Fortumin lausunto eduskunnalle jäteverolain muuttamisesta

20 lokakuu 2015, 17:09

Yhdymme Elinkeinoelämän Keskusliiton 13.8.2015 antamaan lausuntoon jäteverolain muuttamisesta (lausuntopyyntö VM068:00/2015).

Nyt käsittelyssä olevan muutosehdotuksen lisäksi haluamme tuoda esiin jäteverolaista löytyvän voimalaitoksien puolikuivan rikinpoistomenetelmän lopputuotteen verollisuutta koskevan epäkohdan, joka tulisi korjata jäteverolain muuttamisen yhteydessä.

Esitämme, että nimikkeeseen 10 01 05 kuuluva voimalaitoksien savukaasujen puolikuivan rikinpoistomenetelmän lopputuote vapautetaan jäteverosta, koska jäteverolain tarkoituksena on verottaa kaatopaikalle toimitettavia hyötykäytettävissä olevia jätteit,ä eikä näitä jätteitä voida hyötykäyttää. Puolikuivan rikinpoistomenetelmän lopputuote on kemialliselta koostumukseltaan ja ei-hyötykäytettävyydeltään samanlainen 10 01 07 - nimikkeeseen kuuluvan savukaasujen rikinpoiston märkämenetelmän lopputuotteen eli suodatinkakun kanssa, minkä vuoksi niitä koskevan verokohtelun tulisi olla yhdenmukainen.