Pörssitiedote

Fortumin hallituksen lausunto osakkeenomistaja WWF Suomen ehdotuksesta yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

24 helmikuu 2020, 11:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2020 KLO 11.30

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot

Fortum Oyj julkisti kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.2.2020. Yhtiökokouskutsun asiakohta 20 sisälsi osakkeenomistaja Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund for Nature, Suomen Rahasto, sr:n (WWF Suomi) ehdotuksen Fortumin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Osakkeenomistaja on ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen sisällytetään Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tavoite lisäämällä uusi 17 §. Samalla nykyinen 17 § muutettaisiin vastaavasti 18 §:ksi. Ehdotettu yhtiöjärjestyksen uusi 17 § on seuraava:

”Yhtiön hallituksen on arvioitava liiketoiminnan ilmastoriskit ja laadittava aikataulutettu tieteeseen perustuva suunnitelma Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden toiminnan sopeuttamisesta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen lämpenemisrajaan. Ilmastoriskeistä, sopeuttamissuunnitelmasta ja sen toteutumisesta on raportoitava vuosittain, ensimmäisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.”

Käsiteltyään ja harkittuaan asiaa huolellisesti hallitus on päätynyt suosittelemaan, että varsinainen yhtiökokous hylkää ehdotuksen. Lisäksi hallitus toteaa kunnioittavasti:

WWF Suomen Fortumin hallitukselle toimittaman lisämateriaalin mukaan Pariisin ilmastosopimuksen huomioiminen ja liiketoiminnan sopeuttaminen 1,5 asteen lämpenemisrajan mukaiseksi edellyttää, että hiilenkäytön tulisi käytännössä loppua OECD-maissa ja Venäjällä vuoteen 2031 mennessä. WWF Suomen ehdotukseen on myös sisäänrakennettuna edellytys, että Fortum ottaa käyttöön ns. tieteeseen perustuvat tavoitteet -kehikon (Science Based Targets Initiative framework; SBTi), jota käytettäisiin ohjaamaan Fortumin strategiaa, toimintoja ja päästövähennyksiä. SBTi:n mukaisessa tavoiteasetannassa huomioidaan kaikki tuotantomuodot, ei vain hiileen perustuva.

Yli 80 prosenttia Fortumin päästöistä syntyy Venäjällä, jossa energiatuotanto nojaa vielä voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin. Fortumin pääasiassa maakaasukäyttöisistä voimalaitoksista koostuva portfolio on verrokkiryhmässään maan uusin ja tehokkain, ja Fortum onkin jo vähentänyt tuotantonsa hiilidioksidin ominaispäästöjä 20 prosentilla vuodesta 2009. Fortum on myös Venäjän suurin uusiutuviin tuotantomuotoihin, etenkin tuulivoimaan sijoittanut yhtiö. SBTi-hyväksytyn tavoitteen pitää kuitenkin kattaa vähintään 95% yhtiön suorista ja välillisistä kasvihuonepäästöistä ja muutokset fossiilisten polttoaineiden, etenkin maakaasun käyttöön näin laajassa mittakaavassa eivät ole mahdollisia Venäjällä lyhyellä aikavälillä.

Fortum on myös keskellä suurta muutosta Uniper-yrityskauppansa vuoksi, eikä yhtiöllä ole vielä riittävää näkyvyyttä siihen miltä Fortumin ja Uniperin yhdistetty portfolio tulevaisuudessa näyttää, jotta se voisi asettaa SBTi:n edellyttämän pitkän aikavälin tavoitteen (vähintään viideksi ja enintään 15 vuodeksi). Yhteinen strategia ja toimintojen yhteensovittaminen ovat edellytyksiä yhteisille päämäärille, eikä muutostilanteessa tavoitteiden asettaminen yksin Fortumille ole järkevää.

Lisäksi Fortum uskoo, että ydinvoima ja hiilinieluteknologiat, kuten hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja käyttö (Carbon Capture and Storage and Usage) ovat avainasemassa hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Näkemys on linjassa Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Energy Technology Perspectives -skenaarion kanssa. SBTi:n odotetaan julkistavan toimialakohtaisen 1,5 asteen mukaisen ohjeistuksen energiayhtiöille, joka perustuu IEA:n päivitettyyn 1,5 asteen Energy Technology Perspectives -skenaarioon. Fortum odottaa tätä ohjeistusta ennen kuin se voi lopullisesti arvioida ovatko SBTi-hyväksytyt tavoitteet sovellettavissa yhtiön liiketoimintaan.

Hallitus toteaa erityisesti, että Fortumin yhtiöjärjestyksen muuttaminen tavalla, jota WWF Suomi on ehdotuksessaan, sen saatekirjeessä, lisäselvityksessä ja yhtiön kanssa käymissään keskusteluissa esittänyt tarkoittaisi poikkeamista yhtiön osakeyhtiölain mukaisesta tarkoituksesta, joka on tuottaa pitkällä aikavälillä voittoa yhtiön osakkeenomistajille, yleishyödyllisen yhtiön suuntaan.

Lopuksi todettakoon, että johdonmukainen työ puhtaamman maailman puolesta on kaiken toiminnan lähtökohta Fortumilla ja yhtiön strategia on rakennettu sille olettamalle, että Fortum menestyy hiilineutraalissa yhteiskunnassa. Hallituksen näkemyksen mukaan tämänkaltaisten tai tiettyyn tavoitekehikkoon, kuten SBTi, sitoutuvien tavoitteiden toistaminen tai kirjaaminen yhtiöjärjestykseen ei ole tarpeellista tai tavanomaista. Mahdollisuus asettaa tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita Fortumin ja Uniperin yhdistetyille portfolioille arvioidaan, kun työ yhtiöiden strategioiden yhteensovittamiseksi on saatu päätökseen. Fortumin tavoitteena on saada tämä työ tehtyä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Espoo, 24.2.2020

Fortum Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Måns Holmberg, päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 044 518 1518
Rauno Tiihonen, päällikkö, sijoittajasuhteet, puh. 010 453 6150

Media:
News Desk 040 198 2843

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi