Sijoittajauutinen

Fortum päivittää strategiaansa ja vahvistaa aiemmat taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa

12 marraskuu 2018, 09:00

fortum-sign-web

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 12.11.2018 KLO 9.00

  • Fortum päivittää strategiaansa ja vahvistaa osinkopolitiikkansa ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidensa pysyvän ennallaan. Päivitetty strategia jatkaa kehitystä kohti Fortumin "For a cleaner world" -visiota.
  • Strategian tavoitteena on vahvistaa Fortumin kilpailukykyä ja taata kilpailukykyinen liiketoimintaportfolio 2020-luvulle.
  • Strategian keskiössä ovat toiminnan tehokkuus ja joustavuuden lisääminen sekä viime vuosina tehtyjen investointien tuottavuuden varmistaminen ja tuotantorakenteen optimointi.
  • Fortum hakee myös valikoitua kasvua sähkön arvoketjussa ja pyrkii luomaan perustaa uusille merkittäville liiketoiminnoille.
  • Strategiapäivityksestä kerrotaan yksityiskohtaisemmin Fortumin pääomamarkkinapäivässä 13.11.2018.

Fortum on käynyt läpi merkittävän muutoksen viime vuosina. Alkusysäyksen muutokselle antoi strateginen päätös luopua säädellystä sähkönjakeluliiketoiminnasta. Tämä on mahdollistanut vahvemman keskittymisen sähkön ja lämmön tuotantoon Uniper-investoinnin myötä sekä biomassaan ja jätteeseen perustuvan lämmön ja sähkön yhteistuotannon lisäämiseen. Lisäksi Fortum on luonut vahvan pohjan aurinko- ja tuulivoiman tuotannolle, kasvattanut kuluttajaliiketoimintaansa sekä laajentanut toimintaansa kierrätys- ja jäteratkaisuihin.

"Fortumin vuonna 2016 julkaisema strategia on tuottanut tulosta: meillä on nyt liiketoimintaportfolio, jolla on tulevina vuosina hyvää tuottopotentiaalia ja kilpailukykyä tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Nyt ensisijainen tavoitteemme on entisestään vahvistaa toimintakulttuuriamme tehokkuuden parantamiseksi kaikkialle Fortumiin. Näin varmistamme tehtyjen investointien tuottavuuden", toteaa Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark. "Aivan yhtä tärkeää on vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, sillä ne vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä kaikilla sektoreilla. Tässä puhdas sähkö on merkittävä mahdollistaja. Uskommekin, että 2020-luvusta tulee sähkön vuosikymmen".

Ne toimet, joihin yhteiskunta ryhtyy rajoittaakseen ilmastonmuutosta tarjoavat mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka auttavat kuluttajia ja teollisuutta sähköistämisessä ja päästöjen vähentämisessä. Kehitys haastaa energiayhtiöiden liiketoimintamalleja pitkällä aikavälillä. Päivitetyn strategian avulla Fortum pyrkii tarttumaan näihin mahdollisuuksiin.

Fortumin päivitetty strategia

Fortumin visio "For a cleaner world" säilyy ennallaan. Huoli ilmastonmuutoksesta, poliittiset päätökset ja sääntely sekä teknologian kehittyminen ohjaavat voimakkaasti siirtymistä päästöttömään energiajärjestelmään. Tämä muutos tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia yritykselle, jolla on puhtaan energian osaamista. Tulevaisuuden markkinaympäristö on aiempaa epävarmempi. Fortumin päivitetyn strategian neljä prioriteettia pyrkivät vastaamaan tähän kehitykseen:

1. Toiminnan tehokkuus ja joustavuuden lisääminen

Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen pitkällä aikavälillä edellyttää toiminnan tehokkuutta. Seuraavien 2-3 vuoden aikana Fortumin ensimmäinen strateginen prioriteetti on varmistaa, että nykyiset liiketoiminnat tuottavat jatkuvasti arvoa. Tämä saavutetaan tehokkaalla toiminnalla ja joustavuuden lisäämisellä. Kaikki mahdollinen joustavuus, niin joustava tuotanto kuin suurasiakkaiden ja kuluttajien kysyntäjoustokin, tarvitaan vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon tasapainottamiseksi.

Toiminnan tehokkuus ja joustavuuden lisääminen parantavat Fortumin taloudellista tulosta ja kassavirtaa, mikä antaa taloudellista liikkumavaraa. Lisäksi Fortum jatkaa tarkkaa investointien priorisointia. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan nettovelka/käyttökate -suhteen alentamista kohti pitkän aikavälin tavoitetta, joka on noin 2,5. Fortumin keskeisiä tavoitteita on investment grade -tason luottoluokitus.

