Suomussalmen Kiantajärven ja Vuokkijärven pinta on ollut lähellä maksimikorkeutta useamman viikon ajan

Oulujoen-vesisto-fortum

Runsaat vesisateet sekä aikaisemmin maahan ehtinyt lumi tuottivat hyvin runsaat tulovirtaamat koko Oulujoen vesistön alueelle. Lupaehdon mukaisesti säännöstelijä saa juoksuttaa korkeintaan 110 kuutiota vuorokausikeskiarvona Ämmän voimalaitokselta, ja enemmän vasta, kun Kiantajärven veden pinta uhkaa ylittää sille määrätyn ylärajan 199,50 m. Tulovirtaamat ovat ylittäneet pitkän ajanjakson tuon 110 kuution vuorokautisen virtaaman, yhtäjaksoisesti lokakuun viimeiseltä viikolta asti. Vedenpintoja seurataan Ämmän asteikon mukaisesti.

Lupaehdon mukaisesti Fortum on jo pidemmän aikaa juoksuttanut lähellä maksimivirtaamaa Ämmän voimalaitoksella. Lupaehto sallii juoksutuksen nostamisen yli normaalin maksimirajan 110 kuutiota vuorokautisena keskivirtaamana, kun nähdään että Kiantajärvi uhkaa ylittyä. Tätä poikkeusmahdollisuutta on toteutettu marraskuun 6. päivästä alkaen, kun ennusteet näyttivät, että Kiantajärven vedenpinta nousee hyvin lähelle ylärajaansa (199,50 m), ja jos ennusteet olisivat olleet alakanttiin, pinta olisi voinut ylittää 199,50 m korkeuden. Järven pinta kävi mittausten mukaan 6 cm päässä ylärajasta. Paikallisesti, esimerkiksi tuulen tai aaltojen takia, pinta on voinut olla hetkittäin tätä mittausta korkeammalla.

Koko marraskuun ajan on ajettu lupaehdon mukaista maksimivirtaamaa ja tämä aloitettiin jo lokakuussa. Sunnuntaina 8.11.2020, kun lupaehdon mukaisesti näytti, että Kiantajärven pinta voi ylittää rajansa, ilman vielä suurempia virtaamia, aloitettiin myös ohijuoksutus.

Kiantajärven veden pinnankorkeus on tavanomaista korkeammalla

Tavanomaista korkeampi Kiantajärven veden pinnankorkeus yhdessä kovan tuulen ja epäsuotuisan tuulen suunnan kanssa ovat voineet aiheuttaa paikallista veden pinnankorkeuden nousua, niin että rakennukset ovat kastuneet. Kova tuuli on voinut myös aiheuttaa aallokkoa, joka on pistänyt laiturirakenteet koville. Kiantajärvi on säännöstelty järvi, ja säännöstelylupaehtojen mukaisen vedenkorkeuden taso ohjaa myös mille vedenkorkeudelle on suositeltavaa rakentaa. Tämän syksyn vedenkorkeudet ovat harvinaisia, mutteivat täysin poikkeuksellisiakaan, vastaavia vedenpintoja on ollut 1998 ja 2005. Ohjeistus on, että rakennukset tulisi sijoittaa vähintään metrin säännöstelyn ylärajan yläpuolelle. Fortum ei ole vastuussa rakennuksille tai rakenteille syntyneistä haitoista, koska Kiantajärveä on säännöstelty lupaehtojen mukaisesti, eikä säännöstelyn ylärajaa ole ylitetty.

Fortum vastaa niistä vedenpintojen korkeuksien mittauksista, jotka ovat Fortumin omistuksessa ja raportoi havainnot viranomaisille. Kiantajärvellä Ämmän lisäksi kiinteät mitta-asteikot sijaitsevat Ruhtinansalmessa ja Linnansalmessa. Vedenpintoja seurataan Ämmän asteikon mukaisesti.

Aittokosken ja Seitenoikean voimalaitosten välinen vedenpinta alhaalla

Aittokosken ja Seitenoikean välinen vesistö pidettiin loka-marraskuun vaihteessa hiukan normaalia alempana, millä varauduttiin Seitenoikean ja Leppikosken isompiin virtaamiin ja vastaanottamaan lisääntyneet tulovirtaamat altaisiin. Seitenoikealla ja Leppikoskella pyritään näin minimoimaan ohijuoksutuksista mahdollisesti aiheuttavat haitat laitosten alapuolisissa vesistöissä, joten ohiajot aloitettiin hyvissä ajoin, jotta ne voidaan pitää mahdollisimman pieninä. Näin saatiin Hyry- ja Ristijärveen tilaa vastaanottaa lisääntyneet tulovirtaamat.

Vedenpinnat keskimääräistä korkeammalla koko loppuvuoden Oulujoen vesistöalueella

Vedenpinnat ovat keskimääräistä korkeammalla koko loppuvuoden Oulujoen vesistöalueella, kuten Kiantajärvelläkin. Järvien pintoja ajetaan alaspäin kuitenkin koko ajan koko alueella. Kiantajärveä (kuten muitakin järviä) lasketaan myös talven aikana, jotta kevättulva taas mahtuu järviin.