Pörssitiedote

Fortumin tilinpäätöstiedote 2021: Erinomainen tulos voimakkaasti heiluvissa markkinaolosuhteissa

03 maaliskuu 2022, 09:00

Fortum sign 4

FORTUM OYJ TAMMI–JOULUKUUN 2021 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 3.3.2022 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin tammi–joulukuun 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Loka–joulukuu 2021

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 416 (1 247) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 070 (928) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 2 012 (458) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset
 • Vertailukelpoinen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 27 (63) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (0,69)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,95 euroa (0,43)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 576 (763) miljoonaa euroa
 • Hyödykemarkkinoiden voimakkaan heilunnan ja ennätyksellisen korkeiden hintojen vuoksi Fortum ja sen tytäryhtiö Uniper ryhtyivät ennalta ehkäiseviin toimiin turvatakseen lisää likviditeettiä ja taloudellista joustavuutta

Tammi–joulukuu 2021

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 3 817 (2 434) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 536 (1 344) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli -588 (1 599) miljoonaa euroa. Merkittävin liikevoittoon vaikuttanut tekijä olivat suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset, joiden vaikutuksen myyntivoitot osittain kumosivat
 • Vertailukelpoinen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 154 (656) miljoonaa euroa. Vertailukausi sisältää Uniperin vuoden 2019 neljännen neljänneksen ja vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,00 euroa (1,67)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (2,05)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4 970 (2 555) miljoonaa euroa
 • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde vuoden 2021 ajalta oli 0,2 eli selvästi alle tavoitetason (alle 2)
 • Fortum saattoi 2.7.2021 päätökseen Baltian kaukolämpöliiketoimintojensa myynnin. Kaupan kokonaisarvo oli noin 710 miljoonaa euroa
 • Fortum saattoi 20.9.2021 päätökseen 50 prosentin omistusosuutensa myynnin Stockholm Exergi Holding AB:stä. Kaupan kokonaisarvo oli 2,9 miljardia euroa
 • S&P ja Fitch päivittivät luokitusnäkymät ”vakaiksi”, luokitus BBB pysyi ennallaan
 • Fortumin hallitus esittää 1,14 (1,12) euron osinkoa osaketta kohden

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: vuodeksi 2022 noin 75 % hintaan 34 euroa/MWh ja vuodeksi 2023 noin 50 % hintaan 31 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: vuodeksi 2022 noin 80 % hintaan 18 euroa/MWh, vuodeksi 2023 noin 60 % hintaan 18 euroa/MWh ja vuodeksi 2024 noin 20 % hintaan 30 euroa/MWh
 • Investointien ilman yritysostoja odotetaan olevan noin 1 500 miljoonaa euroa vuonna 2022. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Tunnuslukuja*

milj. euroa IV/2021 IV/2020 2021 2020
Raportoitu
Liikevaihto 50 079 21 279 112 400 49 015
Liikevoitto 2 012 458 -588 1 599
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 40 113 192 656
Kauden voitto 1 003 411 -114 1 855
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 842 379 739 1 823
Tulos/osake, euroa 0,95 0,43 0,83 2,05
Liiketoiminnan rahavirta 1 576 763 4 970 2 555
milj. euroa IV/2021 IV/2020 2021 2020
Vertailukelpoinen
Käyttökate (EBITDA) 1 416 1 247 3 817 2 434
Liikevoitto 1 070 928 2 536 1 344
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 27 63 154 656
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) 693 610 1 778 1 483
Tulos/osake, euroa 0,78 0,69 2,00 1,67
milj. euroa 31.12.2021 31.12.2020
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa) 789 7 023
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa) 3 227 9 784
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate 0,2 2,9

* Uniper on yhdistelty tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen. Uniperin vaikutus 31.3.2020 asti esitettiin erässä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo

Fortum on julkaissut tänä aamuna 3.3. 2022 toimitusjohtaja Markus Rauramon lausunnon Venäjän Ukraina-hyökkäyksestä ja konsernin Venäjän liiketoiminnoista. Sijoittajauutinen on luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.fortum.fi.

***

"Vuosi 2021 oli monella tavalla erikoinen energia-sektorilla. Yhdistelmä harvinaisia olosuhteita johti ennennäkemättömään kehitykseen ja voimakkaaseen heiluntaan energiahyödykemarkkinoilla. Myllerryksen keskellä jatkoimme määrätietoisesti valitsemallamme tiellä. Toteutimme strategiaamme muokkaamalla aktiivisesti liiketoimintaportfoliotamme ja irtautumalla entistä nopeammin hiilestä. Saavutimme myös erittäin hyvän operatiivisen tuloksen.

