10 asiaa, jotka jokaisen olisi hyvä tietää ydinvoimasta 2020-luvulla

Ydinvoima on tulevai­suuden energia­muoto, joka kehittyy jatku­vasti. Samalla se herättää paljon kysymyksiä ja vilkasta keskus­telua. Meillä Fortu­milla on yli 40 vuoden kokemus ydinvoi­ma­lai­tosten suunnit­te­lusta ja käytöstä. Keräsimme yhteen 10 ajankoh­taista kysymystä ja vastausta – lue, kuinka ydinvoima ylläpitää energian toimitusvarmuutta ja tukee matkaamme kohti hiili­neut­raalia yhteis­kuntaa.

1. Miksi ydinvoimaa käytetään?

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan enemmän sähköä, ja sähkö pitää tuottaa päästöttömästi. Tähän tarkoitukseen ydinvoima tarjoaa parhaan yhdistelmän luotettavuutta, turvallisuutta ja kannattavuutta. Ydinvoiman tärkein tehtävä onkin varmistaa ympärivuotinen sähkön perustuotanto. Ydinvoimalla tuotetaan sähköä luotettavasti 24/7 riippumatta vuorokaudenajasta tai sääoloista riippumatta. Esimerkiksi Loviisan ydinvoimalaitoksemme yksinään tuottaa yli 10 % Suomen sähköstä.

2. Mikä on ydinvoiman ilmastovaikutus?

Ydinvoiman tuotanto on hiilidioksidipäästötöntä. Ydinvoimalla tuotetun sähkön koko elinkaaren päästöjen ilmastovaikutus on samaa luokkaa kuin tuuli-, aurinko- tai vesivoiman.  Esimerkiksi Loviisan ydinvoi­ma­lai­toksen sähkön­tuo­tan­nolla vältetään Suomessa vuosittain noin 6 miljoonan tonnin hiili­diok­si­di­päästöt ilmakehään verrattuna siihen, että vastaava määrä tuotet­taisiin fossii­li­silla polttoai­neilla.

3. Eikö energian käyttöä pitäisi vähentää ilmastosyistä?

Sähkö on hyvinvointimme perusta ja yhteiskunta sähköistyy nopeassa tahdissa. Sähköä tarvitaan entistä enemmän, sillä monet ilmastopäästöjä vähentävät toimet teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä tehdään sähkön avulla. Sähkönkulutuksen kasvaminen ei tarkoita päästöjen kasvamista vaan olennaista on, miten sähkö tuotetaan. Ydinvoiman tuotanto on hiilidioksidipäästötön ja luotettava energianlähde.

4. Eikö riittävä perusvoimakin saataisi kohta pääosin tuulivoimalla?

Ydinvoima on luotettavaa ja vakaata perusvoimaa, jolla sähköä tuotetaan 24/7 sääoloista riippumatta. Tuuli on yksi tärkeimmistä uusiutuvan energian lähteistä tulevaisuuden sähköntuotannossa ja tuuliolosuhteet ovat kotimarkkinoillamme erinomaiset.

5. Kuinka kannattavaa ydinvoima on yhteiskunnan näkökulmasta?

Ydinvoima on Suomessa kannattavaa ilman yhteiskunnan taloudellista tukea. Kotimaisena energiamuotona ydinvoima lisää omavaraisuutta, mikä puolestaan luo työpaikkoja ja vahvistaa Suomen taloutta. Ydinvoima-ala on myös merkittävä työllistäjä Suomessa: esimerkiksi Loviisan voimalaitos työllistää jatkuvasti noin 530 fortumlaista ja 100 ulkopuolista työntekijää.

6. Miten ydinvoiman turvallisuus varmistetaan?

Fortumin ydinvoimalaitokset ovat toimineet turvallisesti koko yli nelikymmenvuotisen historiansa ajan. Ydinvoiman turvallisuus varmistetaan moninkertaisella eristämisellä, varajärjestelmillä ja kattavalla koulutuksella.

7. Miten varmistetaan, että ydinvoiman käytöstä syntyvä ydinjäte ei ole vaaraksi luonnolle tai ihmisille?

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksessa radioaktiivisen jätteen osuus kaikesta jätteestä on pieni, vain 5 %. Panostamme siihen, että tämä jäte käsitellään erityisen huolellisesti ja vastuullisesti. Suomi on maailmankin mittakaavassa johtava osaaja ydinjätteen käsittelyssä ja loppusijoituksessa. Ennen loppusijoitusta ydinjätettä välivarastoidaan valvotuissa olosuhteissa voimalaitosalueella.

Ydinjätteen loppusi­joitus alkaa Suomessa ensim­mäisenä maail­massa. Posiva toteuttaa omistajiensa, Fortumin ja Teollisuuden voiman, Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoittamisen vastuullisesti  rakenteilla olevaan loppusijoitustilaan Olkiluodossa. Lue lisää ydinjätteen loppusijoituksesta>>

8. Miten ydinvoima-ala on kehittynyt viime aikoina?

Olemme Fortumilla toteuttaneet vuosikymmenten aikana useita innovaatioita, joilla ydinvoimateknologia on ottanut harppauksia eteenpäin. Esimerkkejä näistä ovat erilaiset laskennalliset ohjelmistot, joilla laitoksen toimintaa voidaan mallintaa entistä tarkemmin. Näiden mallinnusten avulla saavutetaan paras mahdollinen hyötysuhde esimerkiksi uusittaessa komponentteja.

9. Miten ydinvoima-ala kehittyy tulevaisuudessa?

Pienreaktorit (Small Modular Reactors, SMR) ja niiden rooli energiamarkkinoilla ovat puhuttaneet viime aikoina paljon, koska ne ovat monipuolinen työkalu ilmastonmuutoksen torjuntaan. Pienreaktoreiksi kutsutaan sähköteholtaan alle 300 MW:n ydinvoimalaitoksia. Matalamman sähkötehon lisäksi ne erottuvat suurista laitoksista myös sarjavalmisteisuuden ansiosta. Pienreaktoreilla hiilidioksidipäästötöntä energiaa, esimerkiksi sähkön, lämmön tai vedyn muodossa, voitaisiin tuottaa entistäkin tehokkaammin, joustavammin ja pienemmillä kustannuksilla.

Me Fortumilla kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja työkaluja esimerkiksi pienreaktorilaitosten simulointiin, sekä selvitämme ja edistämme liiketoimintamahdollisuuksia alalla.

10. Mitkä ovat Fortumin tulevaisuuden suunnitelmat ydinvoiman osalta?

Ydinvoimalla on tärkeä rooli myös tulevaisuuden strategiassamme, joka keskittyy puhtaaseen energiaan. Ydinvoima on merkittävässä osassa, kun tavoittelemme päästöttömän sähköntuotannon kasvua, ja kehitämme ydinvoimaratkaisujamme jatkuvasti. Näemme esimerkiksi pienreaktorit osana ydinvoiman tulevaisuutta, ja työskentelemme aktiivisesti niiden tutkimus- ja kehitystyön parissa. Meitä kiinnostavat myös ydinvoiman mahdollisuudet lämmön ja vedyn tuotannossa.

Fortumin Loviisan voimalaitoksen nykyiset käyttöluvat ovat voimassa vuosien 2027 ja 2030 loppuun saakka. Jätimme maaliskuussa 2022 käyttölupahakemuksen molemmille yksiköille vuoden 2050 loppuun saakka. Loviisan voimalaitoksen käyttöiän jatkaminen tukee Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa toimitusvarman, kilpailukykyisen ja kestävän energiajärjestelmän rakentamisen.

Nuclear power

Hiilidioksidipäästötöntä energiaa – tutustu ydinvoimaan Fortumilla

Lue lisää ydinvoimasta