Lehdistötiedote

Fortum ja Uniper etenevät yhteisten strategisten tiimien muodostamisessa

10 toukokuu 2021, 15:00

hydro

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.5.2021

Fortum ja Uniper ovat saaneet valmiiksi ensimmäisen suunnitteluvaiheen yhteisten strategisten tiimien muodostamisessa. Yhteisiä tiimejä suunnitellaan vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointiin Pohjoismaissa, tuuli- ja aurinkovoiman kehittämiseen sekä vetyliiketoimintaan. Suunnitelman mukaan Fortum johtaisi tulevaisuudessa molempien yhtiöiden pohjoismaisia vesivoimatoimintoja ja vastaavasti Uniper johtaisi molempien yhtiöiden tuuli- ja aurinkovoiman ja vetyliiketoiminnan kehittämistä.

Fortum ja Uniper kertoivat joulukuussa 2020 kolmesta strategisesta yhteistyöalueesta, joilla haetaan tehokkuutta konsernin strategian toteuttamiseen. Tavoitteena on luoda lisää arvoa molempien yhtiöiden pohjoismaisissa vesivoimatoiminnoissa ja hyödyntää paremmin kasvumahdollisuudet tuuli- ja aurinkovoimassa ja vetyliiketoiminnassa. Suunnitelluissa ”One team” -mallissa yksi yhtiö ottaa vetovastuun valitulla liiketoiminta-alueella.

Alkuvuoden aikana yhteistyötiimit ovat valmistelleet alustavat suunnitelmat toimintamalleille, joita seuraavaksi kehitetään edelleen lopullista arviointia varten. Suunnitellun strategisen yhteistyön toteutuminen kaikilla kolmella alueella edellyttää Fortumin ja Uniperin hallintoelimien lopullista hyväksyntää sekä neuvotteluja molempien yritysten henkilöstön edustajien kanssa. Keskustelut henkilöstön edustajien kanssa on jo aloitettu.

Vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointi

Vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointia koskevan suunnitelman mukaan Fortum vastaisi tulevaisuudessa myös Uniperin vesivoiman käytöstä ja operoinnista Ruotsissa sekä Uniperin fyysisen sähkön kaupasta ja optimoinnista Pohjoismaissa. Tämä ehdotus vaikuttaisi ensisijaisesti noin 180:een Uniperin työntekijään Ruotsissa. Suunnitelman mukaan toiminta kaikilla yhteiseen pohjoismaiseen vesivoimaportfolioon kuuluvilla Fortumin ja Uniperin toimipaikoilla jatkuisi, eikä suunnitelmaan sisälly henkilöstövähennyksiä. Uniperin vesivoimaomaisuuden omistus säilyisi Uniperilla. Uusi toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 alussa edellyttäen, että se on saanut vaaditut sisäiset hyväksynnät.

Tehdyn arvion mukaan tiimien yhdistäminen ja parhaiden käytäntöjen, työkalujen ja prosessien hyödyntäminen tehostaisi digitaalisten ratkaisujen ja turvallisuuden kehittämistä. Fortum ja Uniper uskovat, että uusi toimintamalli loisi kummallekin yhtiölle enemmän arvoa kuin se, että yhtiöt jatkaisivat kahden erillisen portfolion optimointia.

Yhteisistä vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan toiminnoista vastaisi Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus. Kyseiset liiketoiminnat työllistävät noin 400 henkilöä Ruotsissa ja Suomessa.

Tuuli- ja aurinkovoiman kehittäminen

Fortum ja Uniper suunnittelevat yhteisen tiimin perustamista maatuuli- ja aurinkovoimatoimintoihin Euroopassa. Aluksi tarkoitus on keskittyä Euroopan houkuttelevimpiin markkinoihin alkaen nykyisiltä liiketoiminnan ydinalueilta. Kuten joulukuussa 2020 kerrottiin, Fortumin ja Uniperin yhteisenä tavoitteena on rakentaa 1,5-2 gigawattia uutta kapasiteettia vuoteen 2025 mennessä pääasiassa Euroopassa.

Suunnitelman mukaan Uniper johtaisi yhteistä Euroopan maatuuli- ja aurinkovoiman kehittämiseen tähtäävää liiketoimintatiimiä. Tavoitteena on yhdistää yhtiöiden osaamiset tuuli- ja aurinkovoiman kehittämisessä, omaisuuden ja toiminnan hallinnassa, liiketoiminnan laajentamisessa ja kaupallistamissa sekä hyödyntää täysimääräisesti Fortumin ja Uniperin kokemus eri markkinoilta maantieteellisesti. Huomattava liiketoiminnan kasvu pyritään mahdollistamaan hyödyntämällä ”rakenna-käytä-myy” -liiketoimintamallia (Build, Operate, Transfer eli ns. BOT-malli) sekä tekemällä valikoivasti investointeja omaan taseeseen.

Fortumin ja Uniperin yhteisten tuuli- ja aurinkovoimatoimintojen kehittämisestä vastaisi Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach.

Vetyliiketoiminta

Uniper on edelläkävijä vetyteollisuuden ratkaisujen kehittäjänä ja mukana koko vedyn arvoketjussa. Tämä yhdistettynä Fortumin vahvaan läsnäoloon Pohjoismaissa tarjoaa molemmille yrityksille mahdollisuuden johtavaan asemaan tulevaisuuden vetymarkkinoilla. Suunnitelman mukaan Uniper johtaisi yhteistä tiimiä, joka yhdistää yhtiöiden toisiaan täydentävät tekniset ja kaupalliset osaamiset. Tämä toimintamalli mahdollistaisi yhteisen projektisalkun kehittämisen.

Suunnitelmien mukaan yhtiöiden yhteistä vetyliiketoimintaa rakennettaisiin Uniperin edelläkävijyyden pohjalta Uniperin operatiivisen johtajan (Chief Operating Officer) David Brysonin johdolla.

Yhteistyöstä hyötyjä molemmille yhtiöille

Fortum ja Uniper kertoivat joulukuussa 2020, että yhtiöt ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia ja niistä saavutettavia hyötyjä. Positiivisen kassavaikutuksen arvioidaan nousevan konsernitasolla noin 100 miljoonaan euroon vuodessa. Tästä yli 50 miljoonaa euroa vuodessa arvioidaan saavutettavan vuoden 2023 loppuun mennessä ja täysimääräiset, vuositasolla noin 100 miljoonan euron hyödyt vuonna 2025. Arvioidut yhteistyöhyödyt koostuvat monenlaisista liiketoiminta-aloitteista, joista yhteinen vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointi on arvoitu yhdeksi tärkeimmistä pitkäaikaisten hyötyjen lähteistä. Kokonaisuutena yhteistyöhyötyjen saavuttaminen on edennyt suunnitellusti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Fortumin mediapuhelin, +358 40 198 2843

Vastuuvapauslauseke
Päätöksiä konkreettisista toimenpiteistä tässä selostetuissa asioissa ei ole tehty, sillä Fortumin ja Uniperin tulee valmistella ja arvioida niitä edelleen. Fortum ja Uniper tulevat tekemään lopulliset päätökset kumpikin erikseen, ottaen huomioon kummankin yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien paras etu. Kaikkeen Fortumin ja Uniperin väliseen liiketoimintayhteistyöhön sovelletaan markkinaehtoisuusperiaatetta. Fortumin joulukuussa 2020 julkaisema päivitetty strategia perustuu Fortumin ja Uniperin osaltaan tekemään itsenäiseen arvioon. Fortum ja Uniper ovat kumpikin sitoutuneet konsernistrategiaan kyseisen yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien parhaiden etujen mukaisesti.

Uniper 
Uniper on kansainvälinen energiayhtiö, jolla on noin 12 000 työntekijää yli 40 maassa. Yhtiön tavoitteena on tehdä sähköntuotannostaan​ CO2-neutraalia vuoteen 2035 mennessä. Noin 35 GW:n tuotantokapasiteetin ansiosta Uniper on yksi maailman suurimmista sähköntuottajista. Yhtiön päätoimintoihin kuuluvat sähköntuotanto Euroopassa ja Venäjällä sekä maailmanlaajuinen energiakauppa, mukaan lukien monipuolinen kaasuportfolio, joka tekee Uniperista yhden Euroopan johtavista kaasuyhtiöistä. Vuonna 2020 Uniperin kaasuliiketoiminnan myyntivolyymi oli yli 220 miljardia kuutiometriä. Uniper on myös luotettava kumppani kunnille, yleishyödyllisille yrityksille ja teollisuusyrityksille innovatiivisten, hiilidioksidipäästöjä vähentävien ratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Vetyalan edelläkävijänä Uniper on aktiivinen koko vedyn arvoketjussa maailmanlaajuisesti ja yhtiö pyrkii hankkeidensa kautta edistämään vedyn kehittymistä yhdeksi energiajärjestelmän tukipilariksi. Yhtiö on nykyisin Saksan kolmanneksi suurin pörssiin listattu energiayhtiö ja sen pääkonttori sijaitsee Düsseldorfissa. Yhdessä pääosakkaansa Fortumin kanssa Uniper on Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja.