Pörssitiedote

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

11 huhtikuu 2012, 17:25

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2012 klo 17.25


Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2012 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston jäsenille 1.1. – 4.4.2011 väliseltä ajalta sekä hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011 ja hyväksyi, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.4.2012 ja osinko maksetaan 23.4.2012.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Sari Baldauf, Christian Ramm-Schmidt, Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola ja Joshua Larson. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kim Ignatius. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Baldauf ja varapuheenjohtajaksi Christian Ramm-Schmidt. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä (LIITE 1).

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

puheenjohtaja 75 000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja 57 000 euroa/vuosi
jäsenet 40 000 euroa/vuosi

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle maksetaan 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuvalle jäsenelle. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 29.10.2012 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi