Jätteen energiahyötykäyttö ja samanaikainen materiaalien talteenotto on tärkeä osa tulevaisuuden kiertotaloutta

01 syyskuu 2015, 15:17

Fortumin kannanotto koskien Euroopan komission kiertotalouteen liittyviä kuulemisia.

Euroopan komissio määrittelee uudelleen kiertotalouden konseptia jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi ja kansallisten kierrätysvelvoitteiden kiristämiseksi. Osana tätä prosessia komissio järjesti avoimet kuulemiset kiertotalouden ja jätemarkkinoiden esteiden tunnistamiseksi ja vähentämiseksi  kaikille sidosryhmille. Fortum osallistui kuulemisiin ja julkaisi kannanoton jätteen energiahyötykäytön ja samanaikaisen materiaalien talteenoton roolista tulevaisuuden kiertotalouskonsepteissa. Kannanotto on suunnattu ensisijassa kiertotalouteen liittyvien tavoitteiden ja mahdollisen uuden jätelainsäädännön valmistelijoille EU:ssa, mutta sitä on mahdollista hyödyntää myös kansallisissa keskusteluissa.

Fortum toivoo, että kestävän energiahyötykäytön rooli osana tulevaisuuden kiertotaloutta tunnustetaan esimerkiksi siten, että sellaisia jätejakeita, joita ei teknis-taloudellisesti ole järkevää kierrättää ja joka muutoin voi päätyä kaatopaikoille, tulisi ensisijaisesti suunnata energiahyötykäyttöön. Kyseiset jätejakeet muodostavat paikallisesti tuotetun, resurssi- ja kustannustehokkaan sekä toimitusvarman lämmönlähteen niin kaupunkien kuin teollisuuden energiatarpeisiin, ja jolla korvataan ensisijassa fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä. Ei-kierrätettävien jätteiden polttoprosessissa saadaan tehokkaasti hyödynnettyä jätteiden lämpö-, höyry- ja/tai sähköenergia sekä materiaalit, kuten metallit, voidaan tehokkaasti erottaa tuhkasta ja kuonasta uudelleenkäsittelyä varten.

EU:ssa valtava määrä resursseja jää vuosittain hyödyntämättä, kun jätettä läjitetään kaatopaikoille tai poltetaan ilman tehokasta energiahyötykäyttöä. Jätteen määrää ja käyttöä uudelleen, niin raaka-aineena kuin energiahyötykäytössä, voidaan pitää indikaattorina siitä, miten tehokas olemme yhteiskuntana, eritoten suhteessa luonnonvarojen käyttöön. Euroopan komissio on tunnistanut tämän yhtenä keskeisenä kehityskohteenaan ja miettii siksi parhaillaan tulevaisuuden kiertotalouden ja toimivien jätemarkkinoiden esteiden poistamista. Jätteiden tehokkaampi hyödyntäminen edistää kasvua, työllisyyttä sekä taloutta ja se on tärkeä osa tulevaisuuden kiertotaloutta. Eurooppa kamppailee vähentääkseen jätteiden syntymistä, kierrättääkseen mahdollisimman paljon, ottaakseen talteen energian ei-kierrätettävistä jätteistä tavoitteenaan vähitellen poistaa kaatopaikat.