlek

 • uppgifter om elanslutning

 • Mätningssätt på förbrukningsplatsen (allmän, natt eller period)

 • Förbrukningsplatsens anslutningsstatus (ansluten, avstängd)

 • Nätleverantör och nätleverantörens anläggningsidentitet

 • Uppgifter om Fortums övriga tjänster

  • Solenergisystemets enheter samt panelernas produktion och skick

  • värmestyrpanelens (Fiksu) enheter och status

  • enheter och status för tjänsten efterfrågeflexibilitet

  • laddningsenheter i hemmet samt deras status och styrning

  • offentlig laddningsstatus

  • Energilagringssystem, dess status och styrning

  • Smarta hem- och fastighetslösningar, dess status och styrning

Fakturering och betalningsuppgifter

 • faktureringsadressuppgifter

 • förfallodag

 • faktureringsintervall

 • faktureringssätt

 • kontonummer

 • uppgifter om betalningar och betalningsbeteende

Uppgifterna som anges ovan är nödvändiga för att avtalet mellan Fortum Markets Oy och kunden ska kunna förverkligas.

Övriga uppgifter som kunden lämnar

 • kundens feedback och övriga kontakter

 • uppgifter om kundnöjdheten

 • lagenliga uppgifter om tillstånd och förbud till direktmarknadsföring, distansförsäljning och övrig direktreklam

 • information om medlemskap i stamkundssystem och motsvarande system som upprätthålls av den registeransvarige eller av företag som har ingått samarbetsavtal med denna samt de uppgifter som krävs för att få de förmåner som ingår i systemet

Ovan angivna uppgifter kan kunden lämna till Fortum Markets Oy frivilligt.

Uppgifter om tjänsternas användning

 • aktiviteter i tjänsten, som besök på en viss sida, gjorda inköp eller sökningar

 • tidpunkten för besöket, frekvens och tidslängd

 • webbläsarens typ och operativsystem

 • enhetstyp, dator eller mobilenhet

 • IP-adress

 • sessionens tidpunkt och längd

 • skärmupplösning och operativsystem

 • unik identitetsbeteckning, som cookie- eller enhets-ID

 • interaktion med kommunikatören, t.ex. om kunden har klickat på den e-post som skickats till hen

 • övriga uppgifter som har samlats efter kundens medgivande

Uppgifter som härleds från användningen av tjänsten

Med hjälp av analyser av tjänstens användning och/eller uppgifter som kunden själv har lämnat kan vi till exempel härleda kundens eventuella intresseområden eller segmentera kunden till en viss målgrupp.

Förvärvade uppgifter

Vid uppdatering och förädling av ovan angivna uppgifter kan externa datakällor komma att användas, som beskrivs närmare under punkten Regelmässiga datakällor.

Om kunden har börjat använda Oma Fortum-programmet, kan vi sammanföra observerade och härledda uppgifter om tjänstens användning med uppgifter som kunden har lämnat och uppgifter som förvärvats via externa källor för ovan angivna ändamål, t.ex. för att skräddarsy reklammeddelanden baserade på programmets användning eller fördela reklamen baserat på beställningshistoriken.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om kunderna erhålls av kunderna bl.a. i samband med anbudsbegäran, beställningar, avtal och andra kontakter samt via de uppgifter som lagras när kunden använder tjänster eller produkter. Potentiella kunders uppgifter erhålls till exempel i samband med tävlingar, utlottningar och telefonförsäljning. Ur dessa uppgifter lagras endast uppgifter om de potentiella kunder som själva har lämnat sitt medgivande till marknadsföring och kontakt.

Kundernas samtliga kontakter med Fortum Markets Oy kan lagras. Dessa uppgifter används vid affärshändelsernas genomförande, reklamationshanteringen och utvecklingen av kundtjänsten.

Uppgifter samlas även in med hjälp av cookies och andra liknande tekniker på det sätt som beskrivs närmare i Information om cookies.

Personuppgifter kan också samlas in, lagras och uppdateras via register som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen, Suomen Asiakastieto Oy eller någon annan registeransvarig som tillhandahåller en adress-, uppdaterings- eller någon annan motsvarande tjänst. Marknadsföringsförbuden uppdateras via ASML:s Robinson-register. Uppgifterna uppdateras också enligt de regler om informationsutbyte på elmarknaden som publiceras av Finsk Energiindustri.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter ur Fortum Markets Oy:s kundregister lämnas inte ut regelmässigt utanför Fortum-koncernen utan särskilt medgivande från kunden. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter med stöd av gällande lagstiftning. Personuppgifter lämnas endast ut utanför EU eller EES i enlighet med personuppgiftslagen, t.ex. med användning av EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler.

Principer för skydd av registret

Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Tillgång till uppgifterna har endast anställda hos Fortum Markets Oy eller aktörer med auktorisering av Fortum Markets Oy som behöver informationen i sina arbetsuppgifter. Fortum Markets Oy förutsätter att dennes personal och samarbetsparter förbinder sig att hålla kunduppgifterna konfidentiella. De ges användarnamn och lösenord för att få tillgång till uppgifterna. Det manuella materialet förvaras i låsta och bevakade lokaler som Fortum Markets Oy förfogar över.

Den registrerades rättigheter

Kunden har i enlighet med personuppgiftslagen rätt att:

 • kontrollera uppgifter om sig själv och kräva korrigering eller komplettering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller borttagning av gamla uppgifter genom att skicka en skriftlig, undertecknad begäran till Fortum Markets Oy, personligen lämna den vid Fortum Markets Oy:s kontor eller själv ändra, komplettera eller ta bort uppgifter i systemet

 • förbjuda att dennes uppgifter används i direktmarknadsföring eller distansförsäljning genom att kontakta kundtjänsten skriftligen eller per telefon eller genom att klicka på länken nederst i det elektroniska meddelandet

 • spärra eller ta bort cookies via programmets inställningar eller nollställa programmets identifikation enligt anvisningarna i mobilenhetens cookiesinställningar

 • göra en anmälan till myndigheterna, om kunden anser att dennes uppgifter har hanterats i strid med denna dataskyddsbeskrivning och för var tid gällande personuppgiftslag.

Kontaktuppgifter för rättigheternas utnyttjande:

Fortum Markets Oy/Timo Liiri

Postadress: PB 100, 00048 FORTUM

Besöksadress: Kägeluddsvägen 1, 02150 Esbo

Kundtjänst, tel. 0200 19000 må-fr kl. 9-17.

Datatillsynsmannens kontor

Postadress: PB 800 00521 Helsingfors

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån. 00520 Helsingfors

Växel: 029 56 66700

E-post: [email protected]

Denna dataskyddsbeskrivning finns även på Fortum Markets Oy:s kontor på adressen Kägeluddsvägen 1, 02150 Esbo.​