Lehdistötiedote

ELY-keskuksen rahoituksen vuonna 2020 saaneet OUMO-hankkeet

11 toukokuu 2020, 14:28

Miesjoki kone levittää soraa 20190702 111447 002

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 11.05.2020

Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen (OUMO) toteutumisesta vastaava ohjausryhmä on päättänyt vuonna 2020 rahoitettavista kehityshankkeista. Tänä vuonna rahoituksen sai yhdeksän erilaista Oulujoen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta. 

OUMO-hankkeiden tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa  virkistyskäyttömahdollisuuksia voimakkaasti säännöstellyllä Oulujoen vesistöalueella.

ELY-keskukset myönsivät rahoitusta seuraaville OUMO-hankkeille vuona 2020

 • Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueen lohenpoikasten istutushanke 2020-2021, vuoden 2020 työt. Tuki-istutuksia on tehty vuodesta 2005 alkaen, ja ne ovat osa vaelluskalahanketta, jonka tavoitteena on kotiuttaa vaelluskalakantoja Oulujoen sivujokiin.
 • Lisävesiputken rakentaminen ja veden johtaminen Utasen voimalaitoksen yläaltaasta Utajärveen. Tavoitteena on parantaa Utajärven vedenlaatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.
 • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot vuonna 2020. Kiinniottolaitteen käyttö ja kehitystyö jatkuvat myös kaudella 2020. Ylisiirtoja pyritään toteuttamaan syksyllä 2020, mikäli ylisiirroille myönnetään lupa.
 • Oulun Kaupunginojan ja Juurusojan kunnostussuunnittelun jatkohanke. Tavoitteena on kaupunginojan vedenlaadun parantaminen ja turvaaminen, virkistyskäytön edistäminen ja maisemallisten arvojen parantaminen.
 • Taimenen kotoutusistutusten seuranta Oulun Hupisaaren puroissa 2019-2023, vuoden 2020 työt.
 • Vaalankurkun venevalkaman suunnittelu
 • Oulujoen veneväylän välillä Koivikonranta-Kirkkosaari, ja Kirkkosaaren venesataman ruoppaussuunnitelma Muhoksella.
 • Muhosjoen Kaikuluotaus välillä Kirkkosaari-Honkala. Tavoitteena saada tietoa Muhosjoen kunnosta mahdollista kunnostussuunnitelmaa varten.
 • Önkkörin alueen kunnostus Kajaanissa, vuoden 2020 työt. Kolmivuotinen hanke saadaan päätökseen tänä vuonna.

Vuonna 2019 toteutetut Oulujoen virkistyskäyttömahdollisuuksia parantaneet vapaaehtoiset OUMO-hankkeet

 • Lohenpoikasten istutushanke 2018 – 2019, vuoden 2019 työt valmistuneet. Hanke jatkuu vuosina 2020 -2021.
 • Uppopuiden poisto Merikosken voimalaitoksen alapuolelta ja Hartaanselältä on valmistunut.
 • Nokkaojan venevalkama on valmistunut.
 • Vanhan Emäjokiaineiston inventointi, digitointi ja säilytys on saatu valmiiksi.
 • Önkkörin alueen vuoden 2019 kunnostustyöt on saatu tehtyä. Työt jatkuvat vuonna 2020.
 • Oulujoen veneväylän kaikuluotaus välillä Montta – Oulun raja on saatu suoritettua.
 • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot vuonna 2019.
 • Taimenen kotiutusistutusten seurantahankkeen vuoden 2019 kartoitukset on tehty. Hanke jatkuu vuosittain vuoteen 2023 saakka.
 • Juurusojan ja Kaupunkiojan kunnostushankkeessa toteutettu kuormitusselvitys valmistui.
 • Kankarin venesataman kunnostus valmistui Vaalassa.
 • Ristijärven kirkonkylän uima- ja venerannan kehittämishake valmistui.
 • Suomussalmen Jalonuoman esteetön kalastuspaikka saatiin valmiiksi.

Oulujoen vesistön puitesopimus (OUMO)

Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistö-alueen kuntaa Fortum, Oulun Energia sekäPohjois-Pohjanmaan jaKainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka jakaa vuosittain noin 150 000 euroa. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilta edellytetään aina hankkeisiin omarahoitusosuutta.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, +358 40162 3901

Susanna Juntunen, vesitalousasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, +358 295 038 305