Pörssitiedote

Sisäpiiritieto: Fortum uudistaa strategiansa puhtaan energiasiirtymän vauhdittamiseksi – uudet taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka sekä tiukemmat ympäristötavoitteet

02 maaliskuu 2023, 09:00

Fortum logo 79

FORTUM OYJ SISÄPIIRITIETO 2.3. KLO 9.00

  • Fortumin strategian painopisteitä ovat luotettavan puhtaan energian toimittaminen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pohjoismaissa.
  • Fortum on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa varmistaakseen vähintään BBB-luottoluokituksen ja tulevaisuuden kasvuun vaadittavan taloudellisen joustavuuden. Uusi pitkän aikavälin vertailukelpoinen rahoitusnettovelan ja käyttökatteen suhde on 2,0–2,5.
  • Vuosina 2023–2025 Fortum tavoittelee hallittua kasvua puhtaassa energiassa. Investoinnit tällä ajanjaksolla ovat enintään noin 1,5 miljardia euroa. Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten projektikohtainen painotettu keskiarvo (WACC) + 150–400 korkopistettä.
  • Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Fortumin hallitus ehdottaa 0,91 euron osinkoa/osake vuodelta 2022, mikä vastaa 75% vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta 1,21 euroa (ilman Venäjän liiketoimintoja).
  • Fortum sitoutuu aiempaa tiukempiin vastuullisuus- ja ilmastotavoitteisiin: toiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä, hiilestä luovutaan vuoden 2027 loppuun mennessä ja hiilidioksidin ominaispäästöille asetetaan tavoite. Lisäksi Fortum sitoutuu SBTi-tavoitteeseen (1,5 °C) ja asettaa biodiversiteettitavoitteet.

Fortumin uutta strategiaa esitellään tarkemmin tänään vuoden 2022 tulosjulkistuksen verkkolähetyksessä.

"Päivitetty strategiamme toteuttaa uudistettua toimintamme perustaa (purpose), jonka mukaan energiamme rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä. Tämä kiteyttää lupauksemme arvon tuottamisesta sidosryhmillemme. Meillä on ainutlaatuinen kyky toimittaa luotettavasti puhdasta energiaa suuressakin mittakaavassa. Näin voimme auttaa teollisuusasiakkaitamme luopumaan fossiilisesta energiasta prosesseissaan ja yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden, tasapainossa luonnon kanssa", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Toimintaympäristön näkymät

Lyhyellä aikavälillä energia-alan toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen geopoliittiset jännitteet, yleisesti heikommat talousnäkymät, korkeampi inflaatio ja korkotaso sekä sääntelyn kiristyminen ja hintojen voimakas heilunta hyödykemarkkinoilla.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sähkön osuuden kokonaisenergiankulutuksesta odotetaan kasvavan merkittävästi. Sähkön kysynnän kasvuvauhtia määrittää yhä enemmän energiaintensiivisten teollisuusalojen sekä liikenne- ja lämmityssektorin sähköistyminen ja puhtaan vedyn käyttö. Pohjoismaisilla markkinoilla puhdasta ja kohtuuhintaista sähköä on saatavilla teollisuuden dekarbonisaatioon, ja Fortumilla on hyvät edellytykset edistää tätä siirtymää.

Uusi Fortum

Fortum on yksi Euroopan puhtaimmista sähkön tuottajista. Vuonna 2022 Fortumin pohjoismainen vesi- ja ydinvoimatuotanto oli 45 terawattituntia, mikä vastasi lähes 90 prosenttia konsernin käyttökatteesta (luvut ilman Venäjän toimintoja). Lisäksi Fortumin liiketoimintoja ovat tuuli- ja aurinkoenergia, kaukolämpö- ja kylmä, sähkön vähittäismyynti, sekä kiertotalouteen liittyvät toiminnot.

Fortumin uuteen strategiaan eivät sisälly konsernin Venäjän toiminnot, joista yhtiö pyrkii aktiivisesti irtautumaan, ensisijaisena vaihtoehtonaan liiketoimintojen myynti. Mahdollinen divestointi edellyttää kuitenkin Venäjän viranomaisten ja presidentin hyväksyntää, joten todennäköisesti kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin prosessi saadaan päätökseen.

Fortumin strategiset painopisteet

Tuotamme puhdasta energiaa luotettavasti

Fortumin suurin vahvuus ja yksi yhtiön keskeisimmistä strategista painopisteistä on olla luotettava puhtaan energian toimittaja asiakkaille ja pohjoismaiselle energiajärjestelmälle suuressa mittakaavassa. Fortumin ydin- ja vesivoimaportfolio on jo alansa parhaimmistoa ja asiantuntemus tuotannon optimoinnista huippuluokkaa. Tältä pohjalta Fortumin on hyvä jatkaa toiminnan tehokkuuden ja joustavuuden kehittämistä edelleen. Fortum jatkaa myös hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja laitosten modernisointia arvon luomiseksi ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Kumppanuudet asiakkaiden kanssa sekä sähkön toimittaminen vakaaseen hintaan asiakkaan tarpeen mukaisesti antaa Fortumille myös mahdollisuuden hallita paremmin pohjoismaisten sähkön tukkuhintojen heilunnan vaikutuksia.

Edistämme teollisuuden dekarbonisaatiota

Raskaan teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeinen haaste, joka on ratkaistava siirryttäessä kohti hiilineutraalia ja kestävämpää yhteiskuntaa. Teknologiat, joilla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuotantoprosesseissa, kehittyvät kiihtyvällä tahdilla. Fortumilla on vahva asema puhtaassa energiantuotannossa Pohjoismaissa, ja yhtiö pyrkii löytämään teollisuusasiakkaille ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tavoitteena on kehittää ja rakentaa uutta puhdasta energiaa yhdessä strategisten asiakkaiden kanssa sekä kehittää aktiivisesti projekteja tulevan kasvun mahdollistamiseksi. Lisäksi Fortumin tavoitteena on tutkia ydinvoiman liiketoimintamahdollisuuksia, kuten pieniä modulaarisia reaktoreita (SMR) yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Fortum haluaa myös edistää puhtaan vedyn hyödyntämistä Pohjoismaissa yhdessä teollisuusasiakkaiden kanssa.

“Teollisuusyritykset ovat valtavan haasteen edessä, kun ne pyrkivät vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja vastaamaan hiilineutraalien tuotteiden kysyntään. Johtavana päästöttömän energian toimittajana Pohjoismaissa haluamme olla teollisuuden ensisijainen valinta kumppaniksi, joka auttaa heitä saavuttamaan kilpailuetua puhtailla tuotteilla ja tarjoomalla. Tämän vuoksi asiakaskeskeisyyden parantaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen ovat strategiamme toteuttamisen avaintekijöitä myös tulevaisuudessa", Markus Rauramo sanoo.

Kasvua valikoidusti ja investointeja rajoitetusti

Epävakaassa ja sumuisessa toimintaympäristössä Fortum noudattaa erityistä varovaisuutta pääomainvestoinneissaan. Samaan aikaan yhtiö pyrkii hyödyntämään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hyviä olosuhteita.

Fortum valitsee kasvuhankkeensa tarkasti ja kohdistaa ne puhtaaseen energiaan ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviin hankkeisiin. Yhtiö arvioi taloudellista tilannettaan taseen vahvuuden, kasvun ja osingon näkökulmasta. Hyvän tasapainon varmistamiseksi Fortum arvioi, että konsernin kasvuinvestoinnit (ilman yritysostoja) ovat enintään 1,5 miljardia euroa vuosina 2023–2025. Tähän sisältyvät käynnissä olevat investointihankkeet, kuten Pjelaxin tuulivoimahanke ja Loviisan ydinvoimalan käyttöiän jatkaminen Suomessa. Uusien investointien projektikohtainen vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja 150–400 korkopistettä. Investointipäätökset arvioidaan myös suhteessa yhtiön ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiin.

Päivitetty velkaantuneisuustavoite tuo taloudellista joustavuutta

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB” on edelleen Fortumille keskeistä.

Uniperin myynnin jälkeen Fortumin tase on vahva ja yhtiön velkaantumisaste on laskenut alhaiselle tasolle, ja muodostaa näin merkittävän puskurin epävarmojen ja epävakaiden markkinaolosuhteiden varalle. Vuoden 2022 lopussa rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 0,6 (ilman Venäjää). Fortum aikoo palata joukkovelkakirjamarkkinoille. Tavoitteena on korvata lyhytaikaisia lainoja joukkovelkakirjoilla taloudellisen joustavuuden lisäämiseksi entisestään, mikä puolestaan tukee yhtiön strategian toteuttamista ja kasvua keskipitkällä aikavälillä. Fortum on sitoutunut ylläpitämään vakaata luottoluokitusta (vähintään BBB) ja on siksi asettanut pitkän aikavälin nettovelkaantumisasteen tavoitteeksi 2.0–2.5 (aiemmin tavoite rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhteesta oli alle 2).

Osinkopolitiikka

Päivitetty osinkopolitiikka, jonka mukaisesti osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, heijastaa Fortumin pohjoismaisen sähköntuotannon mahdollisia tulosvaihteluita. Fortumin hallitus ehdottaa vuodelle 2022 osinkoa 0,91 euroa osakkeelta, mikä vastaa 75 % konsernin jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta (EPS), joka oli 1,21 euroa ilman Venäjän toimintojen vaikutusta. Fortumin aiempi osinkopolitiikka oli maksaa vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä, vuoden 2023 toisella ja neljännellä vuosineljänneksellä.

“Fortumin tulos voi vaihdella aiempaa enemmän, koska se riippuu hyvin pitkälle pohjoismaisista sähkön hinnoista. Päivitetyillä taloudellisilla tavoitteilla, valikoivalla kasvulla ja osinkopolitiikalla haluamme tasapainottaa konsernin taloudellista kehitystä ja luoda kestävää omistaja-arvoa. Haluan korostaa, että vaikean ja huomattavia tappioita ja arvonalentumisia sisältäneen vuoden jälkeen hallitus ehdottaa käteisosinkoa, joka on täysin linjassa kilpailijoidemme kanssa ja uuden osinkopolitiikkamme jakosuhteen keskikohdassa", Markus Rauramo sanoo.

Uudet kunnianhimoisemmat ympäristötavoitteet

Johtavana pohjoismaisena puhtaan energian yhtiönä Fortum sitoutuu nyt myös huomattavasti tiukempiin ympäristötavoitteisiin. Yhtiön tavoitteena on olla johtava kestävän kehityksen yhtiö.

Fortum on aikaistanut hiilineutraaliustavoitettaan (Scope 1, 2 ja 3) useilla vuosilla vuoteen 2030 ja luopuu kaikesta hiileen perustuvasta energiatuotannosta sekä siihen liittyvistä toiminnoista jo vuoden 2027 loppuun mennessä. Fortum sitoutuu myös asettamaan päästövähennystavoitteet, jotka ovat tieteeseen perustuvat (SBTi 1,5 celsiusastetta). Tämä sitoumus edellyttää ensin irtautumista Venäjän liiketoiminnoista. Edistymisen mittaamiseksi on asetettu myös välitavoitteet, joiden mukaan kokonaisenergiantuotannon ominaispäästöt ovat alle 20 g CO2/kWh ja sähköntuotannon ominaispäästöt alle 10 g CO2/kWh vuoteen 2028 mennessä. Fortum on jo aloittanut toimenpiteet uusien tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi pidentämällä Loviisan voimalaitoksen käyttöikää, kasvattamalla vesivoiman tuotantoa ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita kaukolämmöntuotannossa.

Fortum sitoutuu nyt myös kunnianhimoiseen tavoitteeseen biodiversiteettiin eli luonnon monimuotoisuuteen liittyen. Fortumin tavoitteena on, että nykyiset ja uudet toiminnot (Scope 1 ja 2) eivät enää vähennä luonnon monimuotoisuutta eli eivät synnytä ns. nettohävikkiä (lukuun ottamatta vesistövaikutuksia) vuodesta 2030 eteenpäin. Lisäksi yhtiö vähentää haitallisia vaikutuksia maanpäälliseen luonnon monimuotoisuuteen tuotantoketjun alkupäässä (Scope 3) 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (lähtötaso 2021). Fortum jatkaa paikallisia toimia erityisesti vesivoiman tuotannossa ja on sitoutunut kehittämään tieteeseen perustuvaa menetelmää yhtiön vesistövaikutusten arvioimiseksi vuoden 2023 aikana.

"Yritykset, joiden toiminnalla on vahva tarkoitus, pärjäävät paremmin ja ovat merkityksellisempiä sidosryhmilleen. Fortum toteuttaa toimintansa tarkoitusta sitoutumalla huomattavasti kunnianhimoisempiin ympäristötavoitteisiin, jotka ulottuvat hiilineutraaliutta pidemmälle luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Haluamme myös tulla tunnetuksi yrityksenä, joka välittää ympäröivistä yhteisöistä ja niissä asuvista ihmisistä, joihin toimitusketjumme vaikuttavat sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Tätä mitataan turvallisuustavoitteillamme ja sitoumuksellamme edistää oikeudenmukaista siirtymää kaikille – ja toimintamme tinkimättömyydellä joka päivä", Markus Rauramo päättää.

Strategian vaiheittainen toteuttaminen toimintaympäristön epävarmuuden hallitsemiseksi lyhyellä aikavälillä

Fortum toteuttaa strategiansa keskeisiä painopistealueita vaiheittain, jotta se voi varmistaa strategian toteuttamisen ja hallita markkinoiden tämänhetkistä epävarmuutta. Keskeistä on varmistaa yhtiön vakaa suorituskyky, joten ensimmäisessä vaiheessa Fortum keskittyy ensiluokkaisten toimintojensa optimointiin, tulokseen ja kassavirtaan sekä konsernin velkasalkun uudelleenrahoittamiseen joukkovelkakirjamarkkinoilla. Tämä edellyttää tasapainoa investointien, taseen ja osinkojen välillä. Samalla Fortum rakentaa valmiuksia tulevaa kasvua varten kartoittamalla mahdollisuuksia ja kehittämällä hankkeita yhdessä teollisuusasiakkaiden kanssa. Strategian toteuttamisen seuraavassa vaiheessa yhtiö voi harkita laajempia kasvuhankkeita, jotka edellyttävät suurempia investointeja.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Media:
Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi