Pörssitiedote

Fortumin tilinpäätöstiedote 2019: Vahva operatiivinen tulos vuonna 2019 – taloudelliset tavoitteet saavutettiin

06 helmikuu 2020, 09:00

Fortum sign 6

FORTUM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019 6.2.2020 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Loka–joulukuu 2019

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 552 (473) miljoonaa euroa, +17 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 398 (333) miljoonaa euroa, +20 %
 • Liikevoitto oli 444 (309) miljoonaa euroa, +44 %
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 65 (-44) miljoonaa euroa ja liittyi pääasiassa Fortumin osuuteen Uniperin tuloksesta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,22) euroa, josta 0,04 (-0,02) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,11 (0) euroa Uniperiin
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 261 (38) miljoonaa euroa
 • Fortum päätti myydä Joensuun kaukolämpöliiketoimintansa 530 miljoonalla eurolla ja pohjoismaisten tuulivoimalaitostensa 80 %:n osuuden 250 miljoonalla eurolla
 • 8.10. Fortum sopi hankkivansa vähintään 20,5 %:n Uniper-omistukset, noin 2,3 miljardin euron kokonaishintaan; Fortumin omistusosuus Uniperissa nousee yli 70,5 %:iin (vaatii viranomaishyväksynnät) ja Uniper-kokonaisinvestointi noin 6,2 miljardiin euroon

Tammi–joulukuu 2019

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 766 (1 523) miljoonaa euroa, +16 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 191 (987) miljoonaa euroa, +21 %
 • Liikevoitto oli 1 110 (1 138) miljoonaa euroa, -2 %
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 744 (38) miljoonaa euroa ja liittyi pääasiassa Fortumin osuuteen Uniperin tuloksesta
 • Osakekohtainen tulos oli 1,67 (0,95) euroa, josta -0,07 (0,15) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,71 (0) euroa Uniperiin. Vuonna 2018 osakekohtainen myyntivoitto 10 prosentin Hafslund Produksjon -osuuden myynnistä oli 0,09 euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva, yhteensä 2 015 (804) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa selvitettyjen futuurien muutoksesta, tulosparannuksesta ja saaduista osingoista
 • Sijoitetun pääoman tuotolle asetettu vähintään 10 %:n tavoite saavutettiin vuoden 2019 lopussa
 • Vertailukelpoisen nettovelan suhde käyttökatteeseen oli vuoden lopussa 3,0. Kun huomioidaan Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnin ja pohjoismaisten tuulivoimalaitosten myyntien vaikutus nettovelkaan, Fortum saavutti pitkän aikavälin tavoitteensa, joka on noin 2,5x
 • Fortumin hallitus esittää 1,10 (1,10) euron osinkoa osaketta kohden

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

 • Fortum on päättänyt käynnistää Puolassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Järvenpäässä, sijaitsevien kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoimintojensa vaihtoehtojen arvioinnin. Yksi tutkittavista tulevaisuuden vaihtoehdoista on myös kyseisten toimintojen myynti.

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: vuodelle 2020 noin 75 % hintaan 34 euroa/MWh ja vuodelle 2021 noin 40 % hintaan 33 euroa/MWh
 • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 700 miljoonaa euroa (arvioitiin aiemmin jäävän alle 600–650 miljoonan euron) vuonna 2020. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Luku sisältää noin 200 miljoonaa euroa aurinko- ja tuulivoimainvestointeja pääoman kierrätykseen tähtäävän liiketoimintamallin mukaisesti

Taloudelliset avainluvut

Milj. euroa 2019 2018
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,0 6,7
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,0 3,6

Tunnuslukuja

Milj. euroa IV/19 IV/18 2019 2018
Liikevaihto 1 553 1 599 5 447 5 242
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 552 473 1 766 1 523
Vertailukelpoinen liikevoitto 398 333 1 191 987
Liikevoitto 444 309 1 110 1 138
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 65 -44 744 38
Tulos ennen tuloveroja 454 261 1 728 1 040
Tulos/osake, euroa 0,40 0,22 1,67 0,95
Liiketoiminnan rahavirta 261 38 2 015 804
Oma pääoma/osake, euroa     14,61 13,33
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)     5 260 5 509

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

”Vuonna 2019 jatkoimme päättäväisesti Fortumin strategian toteuttamista. Keskityimme kaikissa liiketoiminnoissamme toiminnan tehostamiseen, uudelleenarvioimme kaukolämpöliiketoimintojamme, jatkoimme aurinko- ja tuulivoiman rakentamista, sovimme Uniper-omistusosuutemme kasvattamisesta ja paransimme taloudellista tulostamme merkittävästi. Vuoden lopussa saavutimme toisen pitkäaikaisista taloudellisista tavoitteistamme, 10 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle.

