Pörssitiedote

Fortumin tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsaus: Vahva alku vuodelle puhtaan sähkön tuotannossa

11 toukokuu 2023, 09:00

Fortum-4390 1

FORTUM OYJ TAMMI-MAALISKUUN 2023 OSAVUOSIKATSAUS 11.5.2023 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Tammi–maaliskuu 2023, jatkuvat toiminnot

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 891 (527) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 784 (388) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 855 (246) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset. Vertailukauteen sisältyi 275 miljoonaa euroa Fortumin Russia-segmenttiin liittyviä arvonalentumisia.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,42). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman Venäjää oli 0,54 euroa (0,26)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (-0,02).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 583 (365) miljoonaa euroa.
 • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 0,3 ja 0,4 ilman Russia-segmenttiä eli alle pitkän aikavälin ohjeistuksen (2,0–2,5).
 • Konsernin uusi strategia ja uudet taloudelliset ja ympäristötavoitteet julkistettiin. Konsernin uudistettu toimintamalli, liiketoimintarakenne ja johtoryhmän kokoonpano tulivat voimaan maaliskuun lopussa. Ne edistävät uuden strategian toteuttamista.

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2023 noin 70 % hintaan 50 euroa/MWh, ja vuodelle 2024 noin 45 % hintaan 43 euroa/MWh.
 • Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa euroa vuonna 2023 (ilman Russia-segmenttiä). Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.
 • Presidentin asetuksen (nro 302) seurauksena Fortumin tytäryhtiön omaisuus otettiin Venäjän viranomaisten hallintaan Venäjällä 25.4.2023. Fortum on toimittanut Venäjän presidentin hallinnolle virallisen vastalauseen, jossa yhtiö vastustaa jyrkästi asetusta. Määräysvallan arvion perusteella Fortum on menettänyt Venäjän toimintojensa määräysvallan. Tämän vuoksi Russia-segmentin konsolidointi päättyy ja segmentti raportoidaan lopetettuna toimintona vuoden 2023 toisella neljänneksellä.
 • Fortum kirjaa vuoden 2023 toisella neljänneksellä 1,7 miljardin euron arvonalentumiset (koko kirjanpitoarvo) ja niihin liittyvät muuntoerot.
 • Venäjän omistusten arvonalentumisten vaikutuksen seurauksena Fortum päivittää verotusta koskevan ohjeistuksensa.

Tunnuslukuja, jatkuvat toiminnot

         
milj. euroa tai kuten merkitty I/2023 I/2022 2022 Edelliset
12 kk
Raportoitu        
Liikevaihto 2 552 2 162 8 804 9 194
Liikevoitto 855 246 1 277 1 886
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 48 -215 -629 -366
Kauden voitto 568 -14 1 011 1 593
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 565 -21 1 011 1 597
Tulos/osake, euroa 0,63 -0,02 1,14 1,79
Liiketoiminnan rahavirta 583 365 2 104 2 322
         
milj. euroa tai kuten merkitty I/2023 I/2022 2022 Edelliset
12 kk
Vertailukelpoinen        
Käyttökate (EBITDA) 891 527 2 436 2 800
Liikevoitto 784 388 1 871 2 267
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 36 21 -11 4
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 517 375 1 550 1 692
Tulos/osake, euroa 0,58 0,42 1,74 1,90
         
milj. euroa tai kuten merkitty     31.12.2022 Edelliset
12 kk
Taloudellinen asema        
Rahoitusnettovelka kauden lopussa     1 084 794
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, jatkuvat toiminnot   0,4 0,3
         

Tunnuslukuja, jatkuvat toiminnot ilman Venäjää

Vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä Fortum otti käyttöön uusia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden tarkoituksena on antaa taloudellisia lisätietoja ilman Fortumin Venäjän toimintoja (liite 1).

