Loviisan voimalaitoksen turvallisuudesta huolehditaan 24/7

24 marraskuu 2022, 12:00

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella tavoitteemme on korkea turvallisuuskulttuuri, jossa turvallisuusnäkökohdat ovat ensisijaisia päätöksenteossa, ohjeita noudatetaan ja kehitetään sekä käyttökokemuksista opitaan.

Loviisan voimalaitos Hästholmenin saarella keväällä, Fortum

Erilaisiin turvauhkiin varautuminen on ollut osa toimintaa koko voimalaitoksen olemassaolon ajan. Turvajärjestelyt ovat voimalaitoksella korkealla tasolla ja ne toteutetaan niin tarvittavan henkilöstön kuin teknisten ja operatiivisten järjestelyidenkin osalta 24/7-periaatteella. 

Yrityssuojelutoiminta Loviisan voimalaitoksella koostuu turva- ja valmiusjärjestelyistä, palo- ja pelastustoiminnasta, tieto- ja kyberturvallisuudesta, ympäristö- ja työsuojelutoiminnasta sekä riskienhallinnasta. 

– Olemme tunnistaneet toimintaamme mahdollisesti vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset uhat sekä suunnitelleet varautumisemme niihin. Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia, ylläpidämme tarvittavaa tilannekuvaa sekä päivitämme ja kehitämme järjestelyjämme tarpeen mukaisesti, yritysturvallisuusjohtaja
Juho Vanhanen kertoo. 

Vanhasen mukaan voimalaitoksen turvajärjestelyt pyritään pitämään jatkuvasti nykyaikaisina ja tehokkaina. 

– Meillä on erilaisia ennaltaehkäiseviä järjestelyjä, kattavaa aktiivista valvontaa ja kontrolleja sekä tarvittaessa operatiivista valmiutta, joka näkyy kaikkein vakavimmissa
tilanteissa. Testaamme, arvioimme ja kehitämme toimintaamme säännöllisesti yhdessä eri turvallisuusviranomaisten kanssa. 

– Tehokas ja saumaton viranomaisyhteistyö onkin aivan keskeisessä asemassa tällaisen kansallisesti kriittisen erityiskohteen turvajärjestelyjen suunnittelussa ja toimeenpanossa, Vanhanen sanoo.

Ydinvoimalaitoksen turvajärjestelyt

Ydinvoimalaitoksen turvajärjestelyt

Turvajärjestelyillä (nuclear security) tarkoitetaan ydinvoimalaitoksen, ydinmateriaalien ja säteilylähteiden turvaamista lainvastaiselta tai muulta säteily- ja ydinturvallisuutta
vaarantavalta toiminnalta. 

Turvajärjestelyt koostuvat hallinnollisista, organisatorisista, teknisistä ja toiminnallisista järjestelyistä, sekä järjestelyistä tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamiseksi. 

Turvajärjestelyt suojaavat paitsi tahallisista teoista myös huolimattomuudesta tai ajattelemattomuudesta syntyviä vahinkoja vastaan. 

Turvajärjestelyihin osallistuvat ydinenergian ja säteilyn käytön toiminnanharjoittajat, joilla on ensisijainen vastuu turvajärjestelyistä.

Muita osallistuvia tahoja ovat eri toimivaltaiset viranomaiset kuten STUK, poliisi, pelastustoimi, Tulli, rajavartiolaitos sekä puolustusvoimat.