Pörssitiedote

Fortumin tilinpäätöstiedote 2020: Hyvä tulos haasteellisena vuotena – strategia päivitetty edistämään siirtymää puhtaaseen energiaan

12 maaliskuu 2021, 09:00

Fortum-4273 2

FORTUM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020 12.3.2021 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

 

Loka–joulukuu 2020

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 247 (552) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 928 (398) miljoonaa euroa Uniperin neljännen neljänneksen tuloksen seurauksena
 • Uniper-kaupan hankintamenolaskelman laskennallinen, pääasiassa kertaluonteinen vaikutus Uniper-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 64 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 458 (401) miljoonaa euroa
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 113 (65) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,40) euroa, josta 0,36 (0,00) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 763 (209) miljoonaa euroa
 • Strategia päivitetty edistämään siirtymää puhtaaseen energiaan ja kestävää tuloskehitystä

Tammi–joulukuu 2020

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 2 434 (1 766) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 344 (1 191) miljoonaa euroa
 • Uniper-kaupan hankintamenolaskelmanlaskennallinen, pääasiassa kertaluonteinen vaikutus Uniper-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 57 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 1 599 (1 118) miljoonaa euroa
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 656 (744) miljoonaa euroa pääasiassa siksi, että Uniper raportoitiin osakkuusyhtiönä 31.3.2020 saakka
 • Osakekohtainen tulos oli 2,05 (1,67) euroa, josta 0,38 (0,07) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2 555 (1 575) miljoonaa euroa
 • COVID-19-pandemialla oli haittavaikutuksia pääsiassa konsernin Venäjän toiminnoissa
 • Kokonaiskauppahinta myynneistä oli 1,2 miljardia euroa, ja se sisälsi Joensuun ja Järvenpään kaukolämpöliiketoimintojen, pohjoismaisten tuulivoimalaitosten enemmistöosuuden ja pohjoismaisen latauspisteyhtiön enemmistöosuuden myynnit
 • Maaliskuussa Fortumista tuli Uniperin enemmistöomistaja ja Uniperista Fortumin tytäryhtiö
 • Fortumin hallitus esittää 1,12 (1,10) euron osinkoa osaketta kohden

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: vuodelle 2021 noin 75 % hintaan 33 euroa/MWh ja vuodelle 2022 noin 50 % hintaan 31 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: vuodelle 2021 noin 90 % hintaan 27 euroa/MWh, vuodelle 2022 noin 65 % hintaan 24 euroa/MWh ja vuodelle 2023 noin 25 % hintaan 22 euroa/MWh
 • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 1 400 miljoonaa euroa vuonna 2021. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit

Tunnuslukuja

         
milj. euroa IV/2020 IV/2019 2020 2019
Liikevaihto 21 279 1 553 49 015 5 447
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)* 1 247 552 2 434 1 766
Vertailukelpoinen liikevoitto 928 398 1 344 1 191
Liikevoitto 458 401 1 599 1 118
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta* 113 65 656 744
Tulos ennen tuloveroja 554 454 2 199 1 728
Tulos/osake, euroa 0,43 0,40 2,05 1,67
Liiketoiminnan rahavirta** 763 209 2 555 1 575
Oma pääoma/osake, euroa     14,58 14,61
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)***     7 023 4 833
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)***     9 784 4 978
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)***     - 5 260
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate* ***     2,9 -

* Vertailukelpoinen käyttökate on vaihtoehtoinen tunnusluku, ja sitä käytetään osatekijänä pääomarakenteen tavoitteen tunnusluvussa rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA). Vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2020 sisältää Uniperin vaikutuksen ajalta 1.4. – 31.12.2020, sillä Uniper on yhdistelty tytäryrityksenä 31.3.2020 alkaen. Uniperin vaikutus 31.3.2020 asti esitettiin erässä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.
** Nettovakuusvelan muutos on uudelleenluokiteltu liiketoiminnan rahavirrasta investointien rahavirtaan ja rahoituksen rahavirtaan.
*** Uniper-konsolidoinnin jälkeen Fortum on päivittänyt nettovelan määritelmää ja käyttää rahoitusnettovelkaa ja oikaistua nettovelkaa.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

”Vuosi 2020 tullaan muistamaan ennen kaikkea COVID-19-pandemiasta, joka järkytti maailmaa ja vaikutti ihmisten elämään ja toimeentuloon kaikkialla. Pandemian vaikutukset ulottuivat myös energiasektoriin ja Fortumiin, mutta selvästi vähemmän kuin moneen muuhun toimialaan ja yritykseen. Haasteellisina aikoina keskityimme – ja keskitymme edelleen – työntekijöidemme hyvinvoinnin turvaamiseen sekä varmistamaan sähkön ja lämmön toimituksen asiakkaillemme ja ympäröiville yhteiskunnille.

Tässä tehtävässä onnistuimme erittäin hyvin. Pidimme voimalaitoksemme käynnissä, toteutimme vuosihuollot ja varmistimme uusien voimaloiden rakennustöiden valmistumisen ilman suurempia häiriöitä. Pohjoismaissa otimme käyttöön 90 megawatin tuulivoimapuiston Kalaxissa, Suomessa ja 99 megawatin tuulivoimapuiston Sørfjordissa, Norjassa. Venäjällä toimme markkinoille yhteensä 550 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Samaan aikaan tytäryhtiömme Uniperin rakennushankkeet Saksan Irschingissa ja Scholvenissa sekä Surgutskayan voimalaitoksen modernisointi Venäjällä etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Olemme myös jatkaneet strategian toteuttamista sinnikkäästi. Vuoden aikana kasvatimme omistustamme Uniperissa 49,99 prosentista noin 76 prosenttiin ja yhdistelimme Uniperin tytäryhtiönä taloudelliseen raportointiimme omana raportointisegmenttinään. Yksi vuoden 2020 painopistealueista oli Fortumin ja Uniperin yhteistyön vahvistaminen. Tämän työn tuloksena esittelimme koko Fortum-konsernin kattavan strategian joulukuun alussa. Strategiamme tähtää energiamurroksen vauhdittamiseen, ja perustuu vahvaan asemaamme hiilidioksidipäästöttömässä sähkössä ja kaasussa sekä osaamiseemme kestävissä teollisuus- ja infrastruktuuriratkaisuissa. Sen määrätietoisella toteutuksella tavoittelemme kestävää taloudellista tulosta ja kasvavaa osinkoa tulevina vuosina. Strategia on linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa: aiomme olla kaikessa toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan energiantuotannossa jo vuoteen 2035 mennessä.

Vuonna 2020 jatkoimme liiketoimintojemme optimointia ja päätimme luopua kaukolämpöliiketoiminnoistamme Joensuussa ja Järvenpäässä strategisen arvioinnin päätteeksi. Näistä toiminnoista kirjattiin yhteensä 722 miljoonan euron myyntivoitto. Baltian, Puolan ja Ruotsin kaukolämpöliiketoimintojemme sekä Consumer Solutions -liiketoimintamme strategiset arvioinnit ovat käynnissä.

Vuoden aikana Euroopassa edistettiin ilmastopolitiikkaa määrätietoisesti. EU:n vihreän kasvun Green Deal -ohjelmassa sitoudutaan selkeästi hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä ja entistä tiukempiin päästövähennystavoitteisiin vuodelle 2030. Green Deal on todella tervetullut, sillä se yhdistää kaikki EU:n politiikan alat sekä kattaa kaikki yhteiskunnan sektorit. Tähän asti hiilestä irtautumisessa on keskitytty enimmäkseen energiasektoriin, mutta Green Deal kattaa koko yhteiskunnan. Entistä tiukemmat tavoitteet tarkoittavat merkittävästi tiukempaa EU:n päästökauppaohjausta tulevina vuosina, ja myös järjestelmän laajentamisesta keskustellaan. Tätä olemme ajaneet useiden vuosien ajan, ja olemme luonnollisesti erittäin tyytyväisiä kehityksen kulkuun. Tiukemmat päästötavoitteet ovat heijastuneet myös päästöoikeuden hintaan, joka on nyt noin kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Myös vetytalous otti askeleita eteenpäin, kun EU:n komissio ja useat jäsenvaltiot esittelivät vetystrategiansa. Kehitys on erittäin positiivista, koska hiilidioksidipäästöttömällä sähköllä tuotetulla vedyllä on keskeinen rooli Euroopan dekarbonisaatiossa, etenkin sellaisilla sektoreilla (esim. raskas liikenne ja tietyt teollisuuden prosessit), joita on vaikea sähköistää.

