Fortum veronmaksajana

30 syyskuu 2014, 11:44

Fortumin periaatteena on maksaa tuotantoa ja työllistämistä koskevat verot, omaisuusverot sekä liiketoiminnan tuottojen verot aina kuhunkin toimintamaahan paikallisia säännöksiä noudattaen.

Fortum hoitaa veroasiat tarkoituksenmukaisesti ja järjestää rahoitusrakenteensa liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Verojen minimointia ei tavoitella. Yhtiön sijoittumista eri maissa ohjaavat energiantuotannon tarpeet. Verotukselliset näkökohdat ovat vain yksi sijoittumis- tai toimintapäätöksiin vaikuttava tekijä.

Fortum maksamat verot päätuotantomaissa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2013 Fortumin kokonaisverokanta – verot kaikissa toimintamaissa – oli 33,8 % (644 miljoonaa euroa). Suomeen Fortum maksoi veroja ja työnantajamaksuja yhteensä 174 miljoonaa euroa.

Verotuksen oltava ennakoitavaa

Yleinen talouden taantuma on vähentänyt nopeasti verotuksen ennakoitavuutta. Valtiot korottavat olemassa olevia veroja ja säätävät uusia osin valtiontalouden kohentamiseksi. Säännösten tulkinnat ovat myös muuttuneet yllättävästi.

Kansainvälisen yhtiön kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että se pystyy tehokkaasti rahoittamaan eri maissa sijaitsevia toimintojaan ja investointejaan, kuten uusien voimalaitosten rakennushankkeita.

"Toimintaympäristön - ja sen osana verotuksen - ennakoitavuus on pääomaintensiivisille yhtiöille, kuten Fortumille, ensiarvoisen tärkeää", sanoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo. "Teemme jatkuvasti työtä liiketoiminnan riittävän ennakoitavuuden varmistamiseksi myös verotuksen osalta", Salo jatkaa.

Fortum pyrkii hallitsemaan ja pienentämään verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Tästä syystä Fortum hakee toimintamaissaan mm. veroviranomaisilta ennakkoratkaisuja, kiinnittää erityistä huomiota veroilmoituksiin ja siirtohinnoittelun dokumentointiin sekä pyrkii suojaamaan oikeuksiaan myös juridisin toimenpitein. Tavoitteena on järjestää veroasioiden hallinta niin, että yhteistyö veroviranomaisten kanssa toimii mahdollisimman hyvin, tuleviin haasteisiin voidaan vastata ajoissa ja välttää yllätykset. Verotukseen liittyviä epävarmuuksia arvioidaan vuosittain konsernin veroperiaatteiden mukaisesti.

Fortum on Suomen ja Ruotsin suurimpia yritysverojen maksajia

Fortum on merkittävä työllistäjä, investoija ja verojen maksaja toimintamaissaan. Yhtiön operatiivisen toiminnan, luomien rahavirtojen sekä sen maksamien ja keräämien verojen merkitys ympäröiville yhteisöille on suuri.

Vuonna 2013 loimme eri maissa yhteensä noin 3 miljardin euron arvosta yhteiskunnallista hyvinvointia, mihin sisältyvät maksetut palkat ja investoinnit sekä tilikaudelta maksettavat verot ja osingot.

Fortumin suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat rahavirrat 2013
Fortumin suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat rahavirrat 2013.

 

 

 

Lisäarvon tuottaminen

 

 

 

 

Veroraportointimme on läpinäkyvää

Pörssiyhtiöiden raportoinnin tulee olla johdonmukaista ja relevanttia sekä kattaa oleelliset liiketoiminnan seikat kaikilta osa-alueilta samassa laajuudessa. Näin osakkeenomistajat tai sijoitusta harkitsevat voivat muodostaa oikean ja kokonaisvaltaisen kuvan yhtiöstä sen raportointiin perustuen.

Vuonna 2013 Fortum laajensi verojalanjäljen raportointia. Verotyypeittäin jaoteltujen tilikaudelta maksettavien ja tilitettävien verojen sekä veroihin liittyvien periaatteiden lisäksi raportissa eritellään nyt uutena asiana tilikaudelta maksettavat verot, kokonaisverokanta ja nimellistuloverokanta kaikissa päätuotantomaissa.

Julkisuudessa on väläytelty maakohtaisen veroraportoinnin käyttöönottoa valtionyhtiöissä. Fortumin näkemyksen mukaan yrityksen verotukseen liittyvien periaatteiden julkaiseminen lisää verotuksen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä  paremmin kuin maakohtainen veroraportointi, joka ei antaisi todellista kuvaa yrityksen toiminnasta, taloudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Maakohtainen raportointi voi myös saattaa yhtiön strategisesti tai kilpailullisesti epäedulliseen tilanteeseen.