Lehdistötiedote

Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi Fortumin valituksen vuoden 2007 lisäveroista

02 syyskuu 2014, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 2.9.2014

Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta on 21.8.2014 yksimielisesti hyväksynyt Fortum Oyj:n oikaisupyynnön, joka koski verottajan joulukuussa 2013 vuodelta 2007 määräämiä jälkiveroja. Konserniverokeskus määräsi jälkiverot Fortumin belgialaiseen tytäryhtiöön vuonna 2007 muodostuneen tulon perusteella. Tuloa on jo paikallisen verolainsäädännön mukaan verotettu Belgiassa. Kansainvälisten verotusperiaatteiden mukaisesti verot maksetaan siihen maahan, jossa tulot muodostuvat, eikä samaa tuloa voi verottaa useampaan kertaan. Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 136,4 miljoonaa euroa.

"Oikaisulautakunnan päätös oli meille luonnollisesti hyvin odotettu ja tervetullut. Toivon, että se ennakoi verottajan tulkintaa myös tulevaisuudessa. Toimintaympäristön ja sen osana verotuksen ennakoitavuus on pääomaintensiivisille yhtiöille, kuten Fortumille, ensiarvoisen tärkeää", sanoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo.

Oikaisulautakunnan päätös noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessään kesäkuussa 2014 omaksumaa linjaa, jonka mukaan siirtohinnoittelusäännösten nojalla ei voida muuttaa liiketoiminnan verotuksellista luonnetta toiseksi, vaan ainoastaan puuttua tavaran tai palvelun hinnoitteluun. Veroviranomaisten alkuperäisen kannan mukaan Fortumin belgialaiseen tytäryhtiöönsä tekemä osakepääomasijoitus olisi voitu siirtohinnoittelusäännösten nojalla uudelleen luonnehtia belgialaiselle yhtiölle annetuiksi käyttövaroiksi tai lainaksi.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on asiassa valitusoikeus. Fortumilla on meneillään verotarkastus Suomessa myös vuosien 2008–2011 osalta. Konserniverokeskus ei ole ilmoittanut tämän tarkastuksen jatkosta muuttuneessa tilanteessa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443

Fortum ja verotus
Fortumin periaatteena on maksaa tuotantonsa, työllistämisensä, omaisuutensa sekä liiketoiminnan tuottojensa verot aina kyseiseen toimintamaahan paikallisia säännöksiä noudattaen. Yhtiö on suuri veronmaksaja Suomessa ja Ruotsissa, mutta maksaa useita erilaisia veroja myös muissa toimintamaissaan. Vuonna 2013 Fortum maksoi yhtä tuloveroeuroa kohden 1,69 euroa muita veroja ja sen kokonaisverokanta oli 33,8 %. Lisää Fortumin verojalanjäljestä osoitteessa: http://annualreport2013.fortum.com/fi/kestava-kehitys/liiketoiminta/taloudellinen-lisaarvo-sidosryhmille/fortum-veronmaksajana/

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi