Lausunto hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen ehdoista

Fortumin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2020–2025

Office buildings

Lausunto annettu 21.1.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/138/2020

Fortum kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisiä ehtoja vuosina 2020–2025.

Alla yksityiskohtaiset huomiomme asetusehdotukseen.  

Muistio - yleisperustelut

1.2 Tavoitteet

”Tarkoituksena on ollut, että kannustepaketti jakaantuisi puoliksi sähkön ja lämmön yhteistuotantoon liittyvien investointien edistämiseen sekä puoliksi muuhun kuin polttoon perustuvaa teknologiaa hyödyntävien investointien edistämiseen (esimerkiksi lämpövarastot, geoterminen energia ja suuret lämpöpumput).”

 • Fortum ei näe tarvetta kannustepaketin jakamista puoliksi sähkön ja lämmön yhteistuotantoon liittyvien investointien edistämiseen sekä puoliksi muuhun kuin polttoon perustuvaa teknologiaa hyödyntävien investointien edistämiseen (esimerkiksi lämpövarastot, geoterminen energia ja suuret lämpöpumput)
 • Ehdotamme tästä jaosta luopumista, koska pääpainon tulisi olla päästövähennysten maksimoimiseksi muuhun kuin polttamiseen perustuvissa ratkaisuissa

1.4 Tukiohjelman määrärahat

” Tukiohjelmalle on julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020–2022 varattu 30 milj. euroa vuodessa (yhteensä 90 milj. euroa).”

 • Ellei jo käytäntönä, Fortum ehdottaa mahdollisesti myöntämättä jääneen vuosittaisen tukimäärän siirtämistä seuraavan vuoden tukimäärään
 • Esimerkiksi jos 2020 hankkeita tuetaan 20 miljoonalla eurolla, vuonna 2021 hanketukea olisi saatavilla 30 + ( 30 – 20 ) eli 40 miljoonaa euroa

Artiklakohtaiset kommentit

§5. Tuettavat hankkeet

”Investointituen myöntämistä koskevassa harkinnassa etusijalla olisivat tukiohjelman tavoitteiden mukaisesti investointihankkeet, joilla edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallistamista hyödyntämistä.”

 • Ensisijainen tavoite on löytää kustannustehokkaimmat tavat luopua hiilen poltosta
 • On tärkeä sisällyttää selvästi eri lähteistä saatavilla olevat hukkalämmöt sekä niiden hyödyntämisen vaatima infrastruktuuri (esim. lämpöpumput ja -putket) tuettavien hankkeiden piiriin, erityisesti teollisten prosessien sekä datakeskusten hukkalämmön tapauksessa
 • Tukea ei tulisi myöntää hankkeille, jotka voivat vaarantaa muiden tavoitteiden, kuten esimerkiksi kansallisten kiertotaloustavoitteiden saavuttamista

”Investointitukea voidaan myöntää yksilöidyllä energiankäyttöalueella hiilen energiakäytöstä kokonaan ennen 1 päivää toukokuuta 2025 luopuvien energiantuottajien sellaisiin investointihankkeisiin, jotka edistävät…”

 • Suurten energiatoimijoiden rooli kunnianhimoisiin kansallisiin tavoitteisiin pääsemisessä on ratkaiseva, joten suurimpiin sitoumuksiin liittyvien hankkeiden tulisi olla hakuprosessissa etusijalla
 • Tuki ollaan rajaamassa toimijoille, jotka luopuvat hiilestä 1.5.2025 mennessä, vaikka aiemmin on kommunikoitu yleisemmin irtautuminen ”vuonna 2025” (VN: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/ministeri-tiilikainen-kivihiilen-kielto-2029-kannustepaketti-nopeille-luopujille)
 • Hiilestä luopumisen aikataulun tulisi olla linjassa aiemman viestinnän kanssa eli luopuminen tapahtuisi viimeistään 31.12.2025
 • Mikäli tuen hakuun ja saantiin liittyvä prosessiaikataulu pysyisi samalla ennallaan, antaisi tämä lisäaikaa toteuttaa tuetut hankkeet onnistuneesti

§7. Investointituen saaja

”Pykälän 2 momentin 4 kohdan mukaan investointitukea ei myönnettäisi asunto-osakeyhtiöille tai asuinkiinteistöille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.”

 • Yhteiskunnallisesti kustannustehokkainta ja ympäristölle tehokkainta on tuottaa ja jakaa lämmitys keskitetysti, mikä mahdollistaa myös tehokkaamman jouston sähkö- ja lämpöjärjestelmässä
 • Tuen on päästövähennysten maksimoimiseksi kohdistuttava energiantuottajiin, jotka ovat käyttäneet hiiltä omassa energiantuotannossaan, kuten §5:ssä todetaan: ”Investointitukea voidaan myöntää yksilöidyllä energiankäyttöalueella hiilen energiakäytöstä kokonaan ennen 1 päivää toukokuuta 2025 luopuvien energiantuottajien sellaisiin investointihankkeisiin, jotka edistävät…”

8 §. Investointituen enimmäismäärä

”Hankekohtaisen harkinnan perusteella myönnettävän investointituen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 30 prosenttia. Investointitukea voidaan korottaa kymmenen prosenttiyksikköä siltä osin kuin hanke sisältää uutta teknologiaa.”

 • Toivomme käsitteelle ”uusi teknologia” tarkempaa määrittelyä
 • Ehdotamme käsitteen piiriin sisällytettäväksi esimerkiksi päästövähennyksiä kiihdyttäviä digitaalisia ratkaisuja, kuten optimointia ja järjestelmäautomaatiota

§14. Omaisuuden käyttö- ja luovutusrajoitus

” Investointituen kohteena ollutta omaisuutta tulee käyttää tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen viiden vuoden ajan eikä omaisuutta saa mainittuna aikana luovuttaa toiselle taikka siirtää toisen omistukseen tai hallintaan.”

 • Rajoitus on tarpeettoman laaja. Se ei edistä tervettä markkinakehitystä mahdollistamalla tarkoituksenmukaista omistus -ja rahoituspohjaa. Tämä on erityisen haitallista tilanteessa, jossa korkeat tulevat investointikustannukset korostuvat
 • Kokonaista liiketoimintaa tulisi kohdella eri tavoin kuin yksittäistä laitosta, minkä johdosta liiketoiminnan myynti kokonaisuudessaan tulisi Fortumin mielestä sallia
 • Itse tavoite varmistaa investointituen mukainen käyttö on luonnollinen ja hyväksyttävä
 • Hankkeen kelpoisuus muilta osin takaisi osaltaan päästövähennystavoitteeseen pääsemisen, omistuspohjasta riippumatta

”Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi hakemuksesta poiketa 1 momentissa säädetyistä käyttö- ja luovutusrajoituksista.”

 • ”Erityinen syy” pitäisi määritellä täsmällisemmin asetuksessa

Lisätietoja:

Merja Paavola, Public Affairs (merja [piste] paavola [ät] fortum [piste] com, 050 396 1161)
Heikki Keskiväli, City Solutions (heikki [piste] keskivali [ät] fortum [piste] com, 040 563 7308)

Merja Paavola

Corporate Vice President, Public Affairs
Johtaja, Fortumin yhteiskuntasuhteet
Puhelin: +358 50 396 1161
merja [piste] paavola [ät] fortum [piste] com