Fortum veronmaksajana

25 toukokuu 2015, 10:47

Fortum maksaa verot toimintamaihinsa. Suomeen Fortum maksoi tilivuodelta 2014 erilaisia veroja yhteensä 156 miljoonaa euroa.

"Maksamme pääsääntöisesti liiketoiminnasta aiheutuvat verot kuhunkin toimintamaahan - sinne, missä liiketoiminta on ja missä verotettava tulo syntyy - paikallisia lakeja ja säädöksiä noudattaen. Tuloveron lisäksi maksamme erilaisia tuotantoon, työllistämiseen ja omaisuuteen liittyviä veroja. Viime vuonna maksoimme yhtä tulovero-euroa kohti 1,59 euroa muita veroja", kertoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo.

Fortum toimii yli 15 maassa, joista jokaisessa on erilainen verolainsäädäntö. Salo kertoo, että Fortum arvostaa verotuksen ennakoitavuutta. "Vuosikymmenten mittaisiin voimalaitosinvestointeihin sitoutuu paljon pääomaa, ja silloin rahoituksen ja verotuksen ennakoitavuus ovat tärkeitä kysymyksiä", Fortumin verojohtaja Reijo Salo toteaa. "Verotus ja rahoitus ovat päätöksenteossa kuitenkin vain yksi näkökulma muiden joukossa. Toimintaa ei Fortumissa järjestetä verotuksen perusteella eikä verojen minimoimiseksi."

Rahoitusrakenteen tarkoitus on vähentää riskejä

Merkittävä osa kansainvälisistä konserneista sekä Suomessa että muualla on keskittänyt ulkoisen rahoituksen hankinnan emoyhtiöön. Näin myös Fortumissa, jossa Fortum Oyj hankkii rahoitusta keskitetysti sekä pääomina että lainoina. Tällä tavalla päästään yleensä alempiin korkoihin, pienempiin korkokustannuksiin, yksinkertaisempiin vakuusjärjestelyihin sekä hallitaan rahoitusriskejä paremmin. Samalla suojataan emoyhtiön osingonjakokykyä esimerkiksi valuuttakurssien muutoksia ja rahoitusriskejä vastaan.

Fortumin rahoitusyhtiöt sijaitsevat EU-alueella: Hollannissa, Irlannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa. "Näissä maissa toimintaympäristö on vakaa ja verotus ennakoitavaa. Siellä on myös tarjolla vakiintuneita uudenlaisia rahoitusratkaisuja, kuten leasing-rahoitus, sekä asiantuntemusta kansainvälisen yrityksen rahoitustarpeista", Salo kertoo.

Fortumin sisäisessä rahoituksessa toimitaan markkinaehtoisesti. Esimerkiksi sisäisten lainojen ehdot määritellään markkinoiden hintatason mukaan. Rahoitusyhtiöiden tuloksesta maksetaan paikallisen lainsäädännön mukaiset normaalit verot. Fortumilla ei ole erityisjärjestelyjä verotuksen pienentämiseksi missään maassa.

Verotus vaihtelee maittain

Kukin maa säätää itse verolakinsa ja määrittelee verotuksensa painopisteet. Sen vuoksi eri maat verottavat yrityksiä eri tavoin.

”Esimerkiksi Fortumin tapauksessa Belgian yhteisöverotus on Suomea kevyempää, mutta Hollannissa taas Suomea tiukempaa. EU-alueella näissä asioissa on aika paljon kirjoa”, kertoo Reijo Salo ja muistuttaa, että kansainvälisesti toimiva yritys joutuu selvittämään paljonkin verojen oikeellisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tuplaverotuskaan ei ole aivan tavatonta, vaikka kansainvälisten sopimusten mukaan niin ei pitäisi olla.

Fortumin veroraportointi on julkista

Fortum on julkaissut verojalanjälkensä vuodesta 2012 osana vuosiraporttia. Tuoreimmassa, vuoden 2014 raportissa, käydään aiempaa laajemmin läpi Fortumin verotuksellista toimintaympäristöä sekä veroasioiden johtamista ja hallintaa. Lisäksi eritellään tilikaudelta maksettavat verot, kokonaisverokanta ja nimellistuloverokanta kaikissa päätuotantomaissa. Veromaksua kuvaavat tunnusluvut raportoidaan valtion omistajaohjauksen ohjeistuksen mukaisesti.

"Maksettavat ja tilitettävät verot on julkaistu seitsemän maan osalta. Veromaksua kuvaavat tunnusluvut on määritelty suurimmista tuotantomaista Suomesta ja Ruotsista sekä yhteenlaskettuna Alankomaista, Belgiasta, Luxemburgista ja Irlannista", Salo kertoo.

Läpinäkyvyyden lisäämiseksi Fortum tiedottaa ja raportoi myös veroriitoihin tai muihin olennaisiin veroasioihin liittyvistä päätöksistä.

Tuloverojen lisäksi Fortum maksaa monenlaisia tuotantoon, työllistämiseen ja omaisuuteen liittyviä veroja. Viime vuoden verot ovat yhteensä 525 miljoonaa euroa. Suurimmissa tuotantomaissaan, Suomessa ja Ruotsissa, Fortum on yksi suurimmista veronmaksajista. Suomessa viime vuodelta maksetaan veroja 156 miljoonaa euroa ja Ruotsissa 279 miljoonaa euroa, eli yhteensä 83 % kaikista veroista. Suomen ja Ruotsin osuus Fortumin vuoden 2014 tuloksesta oli 81 %.