Lehdistötiedote

Muutoksia Sotkamon reitin Ontojärven ja Sotkamonjärvien vesistösääntelyn tulvasuojelumääräyksiin

15 maaliskuu 2019, 13:30

Fortum, vesivoima

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 15.3.2019

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päivittänyt Sotkamon reitin Ontojärven ja Sotkamonjärvien säännöstelylupaa poikkeuksellisten syystulvatilanteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi koko Oulujoen vesistössä. Fortum haki lupaan muutosta loppuvuodesta 2016 yhteistyössä Kainuun Voima Oy:n ja UPM Energy Oy:n kanssa. Hakemukseen saatiin myönteinen päätös Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta viime joulukuun lopussa ja päätös on nyt lainvoimainen.

Aluehallintoviraston päätös antaa poikkeuksellisissa syystulvatilanteissa mahdollisuuden poiketa Ontojärven ja Sotkamonjärvien säännöstelyluvassa syksylle määrätyistä tavallista alemmista vedenkorkeuksista ja näin hyödyntää järvien säännöstelytilavuutta paremmin. Lisäksi Koivukosken voimalaitoksen juoksutusmääräyksiä tulvatilanteessa muutettiin vastaamaan paremmin vesistön käyttäytymistä tulvatilanteissa.

Muutoksilla vähennetään juoksutusten aiheuttamia tulvahaittoja alapuolisessa vesistössä sekä tarpeettoman suurista tulvajuoksutuksista aiheutuvia haitallisen matalia vedenkorkeuksia Kajaanin keskustan vesialueella. Kevätsulamisen aikaistuessa muutoksella voidaan myös edesauttaa ympäristöllisten tavoitetasojen saavuttamista myöhemmin kesällä. Luvan mukainen poikkeaminen syysalennuksista saattaa aiheuttaa vettymishaittaa viljellyille rantapelloille, mikä korvataan Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti kertakaikkisina korvauksina kyseisten tilojen omistajille. Fortum on erikseen yhteydessä tilojen omistajiin korvauksen maksamiseksi.

Aluehallintoviraston mukaan lupamuutos oli tarpeellinen, koska olosuhteet ovat muuttuneet ja nykymääräysten mukainen säännöstely aiheuttaa poikkeuksellisissa tulvatilanteissa haittaa ja vahinkoa, jotka voidaan ainakin osittain välttää muutoksen avulla. Oulujärvellä ja Oulujokivarressa on runsaasti asutusta, rakennelmia ja viljelyksiä, joille poikkeuksellisista tulvista aiheutuvat vahingot ovat mittavia. Ontojärven, Kiimasjärven ja Sotkamonjärvien syysalennuksien poikkeamisilla kasvatetaan käytettävissä olevaa varastotilavuutta poikkeustulvatilanteissa, mikä vähentää tulvavahinkoja Oulujärvellä ja Oulujokivarressa. Poikkeamislupa on käytössä vain erityisen vaikeissa tulvatilanteissa eikä sillä ei ole vaikutusta tavanomaiseen säännöstelykäytäntöön. Poikkeamistilanteessakaan ei kuitenkaan ylitetä Ontojärvelle, Kiimasjärvelle eikä Sotkamonjärville aiemmin määrättyjä ylimpiä vedenkorkeuksia.

Lupamuutoshakemuksen pohjana oli selvityshanke, joka toteutettiin voimayhtiöiden sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten yhteistyönä. Selvityshanke käynnistyi vuoden 2012 huomattavia tulvavahinkoja aiheuttaneen tulvan jälkeen ja sen tavoitteena oli tulvatilanteen parempi hallinta koko vesistön näkökulmasta.

Ontojärveä säännöstellään UPM Energy Oy:n omistamalla Katerman voimalaitoksella ja Sotkamonjärviä Kainuun Voima Oy:n omistamalla Koivukosken voimalaitoksella. Ontojärven ja Sotkamonjärvien säännöstelylupa siirrettiin viime syksynä yhtiöiden yhteisellä päätöksellä Fortumilta UPM Energy Oy:lle. UPM vastaa Sotkamon reitin vesien säännöstelystä, mutta Fortum vastaa edelleen ympäristö- ja kalatalousvelvoitteiden toteuttamisesta.

 

Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Matti Vuorinen, Säännöstelyn vastuunalainen johtaja, UPM, +358 20 4150 792
Marja Savolainen, Ympäristöpäällikkö, Fortum Oyj, +358 50 453 2344
Jari Pesonen, Vesitalousasiantuntija, Kainuun Ely-keskus, +358 29 5023 861

 

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi 

UPM Energy
UPM Energy on merkittävä toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 1500 MW:n tuotantokapasiteetilla mitattuna UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. UPM Energy -liiketoiminta-alueen palveluksessa on noin 60 energia-alan asiantuntijaa. www.upmenergy.fi