Önkkörin elinympäristö- ja virkistyskäyttökunnostukset

Fortum osallistui luonnon monimuotoisuutta sekä alueen virkistyskäyttöä parantaviin toimiin kolmivuotisessa hankkeessa Käkilahden Önkkörin alueella Oulujärvellä.

fishing

Yhdessä Kajaanin kaupungin, Kainuun ELY-keskuksen ja paikallisen Manamansalon-Vuolijoen osakaskunnan kanssa toteutimme kunnostushankkeen, jonka tavoitteena oli Önkkörinlahden ja -lammen virkistyskäytön, lintujen ja vesieliöstön elinympäristön, kalatalouden ja järvimaiseman parantaminen. Kunnostuksen myötä alueella on nyt hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, minkä lisäksi lintujen, kalojen ja muiden eliöiden elinolosuhteet ovat aiempaa paremmat.

Elinympäristöjä niin linnuille, korennoille kuin viitasammakoillekin

Oulujärven eteläosassa sijaitsevien Önkkörinlahden ja Önkkörinlammen käyttö- ja luontoarvot olivat kärsineet aiempien vuosikymmenten aikana rehevöitymisestä, vesikasvillisuuden lisääntymisestä sekä veden virtauksen heikentymisestä.

Kunnostushankkeen erityisenä tavoitteena oli parantaa alueella asuvien ja EU:n luontodirektiivillä suojeltujen lummelampikorentojen ja viitasammakoiden elinympäristöjä, vähentää Önkkörinlampeen ja –lahteen kohdistuvaa ravinnekuormitusta rakennettujen kosteikkojen avulla sekä vähentää rehevää vesikasvustoa. Önkkörin lajisto hyötyy myös alueelle kaivetuista lammikoista sekä vesiensuojelukosteikosta, jotka tarjoavat lisää elinympäristöjä niin linnuille, korennoille kuin viitasammakoillekin.

Önkkörin alueella on runsas eläinlajien kirjo. Sen vuoksi kunnostustyöt suunniteltiin ja toteutettiin porrastetusti kolmen vuoden aikana, jotta osa lajien elinympäristöstä pysyi koko hankkeen ajan elinkelpoisena.

Virkistyskäytön ja kalastuksen mahdollistaminen

Rakennettujen kosteikkojen avulla vähennetään Önkkörinlammen ojasta Önkkörinlahteen tulevaa ravinnekuormitusta. Kuormituksen väheneminen, vedenlaadun parantaminen ja vesimaiseman selkiytyminen vaikuttavat myönteisesti myös alueen virkistyskäyttöön ja kalastukseen. Vesikasvillisuuden vähenemisen ja väylien ruoppauksen myötä myös alueen vesiliikenne on taas vilkastunut.

Hankkeen kolmannen vuoden aikana rakennettiin siltoja ja onkilaitureita, jotka helpottavat kalastamista alueella. Umpeutuneen kanavan avaamisen myötä veneellä kulkeminen on taas mahdollista, ja uusilla kävelypoluilla voi liikkua sujuvasti jalkaisin. Lintuharrastajien iloksi rakennettiin lintutorni. Alueella on monipuolinen lintulajisto, johon kuuluu vesi- ja rantalintujen lisäksi myös kahlaajia ja petolintuja.

Önkkörin alue kunnostettiin osana Oulujoen moninaiskäytön puitesopimusta

Önkkörin kunnostushanke toteutettiin vuosina 2018–2020 osana Oulujoen moninaiskäytön puitesopimusta. Fortum oli yksi Önkkörin kunnostushankkeen osarahoittajista yhdessä Kainuun ELY-keskuksen ja Kajaanin kaupungin kanssa. Kunnostushankkeen kokonaiskustannukset olivat 282 000 euroa. Tulevaisuudessa alueen kunnossapidosta huolehtii Manamansalon-Vuolijoen osakaskunta, joka on vesialueen omistaja.

Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistöalueen kuntaa, Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka rahoittaa OUMO-hankkeita vuosittain noin 150 000 eurolla. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilla on hankkeissa omarahoitusosuus.