Vuoden 2020 notkahduksen jälkeen energiankulutus kasvoi markkina-alueillamme, kun taloudet elpyivät ja yhteiskunnat sopeutuivat toimimaan COVID-19-pandemiassa. Toimintaympäristöömme vaikuttivat aiempaa kylmempi sää ensimmäisellä vuosipuoliskolla, tavallista heikommat tuuliolot Euroopassa, matalammat vesivarastot Pohjoismaissa sekä EU:n päästöoikeushintojen nousu. Maakaasu tahditti hyödykemarkkinoiden kehitystä. Keskimääräistä matalammat varastot yhdistettynä sekä nesteytetyn maakaasun että putkikaasun saatavuushaasteisiin aiheuttivat ennennäkemätöntä heiluntaa ja hintarallin vuoden toisella vuosipuoliskolla Euroopassa.

Sähkön ja kaasun hintojen nousu vaikutti monin tavoin liiketoimintaamme ja tulokseemme. Vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 89 % Uniper- ja Generation-segmenttiemme hyvien tulosten myötä. Uniperin kaasuliiketoiminta hyötyi markkinaolosuhteista ja korkeista hinnoista, energiakaupankäynnin kasvaneista likviditeettivaatimuksista huolimatta. Generation-segmentti puolestaan onnistui erinomaisesti toiminnassaan sähkön fyysisillä- ja finanssimarkkinoilla, ja hyötyi siten merkittävästi sähkönhintojen noususta. Segmentin saavutettu sähkönhinta oli viimeisellä vuosineljänneksellä korkeimmillaan sitten vuoden 2009. Hyvää tulosta kasvattivat myös ennätyksellinen ydinvoimatuotanto ja vesivoiman tuotantomäärän kasvu. Russia-segmenttimme tulosta tukivat myyntivoitot ja sähkönhintojen nousu. Myös City Solutions paransi selkeästi tulostaan kasvaneen sähkön ja lämmön myynnin ansiosta. Vaikka suurin osa Fortumin liiketoiminnoista hyötyi markkinakehityksestä, korkeat sähkönhankintakustannukset etenkin viimeisellä vuosineljänneksellä sekä kiristyvä kilpailu Pohjoismaiden markkinoilla heikensivät merkittävästi Consumer Solutionsin tulosta.

Voimakas heilunta hyödykemarkkinoilla ja ennätykselliset kaasun hinnat joulukuussa johtivat myös vakuusvaatimusten jyrkkään nousuun Uniperin energiakaupankäynnissä. Vuoden 2022 alussa Uniper sopi rahoitusjärjestelyistä Fortumin ja Saksan valtion omistaman KfW-pankin kanssa varmistaakseen likviditeetin ja taloudellisen joustavuuden sekä varautuakseen mahdollisesti jatkuvaan heiluntaan hyödykemarkkinoilla. Näiden ennalta ehkäisevien toimien myötä S&P Global Ratings vahvisti tammikuussa 2022 Fortumille ja Uniperille pitkän aikavälin BBB-luottoluokituksen vakain näkymin.

Strategiset tavoitteemme ovat pysyneet kirkkaina tässä epävakaassa toimintaympäristössä. Vuonna 2021 tavoitteenamme oli vahvistaa tasetta, jatkaa hiilestä irtautumista sekä edistää kannattavaa kasvua huomioiden osinkopolitiikkamme ja taloudellisen asemamme.

Vuoden aikana pyrimme näihin tavoitteisiin myymällä muun muassa Baltian kaukolämpöliiketoiminnat, 50 prosentin osuuden Stockholm Exergistä sekä 500 megawatin aurinkovoimakapasiteetin Intiassa. Kauppojen kokonaisarvoksi kirjattiin yhteensä yli 4 miljardia euroa. Tämä vahvisti tasettamme ja laski rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhteen 0,2:een eli selvästi alle tavoitetasomme (alle 2).