Kesäkuussa ilmoitimme aikomuksestamme arvioida kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoimintojemme strategisia vaihtoehtoja Virossa ja Joensuussa. Arviointi johti Joensuun liiketoimintojen myyntiin 10.1.2020 noin 530 miljoonalla eurolla. Kaupalla vapautimme pääomaa, vahvistimme tasettamme ja realisoimme arvoa. Tänään kerroimme suunnitelmistamme laajentaa arvionti koskemaan kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoimintojamme kaikissa Baltian maissa, Puolassa sekä Järvenpäässä.

Lokakuussa sijoituksemme Uniperiin otti harppauksen eteenpäin, kun sovimme yli 20 prosentin lisäosuuden ostamisesta. Marraskuussa Venäjän hallituksen komissio antoi kaupalle hyväksyntänsä tietyin ehdoin. Ehtojen yksityiskohtien selvittäminen on viivästynyt Venäjän hallituksen äskettäisen vaihtumisen vuoksi. Viranomaishyväksyntä Yhdysvalloissa saatiin joulukuussa. Odotamme edelleen, että kauppa saadaan päätökseen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuten olemme ja aiemmin todenneet, enemmistöosuuden myötä edellytämme, että Uniperin hallintoneuvoston kokoonpanoa päivitetään vastaamaan Fortumin omistusosuutta, mihin luonnollisesti sisältyy puheenjohtajuus.

Uniperin pääomistajana Fortum keskittyy yhteistyöhön ja yhtiöiden strategioiden yhteensovittamiseen. Fortumilla ja Uniperilla on jo nyt hyvät valmiudet edistää Euroopan energiamurrosta. Molemmat yhtiöt hyötyisivät kuitenkin vielä enemmän yhteisestä strategiasta, jonka tavoite on mahdollistaa hiilineutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä. Eurooppalaiset odottavat, että siirtymäaikana energiayhtiöt toteuttavat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, mutta huolehtivat samalla kohtuuhintaisen sähkön ja lämmön saatavuudesta kaikkina aikoina. Saksan hallituksen viime viikon lakiehdotus hiilen alasajosta heijastaa näitä vaatimuksia – hiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa lopetetaan asteittain viimeistään vuoden 2038 loppuun mennessä. Fortumin strategia tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja huomioimme tavoitteen myös investoinneissamme. Olemme tyytyväisiä Uniperin päätökseen sulkea yhtiön vanhat kivihiililaitokset Saksassa, kun yhtiön uusi hiilivoimalaitos Datteln 4 otetaan käyttöön. Niin kauan kun hiiltä on käytettävä toimitusvarmuuden takaamiseksi Saksassa, on järkevää käyttää tuotannossa tehokkaimpia ja puhtaimpia laitoksia.

Vähensimme tuotantomme hiilidioksidipäästöjä vuoden 2019 aikana ja jatkamme tätä työtä myös tulevaisuudessa. Olemmekin päättäneet tiukentaa vuoden 2020 ilmastotavoitettamme Fortumin oman tuotannon osalta hiilidioksidipäästöjen osalta 10 prosentilla, 180 hiilidioksidigrammaan kilowattitunnilta. Rakennamme lisää aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntäen samalla pääomankierrätykseen perustuvaa liiketoimintamalliamme, mikä tarjoaa meille mahdollisuuden lisätä investointeja rajallisella omalla pääomalla. Toinen merkittävä keino päästöjen vähentämiseen on Espoon kaukolämpötuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana. Kehitystyötä kiihdytettiin hiljattain asettamalla uudeksi välitavoitteeksi kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Muita esimerkkejä työstämme puhtaamman energiajärjestelmän eteen Suomessa ovat Inkoon hiilivoimalaitoksen purkaminen ja purkumateriaalien kierrättäminen 92-prosenttisesti, Meri-Porin hiilivoimalaitoksen asettaminen osaksi Suomen kansallista huoltovarmuusreserviä heinäkuusta 2020 alkaen sekä Fortumin osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotannon hiljattain tekemä päätös sulkea Naantali 2 -hiilivoimalaitos. Ruotsissa Fortumin yhteisyritys Stockholm Exergi on päättänyt sulkea viimeisen hiiltä polttoaineenaan käyttävän laitosyksikön kuluvan lämmityskauden jälkeen.

Vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi yli 200 miljoonalla eurolla 1,2 miljardiin euroon, pääasiassa Generation-segmentin selvän tulosparannuksen ansiosta. Hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat myös Consumer Solutions- ja Russia -segmenttien edellisvuotta paremmat tulokset. Lisäksi osuutemme osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta nousi lähes 750 miljoonaan euroon, mikä johtuu suurelta osin osuudestamme Uniperin tuloksesta. Toimenpiteet rahavirtojen optimoimiseksi ja vuoden 2019 vahva tulos kasvattivat rahavirtamme yli 2 miljardiin euroon. Fortumin vertailukelpoinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli vuoden lopussa 3,0x. Voin ilokseni todeta myös, että Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnin loppuunsaattamisen sekä pohjoismaisten tuulivoimalaitosten 80 %:n osuuden myynnin myötä saavutimme tammikuussa 2020 myös toisen pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteemme: vertailukelpoinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen noin 2,5x. Vahvan rahavirran ylläpitäminen ja johdonmukainen velkaantumisasteen pienentäminen ovat myös keskeiset luottoluokitukseemme vaikuttavat tekijät. Fortumille vähintään BBB tason vahva investment grade -luottoluokitus on tärkeä varmistaaksemme taloudellisen joustovaran ja rahoitusasemamme Uniper-kaupan jälkeen.

Neljännen vuosineljänneksen tuloksen avaintekijä oli vesivoiman tuotantomäärien selvä kasvu ja hyvä operatiivinen tulos Generation-segmentissä. Suojausten ansiosta saavuttamamme sähkön hinta nousi, vaikka spot-hinnat Pohjoismaissa olivat selvästi edellisvuotta matalammat. Myös kaikki muut liiketoimintasegmentit paransivat tulostaan. City Solutions -segmentin tulos kohentui pettymykseksi jääneen kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Consumer Solutions -segmentissä hyvä työ jatkui ja käyttökate kasvoi yhdeksäntenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Russia-segmentissä tulosta tuki lämpöliiketoiminnan parannus.

Fortumin vuoden 2019 tuloksen, taloudellisen tilanteen ja tulevien vuosien näkymien perusteella Fortumin hallitus ehdottaa, että osinko pidetään edellisvuoden tasolla ja että vuodelta 2019 maksettaisiin osinkoa 1,10 euroa/osake. Osakekohtainen tulos oli 1,67 euroa. Ehdotus osingoksi vastaa osingonmaksusuhdetta 66 %, joka on osinkopolitiikkamme 50–80 % mukainen.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja kovasta työstä vuoden aikana sekä asiakkaitamme ja kaikkia muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta.”

Espoo, 5.2.2020

Fortum Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus/webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus järjestetään 6.2.2020 klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille.

Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 8171 0310, vahvistuskoodi: 37928523#.

Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavissa tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com 

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Tapahtumakalenteri 2020:

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan viimeistään viikolla 8.

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2020:

 • tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 29.4.2020 noin klo 9.00
 • tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus 17.7.2020 noin klo 9.00
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2020 noin klo 9.00

Fortumin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on määrä pitää 17.3.2020. Mahdolliseen osinkoon liittyvät päivämäärät vuonna 2020 ovat seuraavat:

 • osingon irtoamispäivä 18.3.2020
 • osingon täsmäytyspäivä 19.3.2020
 • osingon maksupäivä 26.3.2020

Fortumin vuoden 2020 pääomamarkkinapäivä on määrä pitää 3.12.2020.

Uniper julkaisee tapahtumakalenterinsa verkkosivustollaan osoitteessa www.ir.uniper.energy. Uniper julkistaa vuoden 2020 osavuosikatsauksensa seuraavasti:

 • tilikauden 2019 raportti 10.3.2020
 • tammi–maaliskuun 2020 tulos 7.5.2020
 • tammi–kesäkuun 2020 tulos 11.8.2020
 • tammi–syyskuun 2020 tulos 10.11.2020

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Katsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.