Sijoittajauutinen

Fortum käynnistää 2023–2025 ansaintajakson osana pitkän aikavälin kannustinohjelmaa

02 maaliskuu 2023, 10:00

Fortum logo 94

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 2.3.2023 KLO 10.00

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöiden ja ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelman (LTI) vuosien 2023–2025 ansaintajaksosta (LTI-jakso). Pitkän aikavälin kannustinohjelma on osa yhtiön käynnissä olevaa LTI-ohjelmaa ja noudattaa samoja periaatteita kuin edellinen LTI-jakso.

Pitkän aikavälin kannustinjakson 2023–2025 suorituskriteerit ovat Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähköyhtiöverrokkeihin sekä ESG-tavoite (Environmental, Social, Governance), joka liittyy tieteeseen perustuviin (SBTi 1,5 celsiusastetta) päästövähennyksiin ja päästöihin Euroopassa sekä Fortumin maineindeksin kehitykseen tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa. Pitkän aikavälin kannustinjakson 2023–2025 palkkiot maksetaan keväällä 2026, mikäli kannustinjaksolle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Pitkän aikavälin kannustinjakson 2023–2025 kohderyhmässä on noin 100 henkilöä, mukaan lukien Fortumin johtoryhmän jäsenet. Suomen valtion myöntämän Solidium-siltarahoitusjärjestelyn johdon palkitsemiseen liittyvien rajoitusten johdosta johtoryhmän jäsenille ei makseta vuodelta 2023 kertyviä pitkän aikavälin kannustimia.

Hallitus päätti myös käynnistää rajoitetun osakeohjelman 2023–2025 (Restricted Share -ohjelma, RS) täydentämään LTI-ohjelmaa, sekä varata osakkeita keväällä 2026 mahdollisesti maksettavia palkkioita varten.

Osakeohjelmassa palkkiona luovutettavien osakkeiden enimmäismäärän odotetaan olevan 2023–2025 LTI-jakson osalta noin 900 000 osaketta ja 2023–2025 RS-jakson osalta noin 100 000 osaketta.

LTI-ohjelmien tavoitteena on tukea Fortumin uuden strategian toteuttamista ja kestävää pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista sekä yhdenmukaistaa johdon, avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien tavoitteet. Yhtiön kannustinohjelmat noudattavat valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä.

Lisätietoja Fortumin kannustinohjelmista on luettavissa yhtiön palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista, jotka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/palkitseminen

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Nora Hallberg, IR-päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 040 720 1775
Jari Laitinen, Johtaja, palkitseminen, puh. 040 660 2506