Fortum mukana useissa ilmastoaloitteissa

10 joulukuu 2013, 11:52

Fortum on viime aikoina liittynyt mukaan useisiin elinkeinoelämän hankkeisiin, joissa se voi tukea liiketoiminnallisia ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseen.

Energiateollisuus on ryhtynyt toimimaan oma-aloitteisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sitoutunut muuttamaan tuotannon käytännössä päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on tarkoitus saavuttaa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia yhteiskunnalle, minkä vuoksi eräät alan keskeiset toimijat ovat ryhtyneet tekemään yhteisiä aloitteita markkinalähtöisen ilmasto- ja energiapolitiikan edistämiseksi. Fortum on näissä toimissa aktiivisesti mukana, ja se on viime aikoina liittynyt mukaan useisiin elinkeinoelämän hankkeisiin.

Fortumille aloitteisiin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden olla mukana maailmanlaajuisesti tunnetuilla foorumeilla, joilla se voi tukea liiketoiminnallisia ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseen. Samalla saamme vahvemmat lähtökohdat edistää markkinaperustaista ilmastopolitiikkaa ja hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua sekä markkinoita vähäpäästöiseen yhteiskuntaan tehtävien investointien alullepanijana. Aloitteissa mukana oleminen antaa meille myös globaalia näkyvyyttä kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen pyrkivänä energiayhtiönä.

Single Target 2030 -aloite

Fortum on jäsenenä kahdeksan energiayhtiön muodostamassa koalitiossa, joka pyrkii saamaan yhteisen CO2-tavoitteen EU:n vuoteen 2030 ulottuvaan ilmasto- ja energiapolitiikan kehykseen. Koalition keskeinen sanoma on, että Euroopalle kustannustehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjään vuodelle 2050 asetetun tavoitteen mukaisesti on kaikille yhteinen ja sitova kasvihuonekaasujen vähennystavoite yhdistettynä EU:n päästökauppajärjestelmän rakenteelliseen uudistamiseen sekä edistykselliseen uusiutuvia energiamuotoja koskevaan politiikkaan, jossa keinona on panostuksen lisääminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaan erillisen uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen sijasta. Vuoteen 2020 suuntautuvan ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelu perustui jossain määrin visioihin todellisuuden sijasta, mutta seuraavan politiikkakehyksen olisi perustuttava enemmän tosiasioihin ja otettava asianmukaisesti kantaa vuoden 2020 politiikkakehyksen toteuttamisessa ilmenneisiin ongelmakohtiin, esimerkiksi energian kallistumiseen loppukäyttäjille, energiamarkkinoiden häiriöihin ja päästökauppajärjestelmän heikoksi jääneeseen ohjausvaikutukseen.

Aloitteessa mukana olevat yritykset edustavat koko energian arvoketjua: liikelaitoksia, energiaintensiivistä tuotantoketjun alkupään teollisuutta ja teknologiateollisuutta. Yhteisen edunvalvontatyön tärkeimpänä kohteena ovat komission kabinettitason virkamiehet.

Kahdentoista pääjohtajan aloite

Fortum on uusin eurooppalainen energiayhtiö, joka on liittynyt alun perin kahdeksan, mutta tällä hetkellä kahdentoista pääjohtajan parempaa eurooppalaista energiapolitiikkaa ajavaan aloitteeseen. Aloite käynnistettiin toukokuun 2013 lopulla, ja sen tavoitteena on vaikuttaa EU:n vuoteen 2030 tähtäävän ilmasto- ja energiapolitiikan laatimiseen myös lyhyellä tähtäimellä. Poikkeuksellisen korkean tason aloite perustuu yhteiseen analyysiin nykyisen politiikan epäkohdista sekä konkreettiseen kymmenkohtaiseen toimintasuunnitelmaan, jossa määritellään toimenpiteet, joita tarvitaan ennen EU:n vuoteen 2030 tähtäävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevia päätöksiä sekä niiden jälkeen. Toimintasuunnitelmassa annetaan Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille ja energiayhtiöille suosituksia, joiden tavoitteena on parantaa toimitusvarmuutta ja energiamarkkinoiden toimintaa sekä muuttaa investointiympäristöä suotuisammaksi vähäpäästöiseen energiantuotantoon suuntautuville investoinneille.

Pääjohtajien vaatimuksissa päähuomio on ensinnäkin sellaisen uuden energiamarkkinamallin laatimisessa, jossa kiinnitetään asianmukaisesti huomiota niihin toimitusvarmuuteen liittyviin haasteisiin, joita vaihtelevasti saatavilla olevan uusiutuvan energian lisääntynyt käyttö on luonut, ja toisekseen päästökauppajärjestelmän vahvistamisessa vähäpäästöiseen energiantuotantoon suuntautuvien investointien pääasiallisena ohjauskeinona. Pääjohtajat vaativat koko Euroopan kattavaa markkinalähtöistä lähestymistapaa toisistaan poikkeavien kansallisten ratkaisujen sijasta sekä pyytävät jäsenvaltioita pidättäytymään sellaisista kansallisista poliittisista toimista, jotka lisäävät poliittisia riskejä ja heikentävät investointiympäristöä.

Pääjohtajat järjestävät yhteisiä tapaamisia komission jäsenten sekä EU:n jäsenvaltioiden päämiesten ja ministerien kanssa.

Caring for Climate

Caring for Climate (C4C) on YK:n Global Compact  aloitteen, YK:n ympäristöohjelman sekä YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen sihteeristön aloite, jonka tarkoituksena on antaa elinkeinoelämälle merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen hillitsemiseen suunnatuissa toimissa. C4C pyrkii estämään ilmastonmuutoksen kriisiytymistä kokoamalla yhteen riittävän määrän yritysjohtajia toteuttamaan ja suosittelemaan ilmastonmuutosta koskevia ratkaisuja ja toimintalinjoja. Aloite auttaa yrityksiä edistämään käytännön ratkaisuja, jakamaan kokemuksia ja osallistumaan politiikan ja yleisten asenteiden muokkaamiseen. Caring for Climate  aloitteen kannattajat ovat valmiita asettamaan tavoitteita, kehittämään strategioita ja ottamaan käyttöön toimintatapoja sekä julkistamaan päästönsä osana nykyistä Global Compact  aloitteen puitteisiin kuuluvaa tietojen luovuttamista koskevaa sitoumustaan.

C4C:ssä on mukana noin 350 yritystä 65 maasta. Merkittävimmät C4C-allekirjoittajat ovat muutaman viime vuoden aikana saaneet aikaan huomattavaa edistystä noudattamalla kokonaisvaltaisia energiatehokkuutta ja innovatiivisia vähähiilisiä teknologioita koskevia pitkän aikavälin strategioita kaikissa arvoketjun prosesseissa, tuotteissa ja palveluissa.

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää
Kestävän kehityksen päällikkö
kari [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com