Sopimusehdot, Fortum Fiksu Energianseuranta, kuluttaja-asiakkaat

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Fortum Markets Oy:n ("Fortum") toimittamaan ohjausyksikköön ("Laite") ja kuormanohjauspalveluun (kysyntäjoustopalvelu) sekä mobiilipalveluun (yhdessä "Palvelu"). Sopimusehdot ovat alisteisia kulloinkin voimassaolevalle pakottavalle kuluttajalainsäädännölle.

1. Osapuolet ja yhteystiedot

Fortum toimittaa Laitteita yksityishenkilöille, joista näissä sopimusehdoissa käytetään nimitystä ”Asiakas”.
Fortum toimittaa Laitetta ja Palvelua koskevat ilmoitukset Asiakkaan Fortumille ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai mobiilipalveluun.
Fortumin yhteystiedot ovat seuraavat:
Fortum Markets Oy
y-tunnus 1852328-0
PL 100, 00048 FORTUM

Fortum Fiksu Energianseurantaa koskevien asioiden asiakaspalvelun numero on 0200 99330, ma-pe klo 9.00 - 17.00. www-osoite: www.fortum.fi. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun myös palautelomakkeella tai sähköpostitse  fiksuseuranta@fortum.com. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että Fortumin asiakaspalvelun yhteystiedot saattavat ajan kuluessa muuttua ja että ajantasaiset yhteystiedot ovat löydettävissä Fortumin verkkosivuilla.

2. Palvelukokonaisuuden kuvaus

Laitteen sekä Palvelun muodostama kokonaisuus on tarkoitettu monitoroimaan asiakkaan sähkön kulutusta reaaliajassa (5 sekunnin resoluutiolla), mahdollistamaan asiakkaan palveluun kytkettyjen kuormien etäohjaus sekä ohjaamaan asiakkaan sähköenergian kulutusta sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Tämä ohjaus tehdään Energiateollisuus r.y:n julkaisemien sähkönmyynti- ja -toimitusehtojen mukaisissa rajoissa. Ohjaus kohdistetaan pääasiassa kohteen käyttöveden lämmitykseen sekä muihin epäsuoriin lämmityselementteihin, jotka on kytketty yösähköohjaukseen.

3. Toimitukset

Laite: Laitteen toimituksesta sovitaan aina Asiakkaan kanssa erikseen. Laitteen asennus pyritään suorittamaan ilman aiheetonta viivästystä. Laitteen käyttöönoton yhteydessä Fortum varmistaa, että Laite toimii oikein. Laitteen asennuksen yhteydessä ei voida teettää muita sähkötöitä.

Palvelu: Palvelun toimitus alkaa Laitteen asennuksen jälkeen.
Fortum ei toimita Laitteita tai Palvelua ulkomaille tai Ahvenanmaalle.

Palvelun luonteesta johtuen omistusoikeus Laitteeseen säilyy Fortumilla. Asiakas saa Laitteeseen tämän sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden.

4. Hinnat ja mahdolliset lisämaksut

Palvelu, Asiakas maksaa vain tilausvahvistuksella ilmoitetun laitteen asennusmaksun ja itse laitteen omistusoikeus säilyy Fortumilla. Laitteen ja Palvelun käyttöoikeus säilyy asiakkaalla niin kauan kun hän maksaa kuukausittaista palvelumaksua laitteen käytöstä. Fortumilla on oikeus muuttaa kuukausittaista palvelumaksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle kuukausi ennen hinnan voimaan tuloa. Asennus: Mikäli Asiakas ei ole sovittuna asennusajankohtana asennuskohteessa, Fortumilla on oikeus veloittaa turhan asennuskäynnin kustannukset Asiakkaalta.

Asiakkaan on korvattava Fortumille kulut, jotka aiheutuvat maksujen perimisestä, sekä maksettava viivästyskorko erääntyneelle summalle. Kaikista maksuhuomautuksista peritään maksu kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

5. Vaatimukset toimintaympäristölle ja Palvelun toimivuus

Laite ja Palvelu edellyttävät toimiakseen sopivan toimintaympäristön sekä yhteensopivan älypuhelimen tai taulutietokoneen. Fortum ei takaa Laitteen tai Palvelun virheetöntä toimintaa, jos Asiakkaan ko. tuotteelle suunnittelema toimintaympäristö ei täytä asetettuja edellytyksiä. Fortum varaa oikeuden olla toimittamatta Laitetta ja Palvelua Asiakkaalle ja/tai perua jo syntynyt sopimus, mikäli käy ilmeiseksi, että tuote ei toimi Asiakkaan tuotteelle suunnittelemassa toimintaympäristössä. Asiakkaan toimintaympäristön sopivuus Laitteen ja Palvelun asennukseen pyritään selvittämään aina ennen ko. tuotteen tilausta. Jos Asiakkaan toimintaympäristössä tapahtuu muutos tai todetaan myöhemmin sopimattomaksi, on Fortumilla oikeus päättää Palvelu.

Asentaja varmistaa asennuksen yhteydessä, että Laitteeseen kuuluva LED-lukija on kiinnitetty asianmukaisesti. Asiakas kuitenkin tiedostaa ja hyväksyy sen, että LED-lukija saattaa joissakin harvoissa tapauksissa irrota. Asiakkaan tulee tällöin pyydettäessä kiinnittää se uudelleen. Palvelu ei toimi ilman, että LED-lukija on kiinnitettynä asianmukaisesti. Tästä johtuen palvelu voidaan päättää, jos Asiakas ei  toimi Fortumin antamien ohjeiden mukaisesti.

Asiakas ei saa omatoimisesti ottaa Laitetta pois käytöstä tai estää ohjauksen toimintaa muuten kuin väliaikaisesti.
Palvelun toiminta perustuu verkkoyhtiön energiamittarilta saatavaan kuormanohjaukseen. Mikäli kuormanohjauksessa tai mittauksessa tai sen sijainnissa tapahtuu verkkoyhtiön puolesta muutoksia, Fortum ei voi taata palvelun toimivuutta muutosten jälkeen. Fortum ei näissä tilanteissa vastaa kustannuksista , jotka joudutaan mahdollisesti tekemään Palvelun toimivuuden säilyttämiseksi. 

6. Laitteen sekä ohjelmistojen käyttöoikeus ja päivitykset

Osana Laitetta ja Palvelua Asiakas saa ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Laitteeseen sekä Laitteen ja Palvelun käyttöä varten tarvittavaan ohjelmistoon. Laitteen  ja tarvittavien ohjelmistojen osalta käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin Palvelun toimittamista koskeva sopimus on voimassa. Laitteeseen ja Palveluun liittyvät ohjelmistot ovat Fortumin tai kolmansien osapuolien omaisuutta eikä Asiakkaalla ole oikeutta kopioida tai muuttaa ohjelmistoja millään tavoin. Asiakkaan tulee noudattaa Laitteen tai Palvelun toimittamisen yhteydessä toimitettavia tarkempia lisenssiehtoja. Laite ja Palvelu saattavat edellyttää päivitysten asentamista aika ajoin. Fortum kehittää palvelua tuo siihen lisäominaisuuksia kehitysohjelmansa puitteissa. Fortumilla on oikeus asentaa tarpeellisia päivityksiä ja muuttaa asetuksia automaattisesti tarpeen mukaan. Tätä varten Fortumilla on myös oikeus tarvittaessa ottaa etäyhteys Asiakkaan Laitteeseen.

Erityisesti todetaan, ettei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Laitteen sisällä olevaa SIM-korttia muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisen Palvelun toimittamiseen.

7. Huollot ja korjaukset

Koska Laitteen omistusoikeus ei siirry Asiakkaalle, vastaa Fortum Laitteen kunnosta koko Palvelun voimassaoloajan.
Fortum vastaa siitä, että tämän sopimuksen voimassaollessa Fortum kohtuullisessa ajassa joko korjaa Laitteessa ilmenneen materiaali-, suunnittelu- tai laatuvirheen tai niin halutessaan vaihtaa Laitteen uuteen näiden ehtojen mukaisesti. Nämä ehdot ovat voimassa vain Suomessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän kohdan 7 mukainen Fortumin huolto- ja korjausvelvollisuus koskee vain Laitetta, eikä siten mahdollisia muita laitteita ohjauksen tai Laitteen takana.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Fortumille havaitsemistaan virheistä tai häiriöistä Laitteessa ilman aiheetonta viivästystä virheen tai häiriön huomaamisesta.

Fortumin kunnossapitovelvollisuus ei koske ohjelmistovirhettä, joka on luonteeltaan vähäinen tai joka ei olennaisesti estä Laitteen tai Palvelun käyttöä. Kunnossapitovelvollisuus ei myöskään koske normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista tai Laitteen rikkoutumista tapaturman tai vahingon seurauksena. Kunnossapitovelvollisuus ei koske tilanteita, joissa Asiakas on käyttänyt Laitetta Fortumin antamien ohjeiden vastaisesti tai muulla tapaa huolimattomasti tai tehnyt Laitteen kannalta haitallisia muutoksia sen toimintaympäristöön. Kunnossapitovelvollisuus ei kata Laitteen toimintahäiriötä tai rikkoutumista, joka on seurausta muun kuin Fortumin tekemistä asennuksista tai muutoksista Laitteeseen. Jos edellä mainittu Fortumin korjausvelvollisuus ei sovellu tilanteeseen, on Fortumilla oikeus veloittaa Laitteen korjauksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Fortum varaa oikeuden todentaa Laitteessa ilmoitetut virheet, sekä oikeuden periä selvästi perusteettomasta huollosta tai korjauksesta aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta.

Mahdollisen valikoimasta poistuneen rikkoutuneen Laitteen tilalle Fortumilla on oikeus toimittaa lähinnä vastaava tuote.
Fortum kehottaa Asiakasta olemaan kaikissa Laitteeseen liittyvissä huolto- ja korjausasioissa ensisijaisesti yhteydessä Fortumiin.

8. Peruutus ja sopimuksen irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Fortum Markets Oy:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse osoitteeseen Fortum Markets Oy/Peruutukset, PL 100, 00048 Fortum tai sähköpostilla osoitteeseen: fiksuseuranta@fortum.com). Tähän tarkoitukseen voi käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksensa peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Fortumille. Irtisanomisaika on neljätoista (14) päivää. Mikäli tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen Asiakkaan lämminvesivaraajan uudelleenohjaus vaatii sähköasentajan käynnin, vastaa Asiakas tästä kustannuksellaan. Mikäli tämä sopimus irtisanotaan tai puretaan ja Asiakas sen jälkeen haluaa tilata tämän sopimuksen mukaisen Palvelun uudelleen, veloitetaan uudelleenkytkennästä Palvelun kytkentämaksu kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Fortumilla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, jos Asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, eikä korjaa menettelyään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Asiakkaalle asennetulla Laitteella ei ole palautusoikeutta, eikä Fortumilla ole velvollisuutta (mutta on kuitenkin halutessaan oikeus) poistaa Laitetta asennuskohteesta, vaikka tämä  sopimus irtisanottaisiin, purettaisiin tai peruutettaisiin.

Mikäli Asiakas peruuttaa kaupan Laitteen asennukseen mennessä, vastaa Asiakas peruutukseen saakka kertyneistä konfigurointi- ja asennuskuluista. Mikäli Laite rikkoutuu tämän sopimuksen voimassaoloaikana, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Fortumille näiden sopimusehtojen kohdan 7 mukaisesti.

9. Asiakkaan muutto toiseen osoitteeseen

Mikäli Asiakas aikoo muuttaa toiseen osoitteeseen, tulee Asiakkaan ottaa yhteyttä Fortumiin ja sopia muuton vaikutuksista Palvelun toimittamiseen. Ellei Asiakkaan ja Fortumin välillä muuta sovita, tämä sopimus sovitaan päättymään muuttoajankohtana. Fortumilla on oikeus poistaa Laitteesta Asiakkaan tiedot siten, että asennuskohteen uusi asukas voi halutessaan ottaa Laitteen ja  Palvelun käyttöön.

10. Henkilötiedot ja tietosuoja 

Asiakkaan ja Palvelun käyttöä koskevat tiedot tallennetaan Fortum Markets Oy:n asiakasrekisteriin. Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, Palvelun toimittamiseen tämän sopimuksen mukaisesti, käyttötietojen anonymisointiin, ja sähköjärjestelmän toiminnan parantamiseen ja uusien palvelujen kehittämiseen sekä Asiakkaan erillisellä hyväksynnällä suostumuksella muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä uusien palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. Asiakas voi käyttää henkilötietolain (523/1999) mukaisia oikeuksiaan (esimerkiksi tarkistaa häntä koskevat tiedot tai peruuttaa suostumuksensa tai kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin) ottamalla yhteyttä Fortum Markets Oy:n. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PL 100, 00048 FORTUM. Fortum Markets Oy:n ajantasainen rekisteriseloste on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.fortum.fi/rekisteriseloste.

Fortum pidättää kaikki oikeudet Laitteen keräämään ja/tai generoimaan anonyymiin dataan. Fortum voi käyttää kyseistä dataa rajoituksetta mihin tahansa käyttötarkoitukseen sillä edellytyksellä, ettei Asiakasta voida yhdistää suorasti tai epäsuorasti dataan. Fortum voi myös rajoituksetta luovuttaa kolmansille osapuolille kyseistä dataa. Fortumilla on kyseiseen anonyymiin dataan rajoitukseton täysi omistus- ja hallintaoikeus.

Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että vastuu Laitteen lainmukaisesta käyttämisestä on Asiakkaalla itsellään. Fortum ei vastaa siitä, että Laitetta on käytetty tai pyritty käyttämään yksityisyyden suojaa loukkaavalla tavalla. Samoin Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Laitteeseen ja Palveluun liittyviä käyttäjätunnuksia säilytetään huolellisesti ja että Laitteen ja Palvelun tilauksen yhteydessä Asiakkaan Fortumille ilmoittamat yhteystiedot, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat oikein ja että niiden käyttäjiltä on saatu luovutukseen suostumus.

Fortumilla on oikeus Laitteen tai Palvelun vikatilanteessa tutkia, käsitellä ja tallentaa ko. tuotteen keräämiä tietoja siinä laajuudessa kuin korjauksen vuoksi on tarpeen ja Fortumin tietosuojaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Asiakas ei kuitenkaan suoraan itse näe Palvelun käyttöä koskevia historiatietoja.

11. Myyjän vastuu ja vastuunrajaukset

Sen lisäksi, mitä tämän sopimuksen kohdassa 7 on todettu myyjän huolto- ja korjausvelvollisuudesta, sovelletaan Fortumin virhevastuuseen kuluttajansuojalakia ja muita mahdollisia pakottavia lain säädöksiä.

Laitteen ja Palvelun muodostama kokonaisuus on tarkoitettu ohjaamaan asiakkaan sähköenergian kulutusta sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Tämä ohjaus tehdään Energiateollisuus r.y:n julkaisemien sähkönmyynti- ja -toimitusehtojen mukaisissa rajoissa. Laite ei korvaa Asiakkaan omaa seurantaa asennuskohteesta, eikä Fortum vastaa mistään sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Laite tai Palvelu ei ole toiminut odotetun mukaisesti. Asiakkaan tulee tiedostaa, että Laite tai Palvelu voi olla toimimatta esimerkiksi teknisen vian tai asennuskohteen ominaisuuksien vuoksi, sähkö- tai tietoliikenneyhteyskatkon aikana tai muusta vastaavasta syystä. Laite ei siten voi estää esimerkiksi asennuskohteen jäätymistä, palamista tai suuren sähkölaskun syntymistä. 

Laitteen ja Palvelun käyttö on sallittua ainoastaan Fortumin antamien ohjeiden mukaisesti ja huolellisuutta noudattaen. Fortum ei ole vastuussa mistään sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut Laitteen tai Palvelun näiden sopimusehtojen tai muun Fortumin antaman ohjeistuksen vastaisesta menettelystä, kuten Asiakkaan Fortumin antamien ohjeiden vastaisesti tekemistä muutoksista tai ohjelmoinneista Laitteeseen tai Palveluun. Erityisesti todetaan, että Laite on sähkölaite, johon Asiakkaan ei ilman erityistä asiantuntemusta tule omatoimisesti koskea.

Palvelun toimittamisessa hyödynnetään kolmansien osapuolten toimittamia tietoja. Fortum ei vastaa mistään sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Palvelun ohjaamiseen tarvittavia tietoja ei ole saatu oikeaan aikaan tai ne ovat olleet vanhentuneita tai virheellisiä. Fortum ei muutoinkaan ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, erityisesti Fortum ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tarjoaman tietoliikenneverkon käytettävyydestä virheettömästi ja tämän vaikutuksesta Laitteeseen tai Palveluun. Asiakas ymmärtää erityisesti, että Laite on yhteydessä tietoliikenneverkkoon Fortumin alihankkijan kautta.

Asiakas vastaa itse käyttämiensä älypuhelimien tai taulutietokoneiden tietoturvallisuudesta. Fortum ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta.

Fortum ei vastaa Asiakkaalle syntyneestä vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta olosuhteiden muutosta tai muuta seikkaa, joka on Fortumin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jota Fortum ei kohtuudella voi voittaa. Fortum ilmoittaa Asiakkaalle niin pian kuin mahdollista Fortumia kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Fortum ei ole suhteessa Asiakkaaseen vastuussa välillisestä vahingosta, paitsi jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta Fortumin puolella, eikä koskaan yli sen, mihin pakottava lainsäädäntö Asiakkaan oikeuttaa.

12. Sopimusehtojen muuttaminen ja toimitusten päättäminen

Fortumilla on oikeus muuttaa Asiakkaan tilaukseen sovellettavia sopimusehtoja. Olennaisesta muutoksesta Fortum ilmoittaa Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Fortum varaa oikeuden päättää Laitteiden ja/tai Palvelun toimitus ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle henkilökohtaisesti sekä verkkosivuillaan mahdollisimman aikaisin ennen toimituksen päättämistä.

13. Asiakkaan ja Fortum Markets Oy:n yhteystiedot

Fortum toimittaa Laitetta ja Palvelua koskevat ilmoitukset Asiakkaan Fortumille ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Fortumin yhteystiedot ovat seuraavat: Fortum Markets Oy, y-tunnus 1852328-0, PL 100, 00048 FORTUM. www-osoite: www.fortum.fi. Ajantasaiset tiedot ovat löydettävissä Fortumin verkkosivuilta

14. Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa Fortum Markets Oy:n ja Asiakkaan välinen riita-asia kuluttajariitalautakunnan tai Fortum Markets Oy:n kotipaikan (Espoon) käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai käyttää muita lain Asiakkaalle kulloinkin suomia mahdollisuuksia saattaa asia muun vastaavan elimen käsiteltäväksi 

PERUUTTAMISLOMAKE

Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa tilauksen.

Vastaanottaja:
Fortum Markets Oy/Peruutukset PL 100, 00048 FORTUM. www.fortum.fi 

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni Fortum Fiksu Energianseuranta -tilauksen.

Tilausnumero:  _________________________________________________________________________________

Tilauspäivä:  ___________________________________________________________________________________

Nimi:  ________________________________________________________________________________________

Osoite:  _______________________________________________________________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys:
______________________________________________________________________________________________


Päiväys:  _______________________________________________________________________________________