Fortumin lausunto kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta

Fortum jätti lausuntonsa kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriölle 18.5.2022.

Sää merenrannalla

Kokonaisuudessaan pidämme kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tervetulleena ja siinä ehdotettuja toimenpiteitä oikeansuuntaisina. Strategia sisältää monia energiasiirtymän kannalta tärkeitä linjauksia ja kattaa laaja-alaisesti Suomen kansalliset toimet ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian tuleekin muodostaa pitkäjänteinen ilmasto- ja energiapoliittinen kehys, joka kantaa yli hallituskausien. Tämä on ensiarvoisen tärkeää yritysten investointien ja vihreän siirtymän onnistumisen kannalta.

Energia-alan toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa ja geopoliittisen tilanteen johdosta energian toimitus- ja huoltovarmuus on noussut keskeiseksi näkökohdaksi. Samaan aikaan on huolehdittava ilmasto- ja energiapolitiikan muista tavoitteista. Tulevaisuudessa sähkön kysyntä yhteiskunnassa kasvaa merkittävästi muun muassa liikenteen teollisuuden ja lämmityksen sähköistymisen myötä. Samalla eri toimialojen yhteistyö tiivistyy osana sektori-integraatiota.

Strategiamme mukaisesti Fortumin tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 ja Euroopan tuotannossamme jo vuonna 2035. Viime vuosien aikana tehtyjen investointien tuloksena Fortum on nyt Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja. Fortumilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamurroksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitä ilmastonmuutosta. Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa. Tämä on hyvä lähtökohta myös kansallisille ilmasto- ja energiapoliittisille toimenpiteille.

Tiivistelmä Fortumin lausunnon pääviesteistä

  • Pidämme strategian linjauksia onnistuneina ja EU:n päästökaupan merkityksen korostamista ensisijaisena päästövähennyskeinona päästökauppasektorilla tervetulleena.
  • Päästöjen vähentämisessä keskeisinä periaatteina tulee olla kustannustehokkuus, markkinaehtoisuus sekä teknologianeutraalius.
  • Suomessa tulee luoda investointeihin kannustava toimintaympäristö. Sujuvat lupaprosessit houkuttelevat Suomeen investointeja, jotka edistävät vihreää siirtymää.
  • Sähkömarkkinan kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja järjestelmän tarpeiden tunnistamista. Tämä takaa sen, että Suomessa on tulevaisuudessa kustannustehokas ja tasapainossa oleva sähköjärjestelmä, jossa sähkön kysyntä ja tarjonta kohtaavat, ja joka tuo sähköistymisen investointeja Suomeen.
  • Suomen sähköjärjestelmän peruspilarit ovat vesi- ja ydinvoima, joiden toimintaedellytykset ja näihin liittyvät tulevaisuuden investoinnit tulee turvata.
  • Suomella on erinomaiset mahdollisuudet profiloitua merkittäväksi uusien teknologioiden toimijaksi. Kansallisen strategian vetyä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa koskevat tavoitteet tulisikin asettaa korkealle.
  • Pohjoismaiden tulee tiivistää keskinäistä yhteistyötä ilmasto- ja energiapolitiikan sekä sähkömarkkina-alueemme toimivuuden kehittämisessä. Suomen tulee myös pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön muiden Pohjoismaiden kanssa EU-vaikuttamisessa.

Mistä kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa on kyse?

Valtioneuvosto valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista ilmasto- ja energiastrategiaa. Strategia kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästölähteet (päästökauppasektori, taakanjakosektori, maankäyttösektori) ja nielut (maankäyttösektori). Päähuomio sekä strategiassa linjattavissa politiikkatoimissa että niihin perustuvissa skenaarioissa kiinnitetään EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden täyttämiseen ja hallitusohjelman hiilineutraalius 2035 -tavoitteeseen.

Ota yhteyttä

Kari Kankaanpää

Johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja ilmastopolitiikka
Puhelin: 050 453 2330
kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com

Jami Arvola

Päällikkö, ydinvoiman ja sähkömarkkinan edunvalvonta
Puhelin: +358 40 532 0433
jami [piste] arvola [ät] fortum [piste] com

Lue muita lausuntojamme

Tästä listaukseen