Kuluneena vuonna Fortumin toimintaympäristöön vaikuttivat pandemiaa ja markkinoiden yleistä epävakautta enemmän Pohjoismaiden runsas vesitilanne, jonka seurauksena sähkönhinnat laskivat voimakkaasti. Päästöoikeuksien ja hyödykkeiden hinnat alkoivat elpyä vuoden loppupuolella, mikä näkyi myös sähkön hintojen nousuna. Vuosi 2020 kohteli monia energiahyödykkeitä karusti, mutta kaasun ja sähkön kysyntä Euroopassa laski vain vähän, noin 3–4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Generation-segmenttimme vuoden 2020 taloudellista tulosta rasittivat matalat sähkönhinnat ja ydinvoiman pienentyneet tuotantomäärät etenkin neljännellä neljänneksellä. Onnistunut suojaus lievensi matalien sähkön markkinahintojen vaikutusta merkittävästi. City Solutions -segmentin tulos heikkeni lämpimän sään ja alhaisten sähkönhintojen seurauksena, mutta Consumer Solutions -segmentti paransi tulostaan jälleen. Russia-segmenttimme pärjäsi operatiivisesti hyvin huolimatta pandemian vaikutuksista ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja matalammista sähkön myyntikatteista. Tuloksen heikkeneminen johtui pääasiassa Venäjän ruplan kurssimuutoksesta. Uniperin tulos noudattaa yleensä kausivaihtelua, jossa ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat vahvimmat. Vahvan suojauksen sekä sähkö- ja kaasuliiketoiminnan optimoinnin ansiosta Uniper-segmentin vuoden 2020 neljännen neljänneksen tulos tuki merkittävästi Fortumin vertailukelpoista liikevoittoa.

Päivitetyn osinkopolitiikkamme ja joulukuun alussa julkistamamme tiedon mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 1,12 euroa osakkeelta, eli osinko kasvaa verrattuna vakaaseen osinkoon, jota olemme maksaneet usean vuoden ajan.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja kovasta työstä haasteellisina aikoina sekä joustavuudesta ja uusien, pandemian myötä käyttöön otettujen työtapojen omaksumisesta. Vuonna 2021 keskitymme strategian toteutukseen sekä Uniper-yhteistyön syventämiseen sekä tähän mennessä tunnistettujen Uniper-yhteistyöstä saatujen hyötyjen varmistamiseen. Samaan aikaan tavoitteemme on edelleen varmistaa konsernin vahva taloudellinen asema sekä vakaan investment grade -luottoluokituksen säilyminen.”

Osingonjakoehdotus

Fortum Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 4 915 857 735 euroa sisältäen tilikauden 2020 voiton
1 678 521 550 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja hallituksen osingonjakoehdotus ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2020 osinkona 1,12 euroa osaketta kohti.

11.3.2021 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosingon määrä olisi yhteensä
994 889 801 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Espoo, 11.3.2021

Fortum Oyj
Hallitus

Webcast/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään ainoastaan verkon välityksellä 12.3.2021 klo 11.00 osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse numerossa 09 8171 0310, PIN: 43874018#.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Fortumin hallitus on hyväksynyt yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöksen, ja Fortumin tilintarkastajat ovat antaneet 11.3.2021 vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksensa vuodelta 2020. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Tapahtumakalenteri 2021

Fortumin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan viimeistään viikolla 11.

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2021:

 • tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 12.5.2021 noin klo 9
 • tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus 17.8.2021 noin klo 9
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 12.11.2021 noin klo 9

Fortumin vuoden 2021 yhtiökokous on määrä pitää 28.4.2021, ja mahdolliseen osinkoon liittyvät päivämäärät ovat seuraavat:

 • osingon irtoamispäivä 29.4.2021
 • osingon täsmäytyspäivä 30.4.2021
 • osingon maksupäivä 7.5.2021

Uniper julkaisi vuoden 2020 vuosikertomuksensa 4.3.2021.

Uniper julkaisee osavuosikatsauksensa vuonna 2021 seuraavasti:

 • tammi–maaliskuun 2021 tulos 6.5.2021
 • tammi–kesäkuun 2021 tulos 11.8.2021
 • tammi–syyskuun 2021 tulos 5.11.2021

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi