Lehdistötiedote

Fortum: Eurooppa-neuvoston päätökset oikea askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

24 lokakuu 2014, 10:23

LEHDISTÖTIEDOTE 24.10.2014

EU-maiden johtajat päättivät kokouksessaan 23. - 24.10.2014 energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteista vuodelle 2030. Tavoitteet ohjaavat lainsäädäntöä sekä energia-alan investointeja ja kehitystä pitkälle tulevaisuuteen.

Eurooppa-neuvoston päätös luo uskoa poliittisten päättäjien sitoutumiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä parantaa investointiedellytyksiä vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Saavutettu yhteisymmärrys on hyvä kompromissi. Eurooppa-neuvosto sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 % vuodesta 1990, nostamaan uusiutuvan energian osuuden 27 %:iin käytetystä energiasta ja parantamaan energiatehokkuutta 27 %. EU:n päätökset ovat tärkeä pelinavaus kohti tulevia kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja Pariisissa loppuvuodesta 2015.

On tärkeää, että kasvihuonekaasujen vähentäminen ja päästökauppa säilyvät keskeisessä roolissa EU:n ilmastopolitiikan toteuttamisessa. Päästötavoitteen rinnalle asetettujen uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden toteuttamisessa toimenpiteet tulee kohdistaa ensisijaisesti päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin.

Päästökauppaa tehostettava nopeasti

Eurooppa-neuvoston selkeä kannanotto hyvin toimivan ja vahvistetun päästökauppajärjestelmän merkityksestä EU:n energia- ja ilmastopolitiikan toteuttamisessa on tervetullut. Päästövähennystavoitteen kiristäminen ei yksin riitä vahvistamaan päästökauppajärjestelmää, vaan muita toimia tarvitaan jo ennen vuotta 2021.

Ensiarvoisen tärkeää on ottaa käyttöön päätelmätekstissäkin mainittu, parhaillaan neuvottelujen alla oleva päästökaupan vakausmekanismi jo vuonna 2017. Mekanismi toisi vakautta ja ennakoitavuutta päästöoikeusmarkkinoille, mutta pitäisi päästötavoitteen muuttumattomana. Hyvin toimiva päästökauppa parantaa vähäpäästöisten teknologioiden kilpailukykyä sekä mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen mahdollisimman edullisesti.

Markkinaehtoisuus ja kustannustehokkuus lainsäädännön keskeisiksi periaatteiksi

Nyt linjattujen, vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutuksessa tulee pyrkiä mahdollisimman yhdenmukaisiin, markkinaehtoisiin ja kustannustehokkaisiin toteutuskeinoihin. Siten tuetaan parhaiten Euroopan kilpailukykyä ja varmistetaan, että asiakkaat saavat vähäpäästöistä sähköä kilpailukykyiseen hintaan. Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen on aito huolenaihe: EU:n ilmastotavoitteiden kustannukset teollisuudelle tulee kompensoida niin kauan kunnes muut maat sitoutuvat vastaaviin tavoitteisiin.

Tehokkailla energiasisämarkkinoilla kohti parempaa energiaturvallisuutta

Neuvoston päätelmissä aivan oikein korostetaan toimivien ja integroituneiden energian sisämarkkinoiden merkitystä EU:n sisäisen toimitusvarmuuden parantamisessa. Myös vahva ilmastopolitiikka ja päästöjen vähennystavoite edistävät luontaisesti energian toimitusvarmuutta EU:ssa kannustamalla sekä energiatehokkuuteen että uusiutuvien ja muiden vähäpäästöisten energialähteiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Merja Paavola, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, +358 50 396 1161
Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, +358 50 453 2330


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi