Verkkouutinen

Fortumin Loviisan voimalaitoksen YVA-menettely etenee

Loviisan voimalaitos

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjesti Loviisan ydinvoimalaitoksen YVA-ohjelman kuulemisen 27.8. - 26.10.2020. Kuulemisessa saatiin lausuntoja viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä mielipiteitä kansalaisilta ja yhteisöiltä.

Kansallisen kuulemisen lisäksi toteutettiin samanaikaisesti kansainvälinen kuuleminen, jonka seurauksena lausuntoja ja mielipiteitä saatiin myös muista maista.

TEM kokosi annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta oman lausuntonsa 26.11.2020.

“TEMin mukaan laatimamme YVA-ohjelma kattaa sille asetetut sisältövaatimukset, ja on laajuudeltaan riittävä suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Selostusvaiheessa tarkennamme muutamia osa-alueita, kuten laitoksen ikääntymisen hallintaan sekä ilmastonmuutokseen ja ydinjätehuoltoon liittyvien vaikutusten arviointia,” toteaa projektipäällikkö Mira Salmi.

Selostusvaihe käynnissä

Olemme tehneet muun muassa voimalaitoksen merialueella kalastoselvityksiä sekä melumittauksia kesän 2020 aikana. YVA-selostuksessa esitetään keskeisimpänä osana vaikutusten arviointien menetelmät ja tulokset.

Joulukuussa 2020 järjestetään YVA-menettelyn ensimmäinen seurantaryhmän kokous. Seurantaryhmän tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja alueen keskeisten sidosryhmien välillä.
Toinen seurantaryhmän kokous pidetään keväällä 2021.

Asukaskysely vuoden vaihteessa

Osana YVA-menettelyä toteutamme vuoden vaihteessa asukaskyselyn. Kyselyllä kartoitetaan lähialueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden asukkaiden näkemyksiä hankkeen vaikutuksista ja suhtautumista hankkeeseen.

Kysely lähetetään postikyselynä kaikille vakituisille ja vapaa-ajan talouksille noin viiden kilometrin etäisyydellä voimalaitosalueesta ja edustavana otantana muihin Loviisan seudun kotitalouksiin noin 5-20 km vyöhykkeellä.


Asukaskyselyn jälkeen järjestetään pienryhmätilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa hankkeesta ja kuullaan eri kohderyhmien näkemyksiä hankkeesta ja sen vaikutuksista. Osallistujat voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään muun muassa arvioitavista vaikutuksista ja toiminnoista.

Contact by phone

Yhteystiedot

Ota yhteyttä