Suomessa tehty tutkimus osoittaa kiertotalousmuovikassin olevan ympäristöystävällinen valinta kaupan kassalla

Muovikassit ovat nousseet suomalaisen muovikeskustelun keskiöön ja kaupan kassalla moni miettii, mikä kassivaihtoehdoista on ympäristön kannalta paras ratkaisu. Samalla moni miettii, kannattaako kodin muovipakkauksia lajitella ja kierrättää uusien muovituotteiden raaka-aineeksi.

Muovipakkausten erilliskeräys, esimerkiksi Rinki-ekopisteissä ja kiinteistössä, sekä kerätyn materiaalin prosessointi kierrätysmuoviraaka-aineeksi on Suomessa ottanut ensimmäiset askeleet. Tätä raaka-ainetta käytetään muun muassa ESSI Kiertokassien valmistuksessa. Kierrätysprosessin ympäristövaikutuksia, aina erilliskeräyksestä valmiin ostoskassin elinkaaren loppuun saakka, haluttiin kartoittaa kokonaiskuvan muodostamiseksi. Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki ESSI Kiertokassin elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ja tulokset kiertotalousmallista olivat erittäin positiivisia.

ESSI Kiertokassin elinkaarianalyysin (LCA) pohjalta voidaan todeta, että kuluttajilta erilliskerättyjen muovipakkausten käyttö kierrätysmuovikassin raaka-aineena on ympäristön kannalta järkevää ja pienentää entisestään pienipäästöisen kierrätysmuovikassin ilmastonmuutosvaikutuksia. Kuluttajamuovipakkausten erilliskeräyksen ja kuljetusten vaikutus tuotteen ilmastonmuutosvaikutuksiin havaittiin olevan hyvin pieni. Tämän pohjalta voidaan todeta muovipakkausten erilliskeräyksen olevan ympäristön kannalta järkevää. Muovipakkaustuottajien tahtotila on edelleen parantaa kuluttajille suunnattuja keräyspalveluita. Aluekeräyspisteitä lisätään noin sadalla tänä vuonna ja muovipakkausten kiinteistökeräys taajamien kerrostaloissa lisääntyy vauhdilla.

Analyysissä laskettiin myös, kuinka erilliskerättyjen muovipakkausten jalostusprosessi uudeksi kierrätysmuoviraaka-aineeksi Fortumin Kiertotalouskylässä Riihimäellä vaikuttaa kokonaisvaikutuksiin. Kerätyn muovijätteen jatkokäsittely ei vaadi erityisen suurta energiamäärää ja näin ollen jalostusprosessin osuus kokonaisvaikutuksista on maltillinen.

”Tutkimuksella haluttiin selventää suomalaisen kiertotalouskonseptin paremmuutta ja verrata saatuja tuloksia OPTIKASSI –tutkimuksessa todettuihin tuloksiin. Tutkimus vahvisti selkeästi, että muovi kannattaa aina kierrättää. Askeleet, joita Amerplast, Fortum ja Suomen Uusiomuovi ovat ottaneet, mahdollistavat uusien ympäristövaikutuksiltaan erittäin kilpailukykyisten tuotteiden kehittämisen. Suurin vaikuttamisen keino on kuitenkin kaikilla meillä, kuluttajilla, huolehtiessamme kaikkien materiaalien lajittelusta ja kierrättämisestä. Mikään materiaali ei kuulu luontoon,” kertoo Ari-Pekka Pietilä, CMO, Amerplast.

Aikaisemmat tutkimukset antavat pohjaa vertailulle

Suomalaisten ostoskassien ympäristövaikutuksia on tutkittu aiemminkin. Suomen ympäristökeskus (SYKE) toteutti yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa OPTIKASSI-hankkeen vuonna 2009. Hankkeen loppuraportti käsittelee suomalaisten vähittäiskauppojen käyttämien ostoskassien (muovi-, paperi-, kierrätysmuovi-, biohajoavamuovi- ja kangaskassit)  ilmastovaikutuksia. Tutkimuksessa tutkitun, 60 % kierrätysmuovia sisältävän, kierrätysmuovikassin elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat -7-24 g ja esimerkiksi puuvillakankaisella kangaskassilla vastaavasti 1100-3160 g ja biohajoavalla muovikassilla 38-60 g. Neitseellisestä muovista ja paperista valmistetut kassit olivat kokonaisvaikutuksiltaan toisiinsa verrattain samaa luokkaa riippuen kuluttajien tavasta käyttää kasseja.

Kierrätysmateriaalista valmistettujen muovikassien ympäristövaikutuksista saatiin lisää tutkimustietoa vuonna 2014, kun Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki EcoFlexoBag-projektissa, kuinka kierrätysmateriaalin osuuden kasvattaminen 60 %:sta 90 %:tiin kierrätysmuovikassien valmistuksessa vaikuttaa kassin ympäristövaikutuksiin. Projektin tulokset osoittavat, että mitä suurempi osuus kierrätysmuovikassin raaka-aineesta on kierrätettyä, sitä pienemmät ovat muun muassa sen hiilidioksidipäästöt. Kasvihuonekaasupäästöjen todettiin putoavan 42 grammasta 30 grammaan kassia kohden kun kierrätysmateriaalin osuutta kierrätyskassin valmistuksessa lisättiin 60 %:sta 90 %:tiin.

Kuluttajamuovipakkausten kierrätys uusiksi ostoskasseiksi on tutkitusti järkevää 

Kuluttajamuovipakkausten hyödyntäminen kierrätysmuoviraaka-aineen valmistuksessa mahdollistui vuonna 2016 alkaneen kuluttajamuovipakkausten erilliskeräyksen sekä samana vuonna avatun Fortumin Kiertotalouskylän ja sen Muovijalostamon myötä. Kuluttajilta erilliskerättyä ja prosessoitua kierrätysmuoviraaka-ainetta pystytään kiertotalousmallin mukaisesti hyödyntämään kierrätysmuovituotteiden kuten ESSI Kiertokassien valmistuksessa. Suomalaisella kiertotalouskonseptilla toteutettu ostoskassi on ensimmäinen laatuaan ja kassin elinkaaren ympäristövaikutuksia haluttiin tutkia tarkemmin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki alkuvuodesta 2018 ESSI Kiertokassin ympäristövaikutuksia LCA-menetelmällä pohjautuen ISO 14040 ja 14044 standardeihin. Elinkaariarvioinnilla (LCA, Life Cycle Assessment) tarkoitetaan tuotteen sen koko elinkaaren ympäristövaikutuksien tutkimista raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti. LCA-tutkimus tehtiin Suomen Uusiomuovi Oy:n, Fortum Oyj:n ja Amerplast Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksessa analysoidun tiedon pohjalta voidaan todeta, että kuluttajamuovipakkausten erilliskeräys ja tämän materiaalin prosessointi ja hyödyntäminen kierrätysmuovikassien valmistuksessa kiertotalousmallin mukaisesti on järkevää ja pienentää kassin elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia entisestään.

”Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että käytetyn muovin kerääminen, prosessointi ja hyödyntäminen raaka-aineena on ympäristön kannalta oikea ratkaisu, jonka edistämiseksi sekä keskitetyllä keräyksellä että erilliskeräyksellä on merkittävä rooli. Kierrätys vähentää kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi muun muassa fossiilisten raaka-aineiden kulutusta merkittävästi. Lopputuloksen voi optimoida pyrkimällä käyttämään raaka-aine lähimarkkinoilla ja siellä missä jatkoprosessointiin on tarjolla vähäpäästöistä energiaa,” kertoo Tiina Pajula, Principal Scientist, VTT.

Suomalainen kuluttajamuovipakkausten kierrätysprosessi on tehokas

Tutkimuksessa havaittiin, että erilliskeräyksen ja logistiikan osuus kokonaisvaikutuksista oli hyvin pieni (< 1 %). Kuluttajamuovipakkausten erilliskeräys Suomessa alkoi Rinki-ekopisteissä 2016 kun pakkausten tuottajavastuulaki astui voimaan. Muovipakkausten keräyspisteitä on valtakunnallisesti koko Suomen alueella ja kaikki tämä arvokas erilliskerätty muovipakkausjäte prosessoidaan Fortum Recycling & Waste Solutionsin Kiertotalouskylässä Riihimäellä.

Fortumin Kiertotalouskylän Muovijalostamossa  muovipakkausjäte prosessoidaan viimeisimmän teknologian avulla korkealaatuiseksi kierrätysmuoviraaka-aineeksi muoviteollisuudelle. Muovijalostamon prosessi on moderni ja tehokas. Kerätyn muovijätteen jatkokäsittelyn osuus kokonaisvaikutuksista on maltillinen, sillä käsittely ei vaadi erityisen suurta energiamäärää.

Kuluttajamuovipakkausten kierrättäminen raaka-aineeksi ja edelleen uusiksi tuotteiksi on ympäristön näkökulmasta järkevää. On myös olennaista, niin ympäristön kuin suomalaisen työllisyyden kannalta, että Suomessa tuotettu jäte hyödynnetään Suomessa. Tutkimuksen pohjalta voidaan lisäksi todeta, että mikäli mahdollista, muovipakkausjäte kannattaa ensisijaisesti aina kierrättää kierrätysraaka-aineeksi verrattuna sen polttoon. 

”Tällä hetkellä tehdään erilaisia aloitteita ja päätelmiä muoveista ja niiden vaikutuksista. Suurin osa päätelmistä on hataralla pohjalla ilman todellista tietoa. Käytännössä arviot  perustuvat globaalin roskaamisen arviointiin. Biohajoavien materiaalien korostaminen erityisesti Suomen ilmastossa on vastuutonta, koska mikään materiaali ei kuulu luontoon. Tämä antaa kuluttajalle mahdollisuuden ”vapautua” kaikista velvoitteistaan,” sanoo Pietilä. Voimakas panostaminen kierrätykseen niin yhteiskunnan kuin yritysten tasolla, myös rahallisesti, ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen entistä tehokkaammin, mahdollistaa parhaan materiaalitehokkuuden ja puhtaamman luonnon,” Pietilä jatkaa.

ESSI Kiertokassi on ympäristön kannalta erinomainen ostoskassivaihtoehto

Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että ESSI Kiertokassi on ympäristön kannalta erinomainen ostoskassivaihtoehto. Muovin käyttö ostoskassien materiaalina näyttäytyy myös muiden tutkimusten valossa ympäristön kannalta järkevänä ratkaisuna. Viimeisin vertaileva eurooppalaistutkimus ostoskassien ympäristövaikutuksista on Tanskan ympäristönsuojeluviraston maaliskuussa 2018 julkaisema tutkimus. Sen mukaan muovista valmistetuilla ostoskasseilla on pienin ympäristövaikutus ottaen huomioon kaikki vaikutusluokat.

 

Lisätietoa:

Amerplast
CMO, Ari-Pekka Pietilä
ari-pekka [piste] pietila [ät] amerplast [piste] com ()
puh. 010 214 2284

Fortum
Product Line Manager Plastic Recycling, Mikko Koivuniemi
mikko [piste] koivuniemi [ät] fortum [piste] com
puh. 040 552 5363

Suomen Uusiomuovi Oy
Toimitusjohtaja, Vesa Soini 
vesa [piste] soini [ät] uusiomuovi [piste] fi ()
puh. 050 3820 644

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
Principal Scientist, Sustainability Assessment, Tiina Pajula
tiina [piste] pajula [ät] vtt [piste] fi
puh. 040 589 9013