Lehdistötiedote

Utajärven vedenlaatua parannetaan Fortumin, Utajärven kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyöllä

14 toukokuu 2020, 11:00

Utanen2

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 14.05.2020

Fortum rakentaa yhteistyössä Utajärven kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa veden laatua parantavan lisävesiputken Utasen voimalaitoksen ylävesialtaasta Utajärveen.

Entinen Utajärvi on jakautunut Utasen voimalaitoksen alakanavan molemmille puolille. Pohjoispuolen altaan veden vaihtuvuutta ja laatua parannetaan johtamalla sinne vettä Oulujoesta. Tätä varten rakennetaan lisävesiputki, joka mahdollistaa 1,7 m3/s juoksutuksen Fortumin Utasen voimalaitoksen ylävesialtaasta Utajärveen.

Vettä johdetaan Utasen yläaltaasta Utajärveen jatkossa joka vuosi 15. toukokuuta ja 30. syyskuuta välisenä aikana. Tehtyjen selvitysten ja mallinnusten perusteella hankkeella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus Utajärven vedenlaadun parantumiseen.

Putkilinja sijoittuu Utasen voimalaitoksen patoaltaan itärannalta Haaposaaren uomaan, joka purkaa vedet Utajärven eteläpäähän. Putkilinja alittaa Utasentien, joten tie tulee olemaan putken rakentamisen takia poikki alustavan aikataulun mukaan kolmen päivän ajan kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Utajärven kunta on saanut vesilain mukaisen luvan hankkeelle vuonna 2017. Putkilinjan alueella on toteutettu Museoviraston määräämät arkeologiset tutkimukset kesällä 2019.  

Putken rakentamisesta vastaa Fortum Power and Heat Oy. Fortum luovuttaa hankkeen Utajärven kunnalle rakennusurakan valmistumisen jälkeen. Samalla siirtyy lisävesiputken käyttö- ja kunnossapito Utajärven kunnan vastuulle.

Rakennustyöt alkavat 18.toukokuuta 2020 ja hankkeen urakoitsijana toimii GRK Infra Oy.

Hanke on osa OUMO-ohjelmaa. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Fortum 51 %, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 39 % ja Utajärven kunta 10 % osuudella. Rakennusurakan tulisi alustavan aikataulun mukaan olla valmis elokuun puolessa välissä.

Oulujoen vesistön puitesopimus (OUMO)

Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistö-alueen kuntaa Fortum, Oulun Energia sekäPohjois-Pohjanmaan jaKainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka jakaa vuosittain noin 150 000 euroa. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilta edellytetään aina hankkeisiin omarahoitusosuutta.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, +358 40162 3901

Esko Spets, Käyttöteknikko, Utajärven kunta, +358 50058 4459