Lehdistötiedote

Ruotsi korottaa vesivoiman kiinteistöveroa merkittävästi — Fortum on jättänyt Euroopan komissiolle kantelun valikoivasta verotuksesta

27 kesäkuu 2013, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 27.6.2013

Ruotsin valtio suunnittelee korottavansa vesivoiman kiinteistöveroa vuoden 2013 alusta. Vero perustuu vesivoiman tuotantovolyymeihin ja ennakkotietojen mukaan nostaa vesivoimalla tuotetun sähkön veron osuuden 25-30 prosenttiin markkinahinnasta. Korotuksen arvioitu vaikutus Fortumin kuluihin vuositasolla on noin 40 miljoonaa euroa.

Vero on valikoiva, koska se kohdistuu vain tiettyyn hiilidioksidipäästöttömään sähkön tuotantomuotoon. Fortumin mielestä se on siten myös epäsuoraa valtiontukea fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle tuotannolle ja ristiriidassa maan hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden kanssa.

"Energiaverotuksen tulisi edistää EU:n ja jäsenmaiden hallitusten asettamia energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita ja sen tulisi johdonmukaisesti noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Suomessa vastaavanlainen valikoiva energiavero on suunniteltu windfall-vero, joka kohdistuisi kotimaiseen hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimaan ", sanoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo.

"Energiaverotuksen tulisi myös olla yhteneväinen energiaverodirektiivin kanssa, minkä mukaan sähkön verotuksen tulisi kohdistua kulutukseen eikä tuotantoon. Lisäksi energiaverotuksen tulisi olla läpinäkyvää, että kuluttajat tietävät miten energiaa verotetaan. Ruotsissa tilanne ei nyt ole tämä", hän jatkaa.

Fortum on jättänyt  Euroopan komissiolle kantelun sen selvittämiseksi, voidaanko vesivoiman korkeampi kiinteistövero periä nykyisellä tavalla sähkön tuotantoon perustuen ottaen huomioon EU:n säännöt valmisteverosta. Kantelussa pyydetään komissiolta kantaa myös sitä koskien, tuleeko vain tiettyihin sähköntuotantomuotoihin kohdistuvia veroja pitää epäsuorina valtiontukina muille tuotantomuodoille. Fortumin saaman ilmoituksen mukaan Euroopan komissio on päättänyt tutkia asian ja pyytää Ruotsin viranomaisilta lisätietoja asiaa koskien.

Fortum maksaa Ruotsiin enemmän veroja kuin mihinkään muuhun toimintamaahansa. Yhtiö on myös investoinut vuosittain merkittävästi vesivoimansa kehittämiseen maassa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 82 62646

Taustatietoja toimituksille:
Suunnitellun kiinteistöveronkorotuksen mukaan vesivoiman verotus kasvaa 4 miljardista kruunusta 6 miljardiin kruunuun. Vesivoimalla tuotetun sähkön veroaste asettuu noin 10 euroon megawattitunnilta (9 äyriin kilowattitunnilta) ja on siten 25-30 prosenttia nykyisestä sähkön markkinahinnasta (systeemihinta 26.6.2013 Nord Pool Spot -sähköpörssissä oli 30,69 euroa megawattitunnilta).

Fortum on kannellut Euroopan komissiolle, että Ruotsin vesivoiman kiinteistövero saattaa olla ristiriidassa yleisestä valmisteverosäännöistä annetun direktiivin 2008/118/EC sekä yhteisön valtiontukilainsäädännön kanssa.

Fortum maksoi vuonna 2012 veroja Ruotsissa yhteensä 347 miljoonaa euroa (2011: 410), joista 93 miljoonaa euroa tuloveroja (2011: 154), 140 miljoonaa euroa tuotantoveroja (2011: 142) ja 114 miljoonaa euroa (2011: 332) muita veroja. Lisää tietoa Fortumin veroista kestävän kehityksen raportissa: http://vuosiraportointi2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/liiketoimintamme/arvoa-sidosryhmille/verot/.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi