SmartLiving Plus Privacy Policy

Integritetsmeddelande för Smartliving applikationen

1.1 Hur skyddar vi din integritet?

Som personuppgiftsansvarig är Fortum Markets Oy (senare "Fortum") engagerad i att skydda din integritet och kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftning och god databehandlingssed.

När vi tillhandahåller och utvecklar tjänsten behandlar vi endast uppgifter som är nödvändiga för de ändamål som definieras i detta Integritetsmeddelande.

Förutom att vi begränsar de uppgifter som vi samlar, gör vi vårt bästa för att hålla de uppgifter som vi har om dig säkra hela tiden. De uppgifter som vi behandlar om dig är till exempel skyddade mot obehörig åtkomst av både standard säkerhetsmekanismer och organisatoriska åtgärder. Vidare stöder SmartLiving applikationen de krav som anges i dataskyddslagstiftning så som den Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning.

1.2 För vilket ändamål använder vi uppgifter om dig?

Vi använder uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla SmartLiving applikationen ("Tjänsten") till dig. Genom att ge Fortum uppgifter om dig och genom att acceptera att dina personuppgifter samlas in och behandlas gör du det möjligt för oss att tillhandahålla Tjänsten till dig, att utveckla Tjänsten och du tillförsäkrar att du kan använda alla funktioner i Tjänsten.

Till exempel för att du skall kunna se och kontrollera vissa sensorer i din lägenhet och följaktligen använda vissa funktioner i Tjänsten måste vi ansluta ditt konto till din lägenhets uppgifter. Till följd av detta behandlar vi information så som uppgifter om din lägenhets temperatur och luftfuktighet samt uppgifter om din lägenhets konsumtionsuppgifter och alarmtjänster för att tillhandahålla Tjänstens funktioner till dig.

Ytterligare som en del av att tillhandahålla Tjänsten till dig behandlar vi uppgifter om dig för att upprätthålla och förbättra Tjänsten och andra smart living lösningar och för att erbjuda kundtjänst till dig om Tjänsten.

Som sammanfattning behandlar vi uppgifter om dig för följande ändamål:

 • För att på din begäran kunna erbjuda stöd och service;
 • För att genomföra kundkommunikation;
 • För produkt- och tjänsteutveckling, inklusive feedback och undersökningar;
 • För att försäkra Tjänstens tekniska funktionalitet; och 
 • För att optimera Tjänsten.

All sådan personuppgiftsbehandling som är relaterad till Tjänsten grundar sig på Fortums berättigade intresse och på vårt behov av att behandla sådana personuppgifter till följd av kundrelationen mellan dig och Fortum.

För mer information om SmartLiving tjänsten ber vi dig vänligen att vara i kontakt med ditt husbolag eller Fortums kundtjänst.

1.3 Vilken typ av uppgifter samlar vi om dig?

Vi samlar personuppgifter direkt från dig via sensorer som är installerade i din lägenhet och via din användning av Tjänsten. Uppgifterna som vi behandlar kan omfatta:  

 • Basuppgifter om ditt konto och kontaktuppgifter

När du registrerar dig som användare av Tjänsten ger du oss ditt namn, din e-post adress, ditt telefonnummer och ett användarlösenord och pinkod som du valt som användare.

 • Uppgifter om lägenheten och huset

Vi behandlar uppgifter om din lägenhet för stöd och underhåll. Dylika uppgifter kan omfatta lägenhetens nummer och adress samt storleken av din lägenhet som används vid energivisualisering för uppvärmning.

 • Konsumtionsuppgifter från din lägenhet

Vi behandlar information som automatiskt samlas in från mätare för att ge dig som användare en förståelse om din energikonsumtion. Sådan information kan inkludera el (kraft och ackumulerad energi), varmt vatten (energi och ackumulerad volym) och fjärrvärme (kraft och energi).

Som ett alternativ till att samla in ovannämnda uppgifter kan du ge oss din hushållsstorlek och ditt energimål. Således kan du jämföra din användning med ett genomsnittligt hushåll av din typ.

 • Uppgifter från din lägenhet

Vi behandlar information som samlas via komponenterna som är installerade i din lägenhet. Informationen som samlas består av uppgifter om din lägenhets energikonsumtion, produktion av solkraft, och inställda parametrar så som ljusdämpningsnivå och temperatur, samt brandalarm, översvämningsalarm och inbrottsalarm.

 • Teknisk information från anordningen

Vi behandlar information från anordningar så som inbyggda program, MAC-adress, SmartLiving GW IP-adress (privat IP), datorprograms versioner, batteriladdningsnivå och andra sammansättningar från den anordning som används. 

 • Information om hur du använder Tjänsten

Vi kan automatiskt ta emot och lagra viss typ av information med hjälp av Google Analytics SDK när du interagerar med Tjänsten. Exempelvis kan Google Analytics spåra hur ofta du använder applikationen, vilka funktioner du använder och hur länge du använder dem. Google tillhandahåller denna information till Fortum anonymt utan någon personlig, identifierad information som associeras med den. Vi använder dessa anonyma uppgifter för att förstå hur Tjänsten används och för att ytterligare förbättra användarupplevelsen. Mer information finns på Googles webbplats: https://policies.google.com/privacy/partners.  

 • Information som härleds från din användning av vår Tjänst

Med hjälp av de personuppgifter som du ger oss och den information som vi samlar in gällande din användning av vår Tjänst kan vi använda uppgifter för att bygga upp en profil som grundar sig på dina rutiner och preferenser.

 • Information som tillsätts av dig som användare på ditt smart hem

Vi förvarar uppgifter som du tillsätter på ditt smart hem och de anordningar som vi har installerat. Sådan information kan inkludera till exempel rumsnamn, ljuskällor och sensorer. Detta är för att underlätta din användning och för att du skall enkelt kunna navigera och använda ditt smart hem.

1.4 Lämnar vi ut uppgifter om dig till andra?

Endast en utvald grupp av auktoriserade användare har tillgång till vårt datasystem. Således är tillgången till personuppgifter mycket begränsad.

Vi kan lämna ut och överföra dina personuppgifter inom Fortum-koncernen. Dessa Fortum koncernbolag får endast behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftning och god databehandlingssed.  

Vidare använder vi tredje parter, så som tjänsteleverantörer, till att samla, lagra och behandla personuppgifter för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för dem att tillhandahålla de tjänster som vi har begärt av dem. För att skydda din integritet förutsätter vi att alla våra tjänsteleverantörer håller de personuppgifter vi tillhandahåller dem konfidentiella och tillräckligt skyddade. I de flesta fall tillhandahålls personuppgifter till tredje parter endast i krypterad form och kan inte läsas av sådana parter. Oavsett i vilken form personuppgifterna tillhandahålls till dem, är tredje parter skyldiga att följa personuppgiftsbiträdesavtal och tillämplig dataskyddslagstiftning. Som huvudregel får tjänsteleverantörerna inte använda dina personuppgifter till förmån för sin egen verksamhet.

Fortum lämnar vanligtvis inte ut personuppgifter utanför Fortums koncernbolag. Vi kan dock lämna ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt till följd av tvingande lagstiftning eller om det är motiverat utgående från vårt noggranna övervägande.

Förutom enskilda begränsade situationer överför vi inte uppgifter om dig utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

1.5 Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter endast i den utsträckning och så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i avsnitt 1.2 ovan. Fortum sätter ut och värderar regelbundet datatypspecifika lagringsperioder för de personuppgifter som Fortum behåller. Vi raderar eller anonymiserar personuppgifterna snarast möjligen när personuppgifterna inte längre är nödvändiga.

1.6 Vilka är dina rättigheter gällande behandlingen av personuppgifter?

Som användare av vår Tjänst kan du när som helst komma åt och ändra dina preferenser och annan profilinformation genom att kontakta SmartLiving kundtjänsten genom att skicka e-post till adressen smartlivingsupport [ät] fortum [piste] com eller ringa +358 0200 99330.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har samlat om dig och att begära att vi raderar eller rättar till felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter. Du har också rätt att i vissa situationer göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter och att be att Fortum upphör med att behandla dina personuppgifter. I begränsade fall kan du också ha rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig och/eller överför sådana uppgifter till tredje part. Vi kommer att granska alla dylika förfrågningar som vi får från dig och vi återkommer med vårt svar så snart som möjligt.

I situationer där du har gett oss ditt samtycke till en viss typ av databehandling har du rätt att återkalla samtycket eller på annat sätt välja bort sådan personuppgiftsbehandling. Detta är särskilt relevant med tanke på möjlig profilering, direktmarknadsföring och insamling av platsdata.

Du kan utöva de rättigheter som beskrivs ovan och/eller uttrycka någon oro som du har till följd att vi använder dina personuppgifter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan i avsnitt 1.8 (Kontakt).

Vi gör vårt bästa för att lösa vilket som helst problem som du kan ha till följd av att vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med våra svar eller åtgärder, kan du alltid vända dig till din nationella dataskyddsmyndighet.

1.7 Ändringar i vårt integritetsmeddelande

Fortum behåller sig rätten att ändra detta Integritetsmeddelande. På vår webbplats meddelar vi om möjliga ändringar i Integritetsmeddelandet.

Ändringar kan vara nödvändiga till följd av utvecklingen av våra tjänster eller till exempel till följd av ändringar i de relevanta lagarna.

1.8 Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar gällande Integritetsmeddelandet är välkomna och de bör riktas till nedanstående kontaktuppgifter.

Via post:
Fortum Markets Oy

SmartLiving Kundtjänst:

Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland 

Eller via e-post:

Fortum Markets Oy

privacy [ät] fortum [piste] com

SmartLiving Customer Service:

E-post: smartliving [ät] fortum [piste] com

Telefon: +358 0200 99330