Valmet ja Fortum: yhtenäiset EU-tason kestävyyskriteerit bioenergialle

22 helmikuu 2016, 10:22

Valmet ja Fortum haluavat vauhdittaa bioenergian kestävää käyttöä ja toivovat EU:n antavan vielä kuluvan vuoden aikana bioenergian kestävyyttä koskevan ehdotuksen.

​Bioenergiamarkkinan toiminnan kehittämiseksi ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luomiseksi tarvitaan yhdet kriteerit bioenergialle, on energia sitten nestemäisessä, kiinteässä tai kaasumaisessa muodossa. Yhtenäisen kriteeristön puute heikentää investointihalukkuutta ja hidastaa bioenergian käytön laajentamista.

Tällä hetkellä EU-tasolla on kestävyyskriteerit energiantuotannossa vain bionesteille. Kiinteää ja kaasumaista bioenergiaa säätelee kirjava joukko osittain päällekkäisiä kansallisia ja vapaaehtoisia kestävyyskriteeristöjä. Euroopan komissio on käynnistänyt bioenergian kestävyyttä koskevan konsultaation helmikuussa.

Valmetin ja Fortumin näkemys on, että EU-tason yhtenäinen kestävyyskriteeristö lisäisi toimintaympäristön ennustettavuutta ja vakautta sekä takaisi biomassamarkkinan toimivuuden. Ainoastaan kestävästi käytetty ja tuotettu bioenergia tulee laskea uusiutuvaksi energiaksi ja katsoa päästökauppajärjestelmässä nollapäästöiseksi.

Bioenergiaratkaisuilla on kasvu- ja vientimahdollisuuksia

Biomassa on uusiutuva polttoaine, joka voi korvata fossiilisia polttoaineita ja näin hillitä ilmastonmuutosta. Paikallisena polttoaineena biomassa vähentää riippuvuutta tuontipolttoaineista, lisää sähkön- ja lämmöntuotannon toimitusvarmuutta ja luo työllisyyttä. Suomalaisille ratkaisuille, kuten bioöljylle ja biomassaa hyödyntäville monipolttoainekattiloille, on vientimarkkinoita.

Fortumin Joensuun CHP-voimalaitoksella Valmetin kanssa yhteistyössä kehitetyllä pyrolyysiteknologialla tuotetun puuperäisen bioöljyn suomalainen kestävyysjärjestelmä on tällä hetkellä ainoa laatuaan koko maailmassa. Bioöljyn tuottajan on huolehdittava koko tuotantoketjun todentamisesta kannolta loppuasiakkaalle asti.  Bioöljy on herättänyt kiinnostusta monissa maissa. Vientiä kuitenkin hidastuttaa se, että suomalaista kestävyysjärjestelmää ei automaattisesti tunnusteta muualla, vaan bioöljyn kestävyys pitää hyväksyttää jokaisen vientimaan viranomaisilla erikseen.

Fortumin tavoitteena on vähentää energiantuotantonsa päästöjä mm. lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä tuotannossaan. Tällä hetkellä biomassan ja muiden biopolttoaineiden osuus Fortumin energian lähteistä on noin 5 %, mutta käytön arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa.

Valmetin missiona on tehdä uusiutuvista raaka- aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Valmet tarjoaa maailmanlaajuisesti johtavia energiatuotannon teknologioita ja palveluita erityisesti biomassan energiakäyttöön. Lisäksi Valmet on kehittänyt bioteknologian ratkaisuja mm. ligniinin erotukseen sellunvalmistuksen mustalipeästä, biomassapohjaisen bioetanolin esihydrolyysiin ja höyryräjäytettyjen pellettien valmistukseen. Tarve resurssitehokkuudelle ja integroiduille bioenergiaratkaisuille kasvaa.  Selkeät pelisäännöt bioenergian kestävyydelle edesauttavat näiden ratkaisujen hyödyntämistä. 

Lisätietoja antavat:
Carita Ollikainen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Valmet, puh. 046 921 2437
Kari Kankaanpää, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 050 453 2330

Lue lisää:
Bioenergiapositio Valmetin sivuilla

Valmet
Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa. Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa ja henkilöstöä oli 12 000. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää Valmetin verkkosivuilta.

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää Fortumin verkkosivuilta.