Lehdistötiedote

ELY-keskusten rahoitus vuoden 2019 OUMO-hankkeille varmistui

08 huhtikuu 2019, 09:27

OUMO-hanke-ylisiirtolaite-1500

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 08.04.2019

Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen toteutumisesta vastaava ohjausryhmä päätti syyskuussa 2018 vuoden 2019 rahoitettavista hankkeista. Maaliskuussa varmistui Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten rahoitus yhdelletoista OUMO-hankkeelle. 

Vuonna 2018 toteutetut kymmenen OUMO-hanketta ovat edenneet suunnitellusti. Listalla mukana olleelle Kirkkosaaren talviuintipaikalle ei sen sijaan ole löytynyt sopivaa sijoituspaikkaa Muhoksen alueelta ja hanke jäi näin ollen toteuttamatta. 

OUMO-hankkeiden tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa Oulujoen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Vuonna 2019 saavat seuraavat OUMO-hankkeet rahoitusta ELY-keskuksilta:

- Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueella istutetaan 50 000 kpl merilohen tai -taimenen poikasia. Tuki-istutukset on aloitettu jo vuonna 2005 ja ne ovat osa vaelluskalahanketta, jonka tavoitteena on kotiuttaa vaelluskalakantoja Oulujoen sivujokiin.
- Muhoksen kunnan alueella toteutetaan hanke, jossa kaikuluodataan Montan ja Oulun rajan välistä veneilyreittiä Oulujoella.
- Muhoksen, Utajärven, Vaalan ja Fortumin yhteisen kalojen kiinniottolaitteen käyttöä ja kehittämistä jatketaan, ja lohen ylisiirrot aloitetaan 2019, mikäli ylisiirroille myönnetään lupa.
- Oulun kaupungin alueella sijaitsevan Hupisaaren purojen viisivuotisen kotoutusistutushankkeen tulosten seurantaa jatketaan.
- Oulun kaupungin alueella käynnistetään Juurusojan/kaupunginojan suunnittelu. Hankkeessa tuotetaan Kaupunginojan ja Juurusojan nykytilaselvitys ja tunnistetaan vesistöjen ongelmakohdat, joihin voidaan myöhemmässä vaiheessa suunnitella tarpeellisia vesiensuojelurakenteita ja tätä kautta parantaa Kaupunginojan ja Juurusojan vedenlaatua.
- Oulun kaupungin alueella käynnistetään hanke, jossa Hartaanselältä poistetaan uppopuita.
- Vaalan kunnassa kunnostetaan Kankarin venesatama.
- Kajaanissa jatketaan kolmivuotista Önkkörin alueen kunnostustyötä.
- Ristijärven kunnassa nostetaan korjaustoimenpiteiden avulla uima- ja venerannan palvelutasoa.
- Suomussalmen kunnassa rakennetaan esteetön kalastuspaikka Jalonuomaan.
- Utajärven kunnassa rakennetaan lisävesiputki Utasen yläaltaasta Utajärveen. Hankkeeseen on tullut lisärahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoituksena OUMO-rahoituksen ulkopuolelta.

Vuonna 2018 saatiin toteutettua seuraavat kymmenen OUMO-puitesopimuksen mukaista hanketta:

- Oulujoki-työryhmän toiminta käynnistettiin.
- Oulun kaupungin alueella sijaitsevien Hupisaarten purojen kaksivuotinen kunnostushanke taimenen lisääntymisalueiksi saatiin päätökseen.
- Utajärven ruoppaus saatiin valmiiksi.
- Toteutettiin lohenpoikasten istutushankkeet vuodelle 2018.
- Montan kalojen ylisiirtolaitteen koekäyttö ja laitteiston säätäminen jatkui. Merialueella kaloissa havaitun virustaudin vuoksi ei lohia voitu siirtää joen yläjuoksulle vuonna 2018.
- Oulussa aloitettiin uppopuiden poisto Merikosken voimalaitoksen alapuoliselta vesialueelta.
- Vaalassa käynnistettiin Nokkaojan venevalkaman kunnostus.
- Sotkamossa saatiin valmiiksi Hirvenniemen vesialueen kehittämishanke.
- Vanhan Emäjoen vesivoimarakentamista koskevan valokuva ja audiovisuaalisen aineiston inventointi-, digitointi- ja säilytyshanke aloitettiin, ja se valmistuu vuoden 2019 aikana.
- Kajaanissa käynnistettiin Önkkörin alueen elinympäristökunnostus. Hanke jatkuu vuoteen 2020 saakka.
 

Oulujoen vesistön puitesopimus (OUMO)

Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistö-alueen kuntaa, Fortum, Oulun Energia sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka jakaa vuosittain noin 150 000 euroa. ELY-keskusten vuosittainen rahoitusosuus on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilta edellytetään aina hankkeisiin omarahoitusosuutta.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, +358 40162 3901

Jari Pesonen, Vesitalousasiantuntija, Kainuun Ely-keskus, +358 29 5023 861