Energiaa arkeen työhyvinvoinnilla

13 tammikuu 2016, 09:01

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Panostamme työhyvinvointiin monella tavalla.

Fortum panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin

Työhyvinvointitoiminta näkyy Fortumin arjessa, se tukee strategisia tavoitteitamme ja  on osa johtamista. Fortumin oman ForCare-työhyvinvointiohjelman tavoite on edistää työturvallisuutta, tukea henkilöstön työkykyä koko työuran ajan sekä edistää työyhteisön toimivuutta. Lähestymistapamme työhyvinvointiin on strateginen ja kokonaisvaltainen.

Työhyvinvoinnin johtamisella on selkeä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Kun henkilöstö voi hyvin, sillä on positiivinen vaikutus niin tuottavuuteen kuin työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin. Työhyvinvointiohjelma kannustaa ja tukee  työntekijöitämme huolehtimaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan sekä työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta.

Vuoden 2016 alusta lähtien työhyvinvointi-indeksi on yksi konsernin kestävän kehityksen mittareista, ja sen kehittymistä seurataan säännöllisesti.

ForCare-työhyvinvointiteemat

Fortumissa otettiin vuonna 2015 käyttöön globaalit ForCare-teemat. Teemojen tarkoituksena on vahvistaa ja yhtenäistää työhyvinvointitoimintaa jokaisessa Fortumin toimintamaassa.Vuoden 2015  teemat "aktiivisuus ja energia" sekä "positiivinen palaute ja vuorovaikutus" olivat esillä tiimipalavereissa ja niihin liittyen toteutettiin luentoja, hyvinvointitapahtumia ja aktiivisuuskilpailuja. Vuositeemoja jatketaan vuonna 2016, jolloin aiheina ovat "palautuminen ja uni" sekä "aktiivisuus ja energia".

Uutena työkaluna ForCare-työhyvinvointiohjelman toteuttamisessa otetaan vuoden 2016 alussa lähes kaikissa  toimintamaissamme käyttöön HeiaHeia online- ja mobiiliratkaisu. HeiaHeia tarjoaa monenlaista hyvinvointisisältöä, joka mm. motivoi terveellisempään elämään, kirjaamaan liikunta- ja hyvinvointisuorituksia, kannustamaan kollegoita ja osallistumaan yhteisiin kampanjoihin.

Toinen vuoden 2016 painopistealueista on sairauspoissaolojen hallinta ja erityisesti esimiesten varhainen tuki sairauspoissaoloihin ja muihin työkykyhaasteisiin. Sairauspoissaolotaso on Fortumilla ollut hyvä 2,4 % (koko konserni v. 2014) ja tämä hyvä taso halutaan säilyttää.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi kertoo mistä keho kuormittuu ja palautuu

Fortumissa on käytössä Firstbeat Hyvinvointianalyysi, joka perustuu sydämen sykevälimittaukseen. Hyvinvointianalyysissa rintakehään kiinnitetään pienet anturit, jotka mittaavat ja tallentavat sydämen sykevälitiedon ympäri vuorokauden 3–5 päivän ajalta.

Mittaukseen osallistuva henkilö tekee päiväkirjamerkintöjä, jotka auttavat ymmärtämään, millaiset arjessa tapahtuvat asiat kuormittavat tai palauttavat kehoa. Mittausjaksossa on hyvä olla mukana niin työ- kuin vapaapäiviä.

Jokainen hyvinvointianalyysiin osallistuva saa mittaustuloksestaan henkilökohtaisen raportin, joka kuvaa kehon voimavaroja, liikunnan riittävyyttä ja tehoa sekä palautumisen määrää. Tasapaino arjen palautumisen ja kuormituksen välillä antaa voimia niin töihin kuin vapaa-ajallekin. Hyvinvointianalyysi auttaa ymmärtämään palautumisen määrää ja merkitystä ja sen avulla voidaan vähentää uupumisen riskitekijöitä.

Wellbeing Booster -hanke

Fortum osallistui vuonna 2015 Sitran koordinoimaan Wellbeing Booster -pilottihankkeeseen. Hankkeessa  testattiin digitaalisia terveyttä mittaavia ja tukevia ratkaisuja. Hankkeessa oli mukana 180 fortumlaista Suomenojan ja Järvenpään voimalaitoksilta  ja taloushallinnon yksiköstä. Lisäksi mukana oli 130 henkilöä vertailuryhmässä.

Käyttäjäkyselyn mukaan osallistujien tietoisuus omasta hyvinvoinnista parantui ja liikkuminen lisääntyi  valmennuksen myötä. Puolet testiryhmäläisistä tunsi myös hyvinvointinsa lisääntyneen selvästi tai jonkin verran.

Wellbeing Booster -hanke