Oulujoen vesistöalueella paljon lunta

Virtaava vesi

Ennusteen mukaan kevään tulovirtaamat nousevat keskimääräistä suuremmiksi ja kesän vedenkorkeuksien virkistyskäytön suositustasot saavutetaan nopeasti.

Vesistöalueella lumen vesiarvo on noussut keskimääräistä korkeammaksi, erityisesti joulu- ja tammikuun runsaiden lumisateiden takia. Helmi- ja maaliskuu ovat olleet keskimääräistä vähäsateisempia ja ajoittain hyvinkin kylmiä. Talvikauden juoksutukset Oulujoen vesistössä ovat olleet keskimääräistä suuremmat. Juoksutusten seurauksena säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet kymmenen edellisen vuoden keskiarvojen alapuolelle, joten säännöstellyissä järvissä on tilaa kevään sulamis- ja sadevesille.

 Oulujärven vedenkorkeus on laskenut arvoon NN+ 121,61 metriä, mikä on seitsemän senttimetriä alle kymmenen edellisen vuoden keskiarvon. Oulujärven vedenkorkeuden arvioidaan vielä hieman laskevan nykyisestä tasosta ennen sulamiskauden alkua.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 196,46 metriä on laskenut kymmenen edellisen vuoden keskiarvon alapuolelle. Myös Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 185,23 metriä on keskiarvon alapuolella. Molempien järvien vedenkorkeudet laskevat edelleen ennen sulamisen käynnistymistä.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 155,55 metriä on laskenut kevään alimmille vedenkorkeuksille normaalia aiemmin johtuen Katerman ja Kallioisen voimalaitosten vuosihuoltojen aikaistamisesta. Aikaistamiselle valmistaudutaan mahdollisiin suuriin tulovirtaamiin keväällä.

Alempana Sotkamon reitillä Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 136,68 metriä on noin 20 senttimetriä kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa alempana ja laskee vielä normaaliin tapaan kevään aikana. Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 136,38 metriä on myös selvästi ajankohdan keskiarvoa alempana. Vedenkorkeus on edellisten vuosien tapaan alimmilla kevään korkeustasoilla odottamassa kevään sulamisen käynnistymistä.

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvon viimeisin 16.3.2018 mittaustulos on 182 millimetriä. Se on noin 20 % ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa suurempi. Vastaavan ajankohdan lumen vesiarvo oli edellisen kerran lähes yhtä suuri vuonna 2015. Hyrynsalmen ja Sotkamon reittien alueilla lunta on huomattavasti enemmän kuin Oulujärven ja Oulujoen pääuoman muodostamalla alueella.

Ajankohdan lumitilanteeseen ja kevätkauden keskimääräiseen sadantaan perustuva tulovirtaamaennuste aikavälille 1.4. – 15.6.2018 ennustaa noin 15-20 prosenttia keskimääräistä suurempaa tulvavolyymia eli tulovirtaamasummaa. Sulamiskauden ja kevään vesisateet ja ilman lämpötila vaikuttavat suuresti tulovirtaamasumman suuruuteen ja siihen, miten nopeasti säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien ympäristölliset suositustasot saavutetaan kesällä. Runsaan lumen perusteella kevään ennätystulvat ovat todennäköisiä ainoastaan silloin, jos lumet sulavat kerralla yhtäaikaisten vesisateiden kanssa.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Oulujoen vesistöalueen voimalaitoksilla ei kuluvana vuonna suoriteta peruskorjauksia. Voimalaitoksilla tehdään normaalit suunnitelmien mukaiset vuosihuollot ja korjaukset.