Pörssitiedote

Fortum päivittää liiketoiminta- ja raportointirakenteensa ja nimittää uuden johtoryhmän

02 maaliskuu 2023, 09:00

Fortum logo 94

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2023 KLO 9.00

Tiedoteluokka: Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Fortum uudistaa toimintamallinsa vauhdittaakseen konsernin tänään julkistetun uuden strategian toteuttamista. Uusi liiketoimintarakenne tulee voimaan ja uudet johtoryhmän jäsenet aloittavat tehtävissään maaliskuun lopussa.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Fortumin toimitusjohtajalle Markus Rauramolle. Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

LIIKETOIMINTARAKENNE

Uusi liiketoimintarakenne perustuu Fortumin arvonluonnin avaintekijöille, joita ovat puhdas sähköntuotanto, vahva osaaminen sähkön myynnissä- ja kaupankäynnissä sekä asiakaslähtöisyys. Uuden strategin mukaisesti Fortumilla on seuraavat liiketoimintayksiköt ja liiketoimintoja tukevat konsernitoiminnot:  

Hydro Generation

Hydro Generation -liiketoimintayksikkö käyttää, ylläpitää, kehittää Fortumin 4,7 gigawatin vesivoimaomaisuutta. Yksikön arvonluonnin avaintekijöitä ovat toiminnan turvallisuus sekä kyky optimoida ja lisätä vesivoiman joustavuutta ja käytettävyyttä. Vesivoiman osuus Fortumin pohjoismaisesta sähköntuotannosta vuonna 2022 oli noin 44 %. Maaliskuun lopusta lähtien liiketoimintaa johtaa Executive Vice President Mikael Lemström, joka aloittaa myös Fortumin johtoryhmän jäsenenä. Mikael Lemström johtaa jo nykyisin Fortumin vesivoimatoimintoja.

Nuclear Generation

Nuclear Generation -liiketoimintayksikkö käyttää, ylläpitää ja kehittää Fortumin kokonaan omistamaa Loviisan ydinvoimalaitosta sekä hallinnoi omistuksia osa-omisteisissa ydinvoimalaitoksissa. Fortumilla on ydinvoimaa Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 2,8 gigawattia sekä merkittävää talon sisäistä insinööriosaamista. Yksikkö tarjoaa myös asiantuntijapalveluita, jotka kattavat ydinvoimalaitosten koko elinkaaren uuden ydinvoiman rakentamisesta ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Yksikön arvonluonnin avaintekijöitä ovat Loviisan voimalaitoksen turvallisuus ja käytettävyys sekä kyky maksimoida osa-omisteisen ydinvoiman arvo. Ydinvoiman osuus Fortumin pohjoismaisesta sähköntuotannosta vuonna 2022 oli noin 54 %. Maaliskuun lopusta lähtien liiketoimintaa johtaa Executive Vice President Petra Lundström, joka myös aloittaa Fortumin johtoryhmän jäsenenä. Petra Lundström johtaa nykyisin Fortumin Nuclear Engineering Services & Co-owned Assets -toimintoa.

Renewables and Decarbonisation

Renewables and Decarbonisation -liiketoimintayksikkö vastaa kasvusta tuuli- ja aurinkoenergiassa kehittämällä ja toteuttamalla projekteja. Yksikkö vastaa myös Fortumin kaukolämpö- ja kaukokylmäliiketoiminnasta sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä lämpöliiketoiminnassa. Lisäksi liiketoimintayksikkö kehittää Fortumin puhtaan vedyn osaamista ja projekteja pohjoismaisella markkinalla yhteistyössä teollisuusasiakkaiden kanssa. Maaliskuun lopusta lähtien liiketoimintaa johtaa Executive Vice President Peter Strannegård, joka aloittaa Fortumin johtoryhmän jäsenenä. Nykyisessä tehtävässään Peter Strannegård johtaa strategisia projekteja Fortumissa.

Corporate Customers and Markets

Corporate Customers and Markets -liiketoimintayksikkö vastaa suojauksista ja arvonluonnista sekä sähkön fyysisillä että finanssimarkkinoilla ja varmistaa Fortumin sähköntuotannon tulovirran. Se myös vastaa Consumer Solutions -yksikön sähkönhankinnasta. Lisäksi liiketoimintayksikkö vastaa suurista teollisuusasiakkuuksista ja näin ollen jatkaa pitkällä aikavälillä arvonluontia lisäämällä sähkön kysyntää Pohjoismaisilla markkinoilla. Teollisuusasiakkaiden kanssa solmitut, vakaasti hinnoitellut pitkäaikaiset sopimukset auttavat myös Fortumia hallitsemaan paremmin sähkön tukkuhintojen heilunnan vaikutuksia Pohjoismaissa. Maaliskuun lopusta lähtien liiketoimintaa johtaa Fortumin Generation-divisioonan nykyinen vetäjä Executive Vice President Simon-Erik Ollus, joka jatkaa Fortumin johtoryhmän jäsenenä. Jatkossa Simon-Erik Ollus vastaa myös Fortumin strategian kehittämisestä.

Consumer Solutions

Consumer Solutions -liiketoimintayksikkö vastaa energiaratkaisujen tarjoamisesta kuluttajille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille pääasiassa Pohjoismaissa ja Puolassa. Yksikköön kuuluu myös asiakaspalvelu ja laskutus. Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkötuotteiden tarjoaja yli 2 miljoonalla asiakkaallaan. Yksikön arvonluonnin avaintekijöitä ovat jatkuva kilpailukyvyn kehittäminen uusilla palveluilla (esimerkiksi lisäarvopalvelut) sekä tuottavuuden ja samalla asiakastyytyväisyyden parantaminen. Yksikön johtajana ja Fortumin johtoryhmän jäsenenä jatkaa Executive Vice President Mikael Rönnblad. Jatkossa hän vastaa myös Fortumin Innovation and Venturing -toiminnasta.

Circular Solutions

Circular Solutions -liiketoimintayksikkö vastaa Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Nämä liiketoiminnat eivät ole Fortumin uuden strategian keskiössä ja siksi yksikköä kehitetään erillisenä, itsenäisenä toimintona. Liiketoimintaa johtaa Kalle Saarimaa, joka raportoi uudessa organisaatiossa toimitusjohtajalle, mutta ei ole johtoryhmän jäsen.

Liiketoimintoja tukevat konsernitoiminnot

Uudessa toimintamallissa Fortumilla on keskitetysti johdetut konsernitoiminnot, jotka tarjoavat palveluita liiketoimintayksiköille.

Finance-toimintoa tulee johtamaan Fortumin uusi talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Tiina Tuomela, joka on jatkossa myös vastuussa yritysjärjestelyistä. Viimeksi Tiina Tuomela on toiminut Uniperin talousjohtajana.  

Sustainability and Corporate Relations -toiminnon johdossa jatkaa Executive Vice President Nebahat Albayrak.

People and Procurement -toiminnon johdossa jatkaa Executive Vice President Eveliina Dahl.

Lakiasioiden johdossa jatkaa Executive Vice President ja lakiasiainjohtaja Nora Steiner-Forsberg, joka toimii myös Fortumin hallituksen sihteerinä.

Nebahat Albayrak, Eveliina Dahl ja Nora Steiner-Forsberg jatkavat myös Fortumin johtoryhmän jäseninä.

Transformation ja IT: Nykyisten tukitoimintojen lisäksi Fortum perustaa erillisen toiminnon tukemaan uudistetun strategian toteuttamista ja johtamaan tehokkuuden ja osaamisen kehittämistä. Tätä toimintoa (Transformation Office) tulee johtamaan Fortumin nykyinen talousjohtaja Bernhard Günther, joka on jatkossa myös vastuussa yhtiön IT-toiminnoista. Bernhard Günther jatkaa Fortumin johtoryhmän jäsenenä.

“Uudistettu toimintamallimme antaa selkeät vastuut ja valtuudet sekä kullekin yksikölle mahdollisuuden keskittyä juuri sille keskeiseen arvonluontiin. Se rakentuu pohjoismaisille yhtiöille tyypillisen matalan hierarkian mukaisesti ja kannustaa yhteistyöhön eri liiketoimintayksiköiden ja tukitoimintojen välillä. Erityisen iloinen olen siitä, kuinka monipuolisen ja laajan energia-alan kokemuksen jokainen johtoryhmämme jäsen tuo mukanaan. Yhdessä olemme sitoutuneet uudistamaan Fortumia ja varmistamaan strategiamme menestyksekkään toteuttamisen", sanoo toimitusjohtaja Markus Rauramo.

“Haluan kiittää lämpimästi yhtiön jättävää Per Langeria, joka nykyisin johtaa Fortumin City Solutions -divisioonaa. Per on yksi pitkäaikaisimmista johtoryhmän jäsenistä ja olen aina arvostanut paljon hänen asiantuntemustaan ja sitoutumistaan. Toivotan Perille parasta menestystä tuleviin haasteisiin Fortumin johdon ja kaikkien muiden kollegoiden puolesta”, Markus Rauramo sanoo.

FORTUMIN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Fortum uudistaa taloudellista segmenttiraportointiaan vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta ja yhtiön strategiaa. Vuoden 2023 alusta alkaen Fortum raportoi taloudellisesta tuloksestaan seuraavilla segmenteillä:

Generation-segmentissä ovat Hydro Generation-, Nuclear Generation-, Corporate Customers and Markets- sekä Renewables and Decarbonisation -liiketoimintayksiköt. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2022 taloudellisten tietojen perusteella noin 1,6 miljardia euroa.

Consumer Solutions -segmentti sisältää Consumer Solutions -liiketoiminnot. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2022 taloudellisten tietojen perusteella noin 100 miljoonaa euroa.

Muut toiminnot -segmentissä ovat Circular Solutions -liiketoimintayksikkö, Innovation and Venturing -toiminnot, liiketoimintoja palvelevat konsernitoiminnot ja konsernijohto. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2022 taloudellisten tietojen perusteella noin -130 miljoonaa euroa.

Fortum raportoi Venäjän liiketoimintansa toistaiseksi erillisenä segmenttinä. Fortum on sitoutunut poistumaan Venäjän markkinoilta, ja liiketoimintojen myyntiprosessi on käynnissä. Venäjän toiminnot toimivat itsenäisesti ja niillä on esimerkiksi erilliset IT-järjestelmät. Hallinnointi on eriytetty tukemaan käynnissä olevaa poistumisvaihetta ja varmistamaan samalla sovellettavien lakien ja määräysten, myös pakotteiden, noudattamisen.

Fortum julkaisee segmenttien oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2022 neljännesvuosittain ennen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tulosten julkaisemista 11.5.2023.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi