Pörssitiedote

Fortumin tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus: Operatiivinen tulos laski – Fortum valmistelee hallittua poistumista Venäjältä ja vahvistaa toimitusvarmuutta Euroopassa

12 toukokuu 2022, 09:00

Fortum sign 6

FORTUM OYJ  OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2022 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Tammi–maaliskuu 2022

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli -104 (1 479) miljoonaa Uniperin negatiivisen tuloksen seurauksena
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli -438 (1 171) miljoonaa euroa Uniperin negatiivisen tuloksen seurauksena
 • Liikevoitto oli -2 416 (1 345) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset ja arvonalentumiset
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (0,94)
 • Osakekohtainen tulos oli -2,50 euroa (1,23)
 • Arvonalentumisia kirjattiin noin 2,1 miljardia euroa ennen veroja. Ne liittyivät konsernin Venäjän toimintoihin, mukaan lukien Nord Stream 2.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -1 529 (831) miljoonaa euroa. Lasku johtui Uniper-segmentin käyttöpääoman negatiivisesta muutoksesta.
 • Fortum sopi 22.3.2022 myyvänsä 50 prosentin omistusosuutensa Fortum Oslo Varme AS:stä. Kaupan kokonaisarvo on noin 1 miljardi euroa. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2022 noin 80 % hintaan 35 euroa/MWh, ja vuodelle 2023 noin 55 % hintaan 33 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2022 noin 75 % hintaan 26 euroa/MWh, vuodelle 2023 noin 50 % hintaan 31 euroa/MWh ja vuodelle 2024* noin 25 % hintaan 30 euroa/MWh
 • Investointien ilman yritysostoja odotetaan olevan noin 1 500 miljoonaa euroa vuonna 2022. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

* Uniper on muuttanut suojaustensa raportointia vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Lisätietoja Uniperin vuoden 2022 ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen materiaalissa.

Tunnuslukuja

         
milj. euroa I/2022 I/2021 2021 Edelliset 12kk
Raportoitu        
Liikevaihto 43 623 21 493 112 400 134 530
Liikevoitto -2 416 1 345 -588 -4 349
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -190 80 192 -78
Kauden voitto -2 833 1 310 -114 -4 256
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) -2 222 1 092 739 -2 575
Tulos/osake, euroa -2,50 1,23 0,83 -2,90
Liiketoiminnan rahavirta -1 529 831 4 970 2 610
         
milj. euroa I/2022 I/2021 2021 Edelliset 12kk
Vertailukelpoinen        
Käyttökate (EBITDA) -104 1 479 3 817 2 234
Liikevoitto -438 1 171 2 536 927
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 26 67 154 113
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) -99 837 1 778 842
Tulos/osake, euroa -0,11 0,94 2,00 0,95
         
milj. euroa   31.3.2022 31.12.2021 Edelliset 12kk
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)   2 235 789  
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)   4 454 3 227  
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate     0,2 1,0

Toimitusjohtaja Markus Rauramo

”Vuotta 2021 leimasi poikkeuksellisen voimakas hyödykehintojen heilunta, mutta Venäjän hyökkäyssodan myötä kuluvan vuoden alku markkinoilla on ollut vieläkin dramaattisempi. EU liittolaisineen on tukenut Ukrainaa koordinoidusti ja päättäväisesti, ja pyrkinyt eristämään Venäjän laajoilla pakotteilla, jotka ulottuvat myös energiaan. Tämä on nostanut hintoja kaikilla hyödykemarkkinoilla. Huoli toimitushäiriöistä on nostanut kaasun hinnat seuraavan kuukauden toimituksille Euroopassa yli 200 euroon megawattitunnilta. Korkeat kaasun hinnat ovat myös kasvattaneet korvaavien energianlähteiden, kuten öljyn, hiilen ja sähkön kysyntää ja hintoja. Sodan myötä koko toimintaympäristömme markkinoista poliittiseen päätöksentekoon ja pakotteisiin on ollut jatkuvassa muutoksessa, ja se on aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita lyhyellä aikavälillä koko energiasektorille Euroopassa. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset ovat kauaskantoisia koko energiajärjestelmälle ja -siirtymälle. Euroopan energiasektori on kriisissä ja se luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi myös Fortumiin.

Voimakkaasti heiluvilla hyödykemarkkinoilla ja kasvavassa epävarmuudessa Fortum keskittyy optimoimaan kassavirtaansa ja turvaamaan riittävän likviditeetin. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa meillä oli lähes 6 miljardia euroa nostamattomia lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia valmiusluottoja. Tavoitteemme on edelleen varmistaa vähintään BBB-tason investment grade -luottoluokitus taloudellisen joustavuuden säilyttämiseksi. Maaliskuussa S&P Global Ratings asetti Fortumin ja Uniperin luottoluokituksen Credit Watch Negative -tarkkailuun, kun taas Fitch piti ennallaan pitkän aikavälin luokituksemme, joka on BBB vakain näkymin.

Viime kuukausina olemme tehneet myös valtavasti työtä pienentääksemme konsernin Venäjä-riskejä ja auttaneet Euroopan hallituksia löytämään vaihtoehtoisia toimituskanavia ja monipuolistamaan energiapalettiaan. Jo aiemmin kerroimme, että olemme lopettaneet uudet investoinnit ja venäläisten tytäryhtiöidemme rahoituksen. Nyt valmistaudumme vetäytymään hallitusti Venäjältä ja ensisijainen vaihtoehtomme on Fortumin Venäjän toimintojen mahdollinen myynti. Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron myyntiprosessin odotetaan myös jatkuvan mahdollisimman pian. Nämä prosessit saattavat kestää jonkin aikaa ja edellyttävät viranomaisten hyväksyntää. Olemme myös päättäneet lopettaa Fortum-brändin käytön Venäjällä.

On täysin selvää, että Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta on vähennettävä ja että Euroopan on siirryttävä kohti omavaraisempaa energiajärjestelmää. Erityisesti Saksa on vahvasti riippuvainen maakaasun tuonnista, ja maan hallitus on toistuvasti todennut, ettei irtautuminen venäläisestä kaasusta ole mahdollista välittömästi. Pyrimme löytämään keinoja vähentää, korvata tai muuttaa maakaasun käyttöä ja toimituksia sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Uniper tekee tiivistä yhteistyötä Saksan hallituksen kanssa ja on jo aloittanut toimenpiteet vaihtoehtoisten toimituskanavien varmistamiseksi. Uniper on esimerkiksi varannut lisäkapasiteettia Gaten LNG-tuontiterminaalista Rotterdamissa Hollannissa. Lisäksi olemme sopineet kelluvan LNG-terminaalin käyttöönotosta ja operoinnista Saksan hallituksen kanssa. Terminaali sijoitetaan Wilhelmshaveniin. Suomessa Fennovoiman hallitus päätti purkaa venäläisen RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeessa huhtikuun lopussa. Päätös oli seurausta RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa hanke. Fortumilla on hankkeessa 6,6 %:n epäsuora osakeomistus.

Nämä ovat esimerkkejä energiasektorin toimista Euroopan energiakriisiin ratkaisemiseksi ja omavaraisemman energiajärjestelmän rakentamiseksi. Yksin energiayhtiöt eivät kuitenkaan tämänhetkisiä haasteita pysty ratkaisemaan, vaan tilanne vaatii tiivistä yhteistyötä hallitusten välillä sekä hallitusten ja yritysten välillä. Energia-ala tarvitsee poliittisilta instituutioilta avoimuutta, suuntaviivoja ja näkyvyyttä toivotulla tiellä eteenpäin pääsemiseksi. Selkeys on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhtiöt voivat tehdä tarvittavat, merkittävät investoinnit ja keskittyä lupaavimpiin ratkaisuihin. Osaan haasteista ratkaisuja löytyy jo hyvinkin lyhyellä aikavälillä – kuten edellä on kuvattu – mutta toiset vievät enemmän aikaa, eikä niitä voi kiirehtiä.

Ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoinen liikevoittomme kääntyi 438 miljoonan euron tappioksi. Tulosta painoi alas pääasiassa Uniper-segmentin kaasun midstream-liiketoiminnan jaksotus, joka johtui kaasun varastoinnin optimoinnista. Jaksotuksen vuoksi noin 750 miljoonaa euroa voittoja siirtyy kuluvan vuoden seuraaville neljänneksille. Ensimmäisen neljänneksen tappiosta huolimatta Uniper pitää koko vuoden 2022 tulosohjauksensa ennallaan. Tämän neljänneksen kohokohta oli Generation-segmentin hyvä tulos. Erittäin hyvin onnistuneen fyysisen optimoinnin ja spot-hintojen nousun seurauksena Fortumin saavuttama sähkönhinta nousi. City Solutions -segmentin tulos heikkeni, mikä johtui polttoaineiden ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hintojen noususta, lämmöntuotannon laskusta Suomessa sekä rakennemuutoksista. Consumer Solutions -segmentin tulos heikkeni hieman, kun asiakkaiden määrä pieneni ja kustannukset nousivat hieman. Venäjällä tuotanto jatkui normaaliin tapaan, mutta Russia-segmentin tulosta heikensivät ruplan arvon lasku ja CSA-maksujen päättyminen yhden tuotantoyksikön osalta. Edellisvuoden vastaavan ajanjakson tulokseen vaikuttivat positiivisesti aurinkovoimahankkeen myyntivoitot. Kirjasimme ensimmäisen neljänneksen tulokseemme myös noin 2,1 miljardin euron arvonalentumiset, jotka liittyivät konsernin tuotanto-omaisuuteen Venäjällä.

En voi korostaa tarpeeksi sitä, että nämä ovat hyvin haasteellisia aikoja Euroopan energiasektorille – ja Fortumille. Tarve kiirehtiä siirtymää puhtaaseen energiaan on nyt selvempi kuin koskaan aiemmin. Strategiamme on laadittu varmistamaan nopea ja luotettava siirtymä hiilineutraaliin talouteen. Jatkamme sen määrätietoista toteuttamista. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme joustavuudesta, vankkumattomasta sitoutumisesta sekä kovasta työstä viime kuukausien aikana.”

Espoo, 11.5.2022

Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Nora Hallberg, puh. 040 720 1775 Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media: Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Webcast/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 12.5.2022 klo 11.00 osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse numerossa 09 8171 0310, PIN: 87118603#.

Lähetys on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Tapahtumakalenteri 2022

Fortumin osavuosikatsaukset vuonna 2022:

 • tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 12.8.2022 noin klo 9
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 10.11.2022 noin klo 9

Uniperin osavuosikatsaukset vuonna 2022:

 • tammi–kesäkuun 2022 tulos 2.8.2022
 • tammi–syyskuun 2022 tulos 3.11.2022

Tämä lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.com/sijoittajat.