Jatkoimme myös ilmastotavoitteidemme edistämistä. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali Euroopan tuotannossa viimeistään vuonna 2035 ja kaikissa toiminnoissa vuoteen 2050 mennessä. Alle vuodessa olemme voineet ilmoittaa sulkevamme nopeutetussa aikataulussa kuusi hiilivoimalaitosta Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Venäjällä Tšeljabinskin CHP-2-yksikkömme siirtyy käyttämään hiilen sijaan kaasua polttoaineena, jolloin hiilen käyttö Fortumin Russia-segmentissä päättyy vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuoden lopulla asetimme tavoitteen myös konsernin epäsuorien päästöjen (Scope 3) vähentämiselle: -35 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Samalla vahvistimme asemaamme puhtaan sähkön tuottajana. Vuoden aikana otimme käyttöön yhteensä lähes 600 megawattia uutta tuuli- ja aurinkovoimakapasiteettia Venäjällä ja ilmoitimme ensimmäisestä yhteisestä tuulivoimahankkeestamme (380 MW) Suomessa Uniperin kanssa. Lisäksi olemme voittaneet kansallisissa huutokaupoissa oikeuden rakentaa yhteensä 2 gigawattia uutta tuuli- ja aurinkovoimaa tulevina vuosina.

Fortum ja Uniper tiivistivät yhteistyötään vuonna 2021. Etenimme yhteisten tiimien muodostamisessa kolmella strategisella alueella, jotka ovat vesivoima ja fyysinen sähkökaupan optimointi Pohjoismaissa, aurinko- ja tuulivoimahankkeiden kehittäminen sekä vetyliiketoiminta. Tavoitteena on luoda lisäarvoa molemmille yhtiöille ja etenkin asiakkaillemme. Keväällä teimme muutoksia yhtiöiden johdossa. Sekä Fortumissa että Uniperissa on nyt entistä monimuotoisemmat johtoryhmät.

Tänä vuonna jatkamme määrätietoisesti strategiamme toteuttamista. Rakennamme kannattavaa kasvua ja syvennämme yhteistyötä Fortumin ja Uniperin välillä. Tänään olemme myös ilmoittaneet päätöksestä jättää uusi käyttölupahakemus Loviisan ydinvoimalaitoksellemme. Taloudellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten näkökohtien lisäksi EU:n taksonomia oli keskeinen tekijä, jonka otimme huomioon Loviisa-päätöstä tehdessämme. Taksonomialla EU ohjaa investointeja kohti kestävää ja puhdasta energiaa.

Vuoden 2021 vahvan tuloksen ja tulevien vuosien näkymien perusteella Fortumin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 1,14 euroa osakkeelta. Ehdotus on Fortumin osinkopolitiikan mukainen. Fortumin osinkopolitiikkana on maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä sekä kaikkia Fortum-konsernin työntekijöitä vahvasta sitoutumisesta yhteiseen päämääräämme edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Vuosi 2021 oli haasteellinen monella tavalla, ja olen ylpeä siitä, mitä olemme konsernina saaneet aikaan. Yhdessä turvaamme nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin talouteen.”

Osingonjakoehdotus

Fortum Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 5 747 917 222 euroa, mukaan lukien tilikauden 2021 voitto 1 816 026 744 euroa. Yhtiöllä on hyvä maksuvalmius, eikä hallituksen ehdottama osinko vaaranna sitä.

Fortumin hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan osinkona 1,14 euroa osakkeelta.

Tällöin osingon kokonaismäärä olisi 1 013 miljoonaa euroa rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärän (2.3.2022) mukaan laskettuna. Hallitus ehdottaa, että loput voitonjakokelpoisista varoista siirretään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Fortumin vuoden 2022 yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2022, ja mahdolliseen osingonmaksuun liittyvät päivämäärät ovat seuraavat:

 • osingon irtoamispäivä: 29.3.2022
 • osingon täsmäytyspäivä: 30.3.2022
 • osingon maksupäivä: 6.4.2022.

Espoo, 2.3.2022

Fortum Oyj
Hallitus

Webcast/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään 3.3.2022 klo 11.00 osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse numerossa 09 8171 0310, PIN: 70762280#.

Lähetys on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Nora Hallberg, puh. 040 720 1775 Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media: Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Tapahtumakalenteri 2022

Fortumin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistaan viimeistään viikolla 10.

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2022:

 • tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 12.5.2022 noin klo 9
 • tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 12.8.2022 noin klo 9
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 10.11.2022 noin klo 9

Uniper julkaisi vuoden 2021 vuosikertomuksensa 23.2.2022.

Uniper julkaisee osavuosikatsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:

 • tammi–maaliskuun 2022 tulos 3.5.2022
 • tammi–kesäkuun 2022 tulos 2.8.2022
 • tammi–syyskuun 2022 tulos 3.11.2022

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Tilinpäätöstiedotteeseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.com/sijoittajat.