Vuoksen virtavesikunnostukset

12 maaliskuu 2021, 08:48

Vuoksella olemme toteuttaneet virtavesikunnostuksia yhteistyöhankkeina paikallisten kalakantojen vahvistamiseksi. Kunnostamalla voidaan lisätä taimenelle ja harjukselle sopivia kutu- ja poikastuotantoalueita. Lisäksi taimenkantoja tuetaan säännöllisillä istutuksilla.

Vuoksen virtavesikalojen kantoja vahvistetaan kunnostamalla taimenelle ja Vuoksen harjukselle sopivia kutu- ja poikastuotantoalueita

Vuoksessa elää runsas paikallinen kalakanta. Paikallisiin kalalajeihin kuuluvat mm. taimen ja harjus. Olemme kunnostaneet useita alueita näiden virtavesikalojen ja muiden virtavesieliöiden elinympäristöksi Vuoksen pääuomassa. Kunnostuksissa esimerkiksi sorastettiin ja kivetettiin rantamatalikon pohjaa, jotta pohjan laatu soveltuu paremmin kutuun sekä kalanpoikasten suojapaikoiksi.

Yhteistyöhanke Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten ja Imatran kaupungin kanssa käynnistyi selvittämällä harjukselle ja taimenelle sopivia elinympäristöjä koko Suomen puoleisessa Vuoksessa.

Vuoksi on rajavesistö, jossa on yhteensä neljä vesivoimalaitosta, joista Suomen puolella sijaitsevat Fortumin Imatran ja Tainionkosken vesivoimalaitokset. Voimalaitosrakentamisen yhteydessä joen virtapaikat ja kaloille ominaiset elinympäristöt ovat suureksi osaksi hävinneet. Yhteistyöhankkeessa mallinnuksen ja maastokartoituksen perusteella löydettiin useita alueita, jotka soveltuisivat kunnostettaviksi virtavesikalojen kutu- ja poikastuotantoalueiksi.

Vuonna 2020 Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen alapuolella kunnostettiin Kokkasaaren alue, joka oli muodostunut ruoppauksen seurauksena perkuukivistä. Saaren kiviaines leviteltiin Vuokseen saaren ja Vuoksen länsirannan väliselle alueelle, jotta lohikaloille muodostuisi matalampi alue kutu- ja elinympäristöksi. Lisäksi alueelle tuotiin soraa kutualustaksi kivien väliin.

Imatran kaupunkipuro toimii Vuoksen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueena

Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen läheisyyteen on rakennettu keinotekoinen puro, jonka tavoitteena on toimia sekä Vuoksen taimenelle lisääntymis- ja poikastuotantoalueena että virkistyskäyttökohteena kaupungin keskellä. Imatran kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Fortumin yhteishankkeena toteutettu kaupunkipuro valmistui syksyllä 2014 ja se avattiin keväällä 2015. Mahdollisimman luonnonmukaiseksi rakennetun kaupunkipuron pituus on noin kilometri ja korkeuseroa tällä matkalla on 24 metriä.

Puroon nousee Vuoksesta järvitaimenta, ja siellä on havaittu myös niiden poikasia. Taimenten kutupaikkana puro on ylittänyt odotukset, ja poikastiheydet ovat olleet korkeita. Purossa elää myös ahvenia ja särkiä. Kaupunkipuro on myös tutkijoita kiinnostava kohde, jonka pohjaeläimistöä ja kalastoa seurataan säännöllisesti.