Lehdistötiedote

Fortum investoi kalanviljelylaitoksensa perusparannukseen Oulujoella

05 joulukuu 2014, 09:02

LEHDISTÖTIEDOTE 5.12.2014

Fortum tekee mittavan perusparannuksen Montan voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevalla kalanviljelylaitoksellaan Muhoksella, Oulujoella. Merkittävä osa perusparannusta on uusi kalankasvatushalli, joka vähentää koko kalanviljelylaitoksen vesistökuormitusta Oulujokeen. Fortum on parhaillaan hakemassa rakennuslupaa uudelle kalankasvatushallille.

Peruskorjausurakka käynnistyy suunnitelmien mukaan huhtikuussa 2015 ja valmistuu vuoden 2016 aikana. Investoinnin arvo on lähes 3 miljoonaa euroa. Rakennustyön työllistämisvaikutus Muhoksen alueella on viisitoista miestyövuotta.

Uuden kalankasvatushallin myötä kalojen kasvatus ja ruokinta suurissa maa-altaissa loppuu. Maa-altaita tullaan jatkossa käyttämään kalojen vapautusaltaina. Kaloja kasvatetaan myös alueella olevissa betonialtaissa. Kalojen kasvattamisen siirtäminen maa-altaista kasvatushalliin vähentää laitoksen aiheuttamaa vesistökuormitusta.

Samalla loppuu lietevesien käsittely laitoksella, kun lietevedet johdetaan jatkossa yleiseen jätevedenpuhdistuslaitokseen. Lisäksi maa-altaiden vapautuskaivoissa tehtävät muutokset mahdollistavat kalojen vapautusajankohdan määrittämisen nykyistä joustavammin, esimerkiksi jokiveden lämpötilan perusteella.

Fortum omistaa Montan kalanviljelylaitoksen ja kalojen kasvattamisesta vastaa Montan Lohi Oy. Laitoksella kasvatetaan meritaimenta ja lohta ja järvitaimenta. Niitä tuotetaan Oulujoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin. Lisäksi kalanviljelylaitoksella haudotaan vaellussiian mätiä. Istukkaiden merkitseminen rasvaevän poistolla on aloitettu meritaimenen eväleikkauksilla tänä talvena.

Fortum ilmoitti aiemmin tänä syksynä, että yhtiö on varannut merkittävän lisärahoituksen Montan voimalaitoksen vaelluskalahankkeeseen vuosille 2015-2017. Tavoitteena on, että Montan voimalaitoksen yhteyteen saataisiin rakennettua joko nousevien kalojen kiinniottolaite tai sekä kalatie että kiinniottolaite. Tavoitteena on luoda ensi vaiheessa systemaattinen tapa kalojen ylisiirtoon ja jatkaa edelleen tuki-istutuksia poikasten leimauttamiseksi Oulujokeen laskeviin vesiin. Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on, että myös muut sidosryhmät lähtevät mukaan.

Lisätietoja:
Juha Happonen, projektipäällikkö, Fortum, puh. 0504548218

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Fortumin kalaistutukset Oulujokeen vuonna 2014
Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttaminen ympäristövaikutusten kompensoimiseksi Fortum istutti Oulujoen edustan merialueelle noin 200 000 lohen ja noin 50 000 meritaimenen vaelluspoikasta sekä noin 360 000 vaellussiianpoikasta. Oulujokeen istutettiin tämän lisäksi pyyntikokoista kirjolohta noin 2 600 kiloa, pyyntikokoista järvitaimenta noin 1 300 kiloa, kesänvanhaa kuhaa noin 2 700 kappaletta ja kesänvanhaa harjusta noin 6 000 kappaletta.


Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa, joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suurimpia. Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen, Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi