Lehdistötiedote

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

05 huhtikuu 2016, 17:50

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2016 KLO 17.50

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2016 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10
euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä 977 203 749,50 euroa, ja että loput
taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 14.4.2016.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2015 kaikille hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
hallituksen jäsenten palkkioiksi tulevalla toimikaudella seuraavasti:

puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa
varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa,
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa, sekä

tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle
57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkiota maksetaan 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan sekä
hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan
ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että
valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista.
Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien
jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä
kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti kahdeksan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Sari Baldauf,
varapuheenjohtajaksi Kim Ignatius ja jäseniksi Minoo AkhtarzandHeinz-Werner
BinzelEva HamiltonTapio KuulaVeli-Matti Reinikkala ja Jyrki Talvitie.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin tämän tiedotteen liitteessä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka
on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

• Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000
osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
• Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
• Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
• Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi hankintojen, investointien tai
muiden liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä, taikka säilytettäväksi tai
mitätöitäväksi. Omia osakkeita ei voida hankkia käytettäväksi yhtiön kannustin-
ja palkitsemisjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

• Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 20
000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
• Omia osakkeita voidaan luovuttaa hankintojen, investointien tai muiden
liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä. Omia osakkeita ei voida luovuttaa
yhtiön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi.
• Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista,
mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita
luovutetaan. Painavasta taloudellisesta syystä omien osakkeiden luovuttaminen
voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään
19.4.2016 lukien. 

Fortum Oyj
Sophie Jolly
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä 

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi 

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Liite: Fortumin hallitus 2016