2. Tehtyjen investointien tuottavuuden varmistaminen ja tuotantorakenteen optimointi

Viime vuosina Fortum on tehnyt useita isoja investointeja, joille nyt haetaan määrätietoisesti tuottoa yhtiön taloudellisen tuloksen vahvistamiseksi. Sijoitus Uniperiin, joka on tällä hetkellä Fortumin osakkuusyhtiö, kasvattaa Fortumin osakekohtaista tulosta, ja Uniperin osinko kasvattaa Fortumin kassavirtaa. Uniperin suurimpana osakkeenomistajana Fortumin tavoitteena on arvon luominen molemmille yhtiölle ja niiden sidosryhmille.

Lisäksi Fortum jatkaa liiketoimintojensa arviointia muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteitä arvioitaessa kriteereinä ovat strategian mukaisesti päästöttömyys, joustavuus ja alhaiset käyttökustannukset.

3. Valikoitu kasvu sähkön arvoketjussa

Fortum aikoo jatkaa kasvua päästöttömässä sähköntuotannossa, pohjautuen Fortumin vahvaan osaamiseen. Aurinko- ja tuulivoimassa Fortum pyrkii kasvamaan hyödyntämällä kumppanuuksia ja muita yhteistyön muotoja kevyellä taserakenteella. Tulevaisuudessa teknologioiden, digitalisaation, ohjelmistojen ja palveluiden merkitys energiayhtiöille kasvaa. Fortum jatkaa lisäarvoa tuottavien palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä sekä kuluttaja- että teollisuusasiakkaille.

4. Perustan luominen uusille merkittäville liiketoiminnoille

Sähkömarkkinat ja sääntely-ympäristö muuttuvat haasteellisemmaksi 2020-luvun loppua kohti. Tämä luo kuitenkin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Fortum aikoo luoda perustaa uusille liiketoiminnoille, joilla on merkittävää taloudellista potentiaalia. Kasvua haetaan alueilta, jotka ovat riippumattomia sähkön hinnoista ja joissa voidaan hyödyntää yhtiön nykyistä asiantuntemusta ja tulevaisuuden teknologioita. Kiertotalous täyttää nämä kriteerit erityisesti jätepalveluissa, kierrätyksessä ja biotaloudessa. Lisäksi Fortum sijoittaa uusiin start-up yhtiöihin, joilla on mahdollisuuksia mullistaa energiamarkkinoita.

Taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ja investoinnit vuonna 2019

Fortumin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka pysyvät ennallaan. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannesyklin ovat:

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 10 %
  • Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5x

Fortumin osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä. Kuten helmikuussa 2018 todettiin, tavoitteena on välttää väliaikaista osingon leikkaamista.

Investoinnit vuodelle 2019 ovat arviolta noin 600-650 miljoonaa euroa, mukaan lukien kunnossapito ja pois lukien yritysostot. Tämä sisältää aurinko- ja tuulivoimainvestoinnit, jotka voidaan divestoida pääoman kierrätys
-liiketoimintamallin mukaisesti. Investointien odotetaan vähenevän vuonna 2020. Kuten aiemmin ilmoitettiin, vuoden 2018 investointien (mukaan lukien kunnossapito, pois lukien yritysostot) odotetaan olevan 600-700 miljoonaa euroa.

Aurinko- ja tuulivoimaliiketoiminnan uudelleenorganisointi

Fortumin aurinko- ja tuulivoiman tuotanto on kasvanut huomattavasti. Fortumilla on nyt gigawattiluokan portfolio, kun lasketaan käynnissä olevat voimalat sekä kehityshankkeet Pohjoismaissa, Intiassa ja Venäjällä.

Kehitysvaiheen jälkeen aurinko- ja tuulivoimaliiketoiminta järjestellään nyt uudelleen. Tuulivoimaliiketoiminnasta tulee Generation-divisioonan ja aurinkovoimaliiketoiminnasta City Solutions -divisioonan liiketoiminta-alue. Aurinko- ja tuulivoimaliiketoiminta Venäjällä pysyy edelleen Russia-divisioonassa. Segmenttiraportointi muuttuu 2019 alkaen, ja vuoden 2018 vertailuluvut muutetaan vastaavasti.

Pääomamarkkinapäivä 2018

Fortumin pääomamarkkinapäivä 2018 institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille pidetään 13.11.2018 Espoossa. Tilaisuudessa Fortumin johto esittelee päivitetyn strategian yksityiskohtaisemmin. Esitykset ovat katseltavissa suorana lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.com/cmd.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 5151 531
Rauno Tiihonen, IR päällikkö, puh. 010 453 6150
Måns Holmberg, IR päällikkö, puh. 044 518 1518

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com