Fortum ja Oulun Energia toteuttavat vaelluskalojen lisääntymisalueselvityksen Oulujoella

14 huhtikuu 2021, 09:00

Merikoski

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 14.4.2021
 

Selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään tarkastelukohteiden toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi arvioidaan tarkastelukohteiden merkitystä vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien ja luonnonkierron vahvistamiseksi. Työ käynnistyy keväällä, ja tulosten on määrä valmistua elokuun 2021 loppuun mennessä.

Voimalaitosten yhteydessä sijaitsevien seitsemän tarkastelukohteen joukkoon lukeutuu muun muassa Fortumin Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten ohijuoksutusuomat sekä Oulun Energian Oulun kaupungin keskellä sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen vanha uoma.

”Selvitämme yhdessä Oulun Energian kanssa, mitkä selvitettävistä kohteista edistäisivät parhaiten vaelluskalojen lisääntymistä ja luonnonkiertoa joessa”, Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen kertoo.

”Yhteistyö Fortumin kanssa mahdollistaa jokialueen tarkastelun yhtenäisenä kokonaisuutena. Selvityksessä saamme tärkeää tietoa siitä, mitkä mereltä Oulujärvelle asti ulottuvista kohteista soveltuisivat parhaiten lisääntymisalueiksi”, Oulun Energian laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen kuvaa.

Sweco Rakennetekniikka Oy:n toteuttama selvitys toimii ensimmäisenä askeleena valittujen lisääntymisalueiden myöhemmälle suunnittelulle ja mahdolliselle toteutustyölle.
 

Lisääntymisalueselvitys on osa laajempaa vaelluskalayhteistyötä Oulujoen vesistöalueella

Selvityksessä tutkitaan kartta- ja topografisen tarkastelun perusteella, millaisia virtaamia eri kohteisiin on teknisesti mahdollista johtaa ja millaisia lisääntymisalueita niillä olisi mahdollista saada aikaan. Sen jälkeen arvioidaan, millä veden juoksutusmäärällä saataisiin luotua riittävän kokoinen lisääntymisalue sekä sitä, kuinka paljon esimerkiksi soraa ja kiviä pienpoikas- ja kutualueen toteuttaminen vaatii.

”Kaikkein potentiaalisemmilla alueilla tehdään toteutettavuuden esiselvitys, jossa arvioidaan lisääntymisalueiden teknisiä ja taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia sekä luontaisen elinkierron edellytyksiä poikas- ja smolttituotantoarvioiden ja Luonnonvarakeskuksen mallien avulla”, Hämäläinen sanoo.

Selvitys linkittyy osaksi laajempaa työtä, jossa tähdätään vaelluskalakantojen ja kalojen luonnonkierron vahvistamiseen Oulujoen vesistössä. Työ tukee siten myös käynnissä olevaa Oulujoen vesistövisiota, jossa muun muassa alueen kunnat, viranomaiset sekä Fortum ja Oulun Energia kartoittavat yhdessä tapoja kehittää jokialuetta niin luontaiset kalakannat kuin vesivoiman tuotantokin yhteensovittaen.”Teemme jo nykyisin Fortumin kanssa yhteistyötä kalojen istutuksessa sekä jokialueen virkistyskäytön parantamisessa Oulujoen moninaiskäyttö (OUMO) -hankkeessa. Lisääntymisalueselvitys on hyvää jatkoa tälle yhteistyölle”, Väyrynen kertoo.


Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, Fortum, ympäristöasiantuntija, puh. 040 162 3901

Tarja Väyrynen, Oulun Energia, laatu- ja ympäristöjohtaja, puh. 040 556 2434

Fish migration

Mukana kalan vaelluksella