Lehdistötiedote

Fortumin Montan kalanviljelylaitoksesta Suomen nykyaikaisin vaelluskalojen kasvattamo

02 joulukuu 2015, 10:00

PAIKALLISTIEDOTE OULUJOEN ALUEEN MEDIOILLE 2.12.2015

PAIKALLISTIEDOTE OULUJOEN ALUEEN MEDIOILLE 2.12.2015

Fortumin Montan kalanviljelylaitoksesta Suomen nykyaikaisin vaelluskalojen kasvattamo

Kalanviljelyllä on merkittävä rooli kalakantojen säilyttämisessä vesivoimaan valjastetuilla joilla. Fortum on investoinut 3 miljoonaa euroa 60-vuotiaan Montan kalanviljelylaitoksen käynnissä olevaan peruskorjaukseen. Laitoksen harjannostajaisia vietetään tänään. Valmistuessaan laitoksesta tulee Suomen nykyaikaisin kasvattamo, jossa muun muassa kalojen vapauttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

"Kasvatusolosuhteet ovat tärkein kalojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä tekijä. Valmistuessaan kesällä 2016 Montan kalanviljelylaitoksesta tulee Suomen nykyaikaisin. Myös henkilökunnan työolot paranevat, kun kasvatusaltaat siirtyvät ulkotiloista sisätiloihin", toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen Montan Lohi Oy:stä kertoo.

Uuden kalankasvatushallin myötä kalojen kasvatus ja ruokinta suurissa maa-altaissa loppuu. Tämä vähentää laitoksen aiheuttamaa vesistökuormitusta. Maa-altaita tullaan jatkossa käyttämään kasvatettujen kalojen vapautusaltaina, joissa kalojen vapautusajankohta voidaan määrittää nykyistä joustavammin, esimerkiksi jokiveden lämpötilan perusteella. Myös lietevesien käsittely laitoksella loppuu, kun lietevedet johdetaan jatkossa yleiseen jätevedenpuhdistuslaitokseen. Uuden kalankasvatushallin suunnittelussa on huomioitu myös virikekasvatuksen tarpeet.

Fortum istuttaa merelle ja Oulujoen vesistöön  joka vuosi muun muassa lohta, taimenta, siikaa ja kuhaa. Merilohi- ja meritaimenistukkaat kasvatetaan Montan kalanviljelylaitoksella.

"Valtaosa istutuksistamme perustuu voimalaitosten lupamääräyksiin. Kalanpoikasten lisäksi istutamme myös pyyntikokoisia kaloja kalastettavaksi. Teemme myös aktiivista yhteistyötä Oulujoen vaelluskalahankkeessa, johon kuuluu muun muassa vuosittaisia ylisiirtoja ja kalanpoikasten tuki-istutuksia", ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista toteaa.

Vesivoiman tärkeys energiajärjestelmässä kasvaa, kun aurinko- ja tuulivoiman osuus sähköntuotannossa lisääntyy ja hiilivoimaloita suljetaan. Aina ei tuule tai aurinko paista. Sähköä tulee kuitenkin tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Vesivoima on käytössä olevista tuotantomuodoista joustavin. Vettä voidaan varastoida järviin ja altaisiin ja ottaa nopeasti käyttöön, kun muu sähköntuotanto ei riitä vastaamaan kulutusta.
 
"Vesivoima on paitsi joustava myös uusiutuva ja päästötön  tuotantomuoto, jota tarvitaan ilmastonmuutoksen hillinnässä. Pyrimme yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa vähentämään vesivoimalaitostemme paikallisia ympäristövaikutuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä on Oulujoen moninaiskäyttösopimus, jonka hankkeiden avulla parannetaan Oulujoen vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia ja luonnon monimuotoisuutta", johtaja Risto Andsten Fortumista kertoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Marja Savolainen, Fortum, puh. +358504532344
Toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen, Montan Lohi Oy, puh.+358440365368

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa, joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suu-rimpia. Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen, Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.