Fortum: Euroopan komissio ottaa tärkeän askeleen kohti markkinaehtoisempaa puhdasta ja fiksua energiamaailmaa

01 joulukuu 2016, 14:54

​Fortum toivottaa tervetulleeksi EU:n komission kattavan ja kunnianhimoisen lähestymistavan 30.11.2016 julkaistussa ”Älykkään ja puhtaan energian” -lainsäädäntökokonaisuudessa. Olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota komission alkuperäiseen pyrkimykseen esittää yksi integroitu ja virtaviivaistettu paketti, jossa kaikki eri osat tukevat toisiaan. Lisäksi pidämme hyvänä, että komissio on antanut etusijan  markkinapohjaisille ratkaisulle säänneltyjen ja tukiperusteisten sijaan.

Tämän lainsäädäntökokonaisuuden myötä komissio ottaa merkittävän askeleen EU:n energiaunionia koskevan strategisen vision toimeenpanossa.

Ehdotetun hallintomallin tulisi poistaa politiikkatoimien päällekkäisyydet 

Ehdotettu hallintomalli ja kymmenvuotiset kansalliset integroidut energia- ja ilmastosuunnitelmat ovat yhdessä tärkeitä työkaluja sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenmaat tekevät oman osansa ja etenevät samaan suuntaa EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Hallintomallin tulisi myös kannustaa läheisempään politiikkakoordinaatioon ja yhteistyöhön samalla alueellisella markkinalla toimivien jäsenmaiden kesken. Hallintomallilla tulee myös olla keskeinen rooli sen varmistamisessa, että kaikki EU:n politiikat ja politiikkatoimet ovat toisiaan tukevia, eivät päällekkäisiä tai toisiaan vesittäviä.

Käynnissä oleva EU:n päästökauppadirektiiviä koskeva lainsäädäntöprosessi, vaikka se ei muodollisesti olekaan osa nyt julkaistua pakettia, tulisi nähdä osana kokonaisuutta, jonka pyrkimyksenä on varmistaa EU:n vuodelle 2030 asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden mahdollisimman kustannustehokas toteuttaminen. EU:n sähkömarkkinamallin, uusiutuvaa energiaa koskevan viitekehyksen ja energiatehokkuuslainsäädännön tulisi kaikkien tukea EU:n päästökauppadirektiivin keskeistä roolia päästöjen vähentämisessä päästökauppadirektiivin kattamilla aloilla eikä niiden pitäisi sisältää EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa päällekkäisiä velvoitteita tai muita säännöksiä. Toimenpiteet uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseksi tulee ensisijaisesti kohdistaa ETS:n ulkopuolisille aloille.

Kilpaillut sähkömarkkinat edistävät joustavuutta, integroivat uusiutuvan energian eivätkä pidä sisällään säänneltyjä hintoja

EU:n sähkömarkkinoita koskevien ehdotusten osalta uskomme, että hyvin toimivien, joustavien ja sähkön todellista arvoa jokaisella hetkellä heijastavien sähkömarkkinoiden edistäminen on keskeinen elementti uuden markkinamallin syntymisessä. Sellainen markkinamalli pystyy selviytymään yhä kasvavista vaihtelevan uusiutuvan energian tuotantomääristä ja kannustamaan loppuasiakkaita osallistumaan aktiivisesti markkinoille. Tähän liittyen tuemme vahvasti ehdotusta, jonka mukaan sähkön myyjien pitäisi tarjota dynaamista sopimusta osana tarjontaansa, kuten myös komission vahvistettuja pyrkimyksiä hyödyntää älykkäitä sähkömittareita. Säänneltyjen verkko-operaattoreiden ja kaupallisten toimijoiden välisten tehtävien selkeä jakaminen tulee yhä tärkeämmäksi kehittyvillä joustavilla markkinoilla. Tuemme niihin liittyviä periaatteita, kuten esimerkiksi sitä, kenellä on oikeus omistaa ja käyttää sähkövarastoja.

Pidämme kuitenkin valitettavana sitä, että komission aikomus poistaa nykyinen uusiutuvan energian etusija-asema verkkoon pääsyssä on jäänyt tavoitteesta. Näin siitä huolimatta, että kyseinen etuoikeus on selvästi aiheuttanut merkittävää tehottomuutta sähkömarkkinoilla ja heikentänyt hintasignaaleja, mikä on joskus johtanut jopa negatiivisiin hintoihin. Pidämme myös valitettavana, että uusiutuvan energian tuottajille on jätetty samanlaisia porsaanreikiä vapautua tasevastuusta. Fortum toivoo, että tämä uusiutuvan energian puutteellinen markkinaintegraatio nostetaan esille ja kehitetään tasapuolisemman markkinan suuntaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston välisten neuvottelujen kuluessa. Olisi myös toivottavaa, että komission sähkömarkkinamallia koskevissa ehdotuksissa olisi annettu selkeä merkki siihen suuntaan, että loppuasiakasta koskeva hintasääntely ja hinnanmuodostukseen puuttuminen poistetaan vaiheittain.

Kestävä biomassa edellyttää EU:n laajuisia kriteerejä 

Fortum pitää hyvänä komission ehdotusta laajentaa nykyiset kestävyyskriteerit myös kiinteiden biomassapolttoaineiden ja biokaasun kestävyyskriteereiksi. Tämä konkreettinen ehdotus on merkittävä askel eteenpäin pitkään jatkuneessa väittelyssä ja tuo ennakoitavuutta ja yhdenmukaistaa biomassamarkkinoiden pelisääntöjä. Pidämme ehdotettua lähestymistapaa joustavana, koska se mahdollistaa olemassa olevan lainsäädännön ja varmentamisjärjestelmien käytön. Kiittelemme ehdotettua kapasiteetille asetettua kynnysrajaa sääntöjen soveltamiselle, energiatehokkuuden huomioimista kriteereissä sekä sitä, että biomassa tunnustetaan jatkossakin nollapäästöiseksi energianlähteeksi.

Verkkojen avaaminen kolmansille osapuolille ei kuulu kilpailluille lämpö- ja jäähdytysmarkkinoille

Energian ja polttoaineiden myyjille asetettu velvoite lisätä uusiutuvan energian osuutta lämmön ja kylmän myynnistä vähintään yhdellä prosentilla vuodessa on ongelmallinen. Se voidaan tulkita EU:n päästökaupan kanssa päällekkäiseksi toimenpiteeksi, ja sen soveltaminen pitäisikin rajata ainoastaan ETS:n ulkopuolisille toimijoille: kaksi kolmannesta lämmön ja kylmän tuotannosta toimii edelleen ETS:n ulkopuolella. 

Toinen merkittävä huolenaihe on velvoite avata kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmät kolmansille osapuolille silloin, kun on kyse uusiutuvalla energialla tai jätelämmöllä tai -kylmällä tuotetusta lämmöstä tai kylmästä. Tiivistetysti sanoen tällainen velvoite edellyttäisi, että myös kilpaillut lämmitys- ja jäähdytysmarkkinat omaavat jäsenmaat (kuten Suomi ja Ruotsi) ryhtyisivät sääntelemään näitä toimialoja, vaikka suuntauksen tulisi olla kohti kaupallisesti toimivia markkinoita, jossa erilaiset lämmitysmuodot kilpailevat keskenään. Lämpösektorin päästöjen alentamisen ja tehokkuuden lisäämisen tulisi olla ensisijaista, ei ainoastaan uusiutuvan energian osuuden lisäämisen lämmöntuotannossa.

Energiatehokkuusdirektiivin ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin osalta katsomme, että ehdotettu 30 % sitova energiatehokkuustavoite otsikkotasolla ylittää selvästi tavoitteen, josta sovittiin osana EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden kehikkoa. Uhkana on, että se vääristää erityisesti energiatehokkuuden ja CO2-päästöjen alentamistavoitteen välisen tasapainon. Lisäksi kyseessä on jähmeä säästötavoite, joka ei liiemmin kannusta tarvittavaan joustavuuteen. Kunnianhimon nostaminen EU:n päästökaupassa olisi tehokkaampi tapa lisätä myös energiatehokkuutta sen kattamilla aloilla, koska useimmat lyhyen aikavälin toimenpiteet CO2-päästöjen leikkaamiseksi olisivat tosiasiassa joko investoiminen uusiutuvaan energiaan tai energiatehokkuuteen. Arvostamme sitä, että komissio ehdottaa joustavuutta jäsenmaille indikatiivisen  kansallisen tavoitteen asettamisessa joko primääri- tai loppuenergian kulutukselle, energiansäästölle tai energiaintensiteetille.

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, Senior Vice President, Public Affairs, puh. 040 826 2646
Merja Paavola, Vice President, Public Affairs, puh. 050 396 1161

_____________________________________________________________________________________________________________

30.11. julkaistun laajan lainsäädäntö- ja politiikkapaperipaketin keskeiset asiakirjat: 

  • Communication on "Clean Energy For All Europeans" (COM(2016)860)
  • Proposal for a revised electricity regulation (COM(2016)861)
  • Proposal for a revised electricity Directive (COM(2016)864)
  • Proposal for a revised regulation on a European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) (COM(2016)863)
  • Proposal for a revised energy efficiency Directive (COM(2016)761)
  • Proposal for a revised energy performance of buildings Directive (COM(2016)765)
  • Proposal for a revised renewable energy Directive (COM(2016)767)
  • Proposal for a regulation on the Governance of the Energy Union (COM(2016)759)