         
milj. euroa tai kuten merkitty I/2023 I/2022 2022 Edelliset
12 kk
Vertailukelpoinen        
Käyttökate (EBITDA) 781 435 2 025 2 371
Liikevoitto 698 326 1 611 1 982
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 10 8 -40 -39
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 483 228 1 076 1 331
Tulos/osake, euroa 0,54 0,26 1,21 1,49
Taloudellinen asema        
Rahoitusnettovelka kauden lopussa     1 127 900
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate     0,6 0,4

Tunnuslukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot (yhteensä)

Fortumin lyhennetty konsernin tuloslaskelma ja lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma vuonna 2022 sisältää Uniper-segmentin lopetettuna toimintona. Russia-segmentti konsolidoidaan konserniin edelleen 31.3.2023 ja on luokiteltu jatkuviksi toiminnoiksi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ja vuonna 2022. Katso lisätietoja liitetiedossa 19 ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.

         
milj. euroa tai kuten merkitty I/2023 I/2022 2022 Edelliset
12 kk
Raportoitu        
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 565 -2 222 -2 416 371
Tulos/osake, euroa 0,63 -2,50 -2,72 0,42
Liiketoiminnan rahavirta 583 -1 529 -8 767 -6 654
Vertailukelpoinen        
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 517 -99 -988 -371
Tulos/osake, euroa 0,58 -0,11 -1,11 -0,42

Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

”Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hyödykkeiden hinnat laskivat vuoden 2022 huipuista leudon ja tuulisen talven, kaasuvarastojen korkeiden täyttöasteiden ja vähentyneen energian kysynnän vuoksi. Sähkön ja muiden hyödykkeiden hinnat pysyivät kuitenkin edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Tämän taustalla olivat toimitusvarmuuden ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus, sekä huoli, että finanssisektorin epävakaus vahvistaisi inflaatiota ja heikentäisi talouskasvua.

Vaikka Venäjä on käynyt brutaalia sotaansa Ukrainassa jo vuoden ajan, ulospääsyä konfliktista tai merkkejä rauhasta ei valitettavasti ole nähtävissä. Venäjä käyttää edelleen energiaa aseena sodankäynnissä ja keinona painostaa Eurooppaa. Huhtikuun lopussa Venäjän viranomaiset ottivat Fortumin tytäryhtiön PAO Fortumin haltuun presidentin asetuksen varjolla. Tämä estää Fortumia käyttämästä sille kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia ja eikä meillä enää ole määräysvaltaa Venäjän toiminnoissamme. Vuoden 2023 toisen neljänneksen tuloksessa Russia-segmenttiä ei enää konsolidoida ja kirjaamme Venäjän liiketoiminnan omaisuuserät alas kokonaisuudessaan. Fortumin näkökulmasta Venäjän toimet ovat räikeästi kansainvälisen lain vastaisia ja rikkovat investointisuojaa. Valmistaudumme puolustamaan oikeuksiamme relevantin kansainvälisen lainsäädännön nojalla.

Maaliskuussa julkistimme uuden strategiamme ja toimintamme perustan. Strategian ensimmäinen painopiste on tuottaa energiaa luotettavasti, ylläpitää laitostemme korkeaa käytettävyyttä ja keskittyä pohjoismaisten tuotantolaitostemme optimointiin, tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Ensimmäisellä neljänneksellä saimme uuden käyttöluvan Loviisan ydinvoimalaitoksellemme vuoden 2050 loppuun saakka. Se on konkreettinen esimerkki tuottavuuden varmistamisesta pitkällä aikavälillä, samoin kuin Forshuvudin vesivoimalaitoksen padon perusparannus Ruotsissa. Loviisan käyttöiän pidentäminen vuoteen 2050 tuo jopa 170 terawattitunnin lisäyksen päästöttömän sähkön tuotantoon noin 1 miljardin euron investoinnilla noin 25 vuoden aikana. Yleisesti ottaen ydinvoiman kannatus Suomessa on tällä hetkellä ennätyksellisen korkea, ja olen hyvin iloinen siitä, että TVO:n kauan odotettu Olkiluodon kolmas ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen sähköntuotannon huhtikuussa ja kaupallisen toiminnan toukokuussa.

Toinen painopistealuemme on teollisuuden dekarbonisaation edistäminen. Tavoitteenamme on rakentaa uutta puhtaan energian tuotantoa yhdessä strategisten asiakkaiden kanssa ja kehittää aktiivisesti projekteja, jotka mahdollistavat kasvun ajan myötä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ilmoitimme kumppanuuksista teräsyhtiö Outokummun ja brittiläisen Rolls-Royce SMR:n kanssa. Kumppanuudet koskevat selvityksiä pienydinvoiman ja perinteisen ydinvoiman toteutettavuudesta. Lisäksi käynnistimme Metsä Groupin kanssa alustavan selvityksen, jossa tutkitaan puuperäisen hiilidioksidin jatkojalostamisen teknologisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Meillä on uusi osinkopolitiikka ja olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin taloudellisiin ja ympäristötavoitteisiin, joiden kautta luomme arvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnille. Olemme päivittäneet myös liiketoimintarakenteemme ja uudistettu johtoryhmämme kehittää entistä yhtenäisempää johtamis- ja toimintatapaa Fortumille. Kasvumme tulee olemaan valikoivaa. Kasvuinvestoinnit (ilman yritysostoja) ovat enintään 1,5 miljardia euroa kolmen seuraavan vuoden aikana.

Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani merkittävästi, ja jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto ilman Russia-segmenttiä yli kaksinkertaistui 698 miljoonaan euroon. Generation-segmentin tulosta vahvisti pääasiassa korkeampi saavutettu sähkönhinta. Consumer Solutions -segmentin tulos putosi lähelle nollaa, mikä johtui pääasiassa asiakaskannan pienetymisestä tietyissä suojatuissa tuotteissa, erittäin epävakaiden ja korkeiden markkinahintojen seurauksena.

Taloudellinen asemamme raportointikauden lopussa oli vakaa. Nostamattomat luotot olivat 5,8 miljardia euroa, ja likvidit varat olivat 3,7 miljardia euroa. Maaliskuussa maksoimme takaisin siltarahoituslainasta nostetut 350 miljoonaa euroa ja peruutimme Solidiumin myöntämän 2,35 miljardin euron luoton kokonaisuudessaan. Luottoluokituslaitokset ovat huomoineet päämäärätietoisen työmme toimintamme vakauttamiseksi. Maaliskuussa 2023 sekä Standard & Poor’s että Fitch vahvistivat Fortumin pitkän aikavälin luottoluokituksen tasolle BBB ja muuttivat näkymät vakaiksi. Tavoitteenamme on konsernin velkasalkun uudelleenrahoittaminenvuoden 2023 aikana ja paluu Euroopan korkomarkkinoille.

Euroopan energiamurros on nopeasti konkretisoitumassa ja se tekee liiketoiminnastamme entistä merkityksellisempää. Fortum on hyvissä asemissa edistämään kestävää ja kustannuksiltaan kohtuullista siirtymää kohti hiilineutraaliutta Pohjoismaissa – meillä on siihen tarvittava asiantuntemus ja tuotatokapasiteetti. Tavoitteemme on maailma, jossa ihmisten hyvinvointi, yhteiskuntien tarpeet, yritysten menestys ja luonnon monimuotoisuus ovat keskenään tasapainossa.”

Espoo, 11.5.2023

Fortum Oyj
Hallitus

Webcast/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 11.5.2023 klo 11.00 osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010568. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Webcast-tallenne sekä transkriptio ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Nora Hallberg, puh. 040 720 1775 Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media: Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Taloudellinen kalenteri 2023

Fortumin osavuosikatsaukset vuonna 2023:

 • Tammi–kesäkuu 4.8.2023
 • Tammi–syyskuu 2.11.2023

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi